Ημερίδα με θέμα: «Ολοκληρωμένο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων σχετικά με την εισαγωγή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στη Βιομηχανία»

0
6
Ημερίδες - Συνέδρια - Σεμινάρια

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, σε σύμπραξη με τους ιδιωτικούς μελετητικούς φορείς ΕΠΕΜ Α.Ε. και ΛΔΚ ΕΠΕ, διοργανώνει ημερίδα στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «Ολοκληρωμένο Μεθοδολογικό Πλαίσιο Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων για την Αξιολόγηση των Επιπτώσεων από την Εισαγωγή Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών στη Βιομηχανία (DAF-BAT)», που υλοποίησε για το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) του Γ” ΚΠΣ.
Η ημερίδα έχει ως στόχο την ενημέρωση των αρμοδίων κρατικών φορέων, βιομηχανικών συνδέσμων και μονάδων, σχετικά με τη μεθοδολογική προσέγγιση για την αποτίμηση των ωφελειών από την εφαρμογή των Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών (ΒΔΤ) στη βιομηχανία, με πιλοτική εφαρμογή την Αττική, και τις δυνατότητες αξιοποίησης των εργαλείων και αποτελεσμάτων του έργου στη χάραξη πολιτικής και μέτρων για την προώθηση της διείσδυσης των ΒΔΤ και εν γένει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της βιομηχανίας, κυρίως στον τομέα του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.

Τα εργαλεία και αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνουν (α) το εργαλείο αποτίμησης των ωφελειών (σε σχέση με τις εκπομπές αερίων ρύπων, κατανάλωση ενέργειας, νερού κ.λπ.) από την υλοποίηση των ΒΔΤ, (β) τη μεθοδολογία για την αποτίμηση του περιβαλλοντικού κόστους – οφέλους της βιομηχανικής αέριας ρύπανσης και ανάπτυξη εργαλείου που ενσωματώνει τη μεθοδολογία αυτή στην κλασσική μεθοδολογία της οικονομικής ανάλυσης, (γ) το εργαλείο Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision-Aid Tool), που επιτρέπει στον αποφασίζοντα να εξετάζει τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις από τη συνδυασμένη εφαρμογή ΒΔΤ στις διάφορες βιομηχανικές ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες υποστηρικτικές πολιτικές και τα αποτελέσματα της διαδικασίας κατηγοριοποίησης των ΒΔΤ, και (δ) Σχέδιο Δράσης για την προώθηση των ΒΔΤ με πιλοτική εφαρμογή τη βιομηχανία της Αττικής και προτάσεις σχετικά με την καταλληλότητα διαφορετικών εργαλείων πολιτικής για την υλοποίησή του.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2006, ώρα προσέλευσης 9.00 π.μ., στο ξενοδοχείο Divani Caravel, Aίθουσα Ιλισσός, Αθήνα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα 210-8627.598, 210-6255.300.

Σχόλια