Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει την επιβολή χρηματικών προστίμων στην Γαλλία για τη μη θέσπιση νομοθεσίας σχετικής με τη βιοτεχνολογία.

0
2
Ευρώπη και περιβάλλον

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει, για δεύτερη φορά, τη Γαλλία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, για μη συμμόρφωσή της με απόφαση του Δικαστηρίου του 2003 σχετική με την περί βιοτεχνολογίας νομοθεσία. Παρά την απόφαση του Δικαστηρίου και τις επακόλουθες προειδοποιήσεις της Επιτροπής, η Γαλλία έχει μόνο εν μέρει θεσπίσει εθνικές νομοθετικές διατάξεις προκειμένου να θέσει σε ισχύ κοινοτική νομοθεσία για τον ασφαλή χειρισμό γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών.. Η εν λόγω νομοθεσία αποβλέπει στην προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του ανθρώπου από τους δυνητικούς κινδύνους των πειραμάτων των βιοτεχνολογικών εργαστηρίων, όπου χρησιμοποιούνται τέτοιοι οργανισμοί. Η Επιτροπή θα ζητήσει επίσης από το Δικαστήριο να επιβάλει στη Γαλλία ημερήσιο χρηματικό πρόστιμο 168.800 €, από την ημέρα έκδοσης δεύτερης σχετικήςαπόφασης του Δικαστηρίου.

Παρά την απόφαση που εξέδωσε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 27 Νοεμβρίου 2003, η Γαλλία δεν μετέφερε ορθά και πλήρως στην οικεία έννομη εθνική τάξη την οδηγία για την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών (ΓΤΜ) [1] . Μετά την απόφαση, η Επιτροπή απέστειλε σειρά επιστολών στις γαλλικές αρχές, υπενθυμίζοντας την ανάγκη θέσπισης συστήματος για την ασφαλή χρήση των ΓΤΜ. Όπως προβλέπεται στη Συνθήκη ΕΕ, η Επιτροπή θα ζητήσει από το Δικαστήριο να επιβάλει στη Γαλλία ημερήσιο χρηματικό πρόστιμο. Προτείνει δε ημερήσιο ποσό 168.800 €. Το πρόστιμο θα καθοριστεί τελεσίδικα από το Δικαστήριο και θα εφαρμόζεται από την ημέρα της δεύτερης καταδίκης της Γαλλίας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την ίδια υπόθεση.

Η οδηγία ΓΤΜ
Η οδηγία ΓΤΜ ρυθμίζει τα της ερεύνης και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων που εμπλέκουν, παραδείγματος χάριν, γενετικώς τροποποιημένους ιούς ή βακτηρίδια υπό συνθήκες περιορισμού, όπως συμβαίνει στα εργαστήρια.
Στην οικεία εθνική νομοθεσία, η Γαλλία δεν εξασφάλισε:
– την κατάρτιση σχεδίων αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης για τους γειτνιάζοντες πληθυσμούς, σε περίπτωση ατυχήματος,
– την ενημέρωση των υπηρεσιών αντιμετώπισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης για τους σχετικούς κινδύνους,
– την ενημέρωση του κοινού για τα ληφθέντα μέτρα ασφαλείας και για την ορθή συμπεριφορά σε περίπτωση ατυχήματος,
– τον ενδεχομένως εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών οι οποίες ενδέχεται να πλήξουν την ανταγωνιστική θέση της εταιρείας που υποβάλει αίτηση αδειοδότησης.
Επισης,η Γαλλία δεν μετέφερε την οδηγία στην οικεία έννομη εθνική τάξη εις ό,τι αφορά ορισμένες χρήσεις του Υπουργείου Αμύνης.

Νομική διαδικασία

Συνήθης διαδικασία
Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί δικαστικές διαδικασίες κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχεται να στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας παράβασης, απευθύνει «επίσημη προειδοποιητική επιστολή» (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης.

Με βάση την απάντηση – ή ελλείψει απαντήσεως – του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» (τελική γραπτή προειδοποίηση). Σε αυτήν αναπτύσσονται σαφώς και ρητά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει σημειωθεί εν προκειμένω παράβαση του δικαίου της ΕΕ και καλείται το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης.

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρήσει ότι όντως σημειώθηκε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση, καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις.

Επακόλουθα μέτρα
Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και πάλι με την αποστολή πρώτης γραπτής προειδοποίησης («Επίσημη Προειδοποιητική Επιστολή») και, στη συνέχεια, δεύτερης και τελικής γραπτής προειδοποίησης («Αιτιολογημένη Γνώμη»). Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί επίσης την Επιτροπή να ζητεί από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικού προστίμου στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος.

Σχετικά με τις τρέχουσες στατιστικές για τις παραβάσεις γενικότερα, μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω ιστότοπο:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions

Για αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ανατρέξτε στον ιστότοπο::
http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm

[1] Οδηγία 90/219/ΕΟΚ της 23ης Απριλίου 1990 για την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών

Σχόλια