Αλλαγή του κλίματος: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη συμβιβαστική συμφωνία για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου.

0
15
Αέριες εκπομπές

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε το βράδυ της 31/1 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, στο Όργανο Συμβιβασμού, για τον περιορισμό των εκπομπών φθοριούχων αερίων θερμοκηπίου. Τα αέρια αυτά είναι εξαιρετικώς ισχυρά και ανθεκτικά αέρια θερμοκηπίου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην ψύξη, στον κλιματισμό, στην πυρόσβεση, στα ηλεκτρικά συστήματα διαβιβάσεων και σε διάφορες βιομηχανικές διαδικασίες. Ο περιορισμός των εκπομπών τους συνιστά απαίτηση στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο και θα συνδράμει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της στην εκ μέρους των επίτευξη των οικείων στόχων εκπομπών που απορρέουν από το Πρωτόκολλο. Βάσει προτάσεως της Επιτροπής που υπεβλήθη τον Αύγουστο του 2003, η νομοθεσία που συμφωνήθηκε σήμερα περιλαμβάνει κανονισμό ο οποίος διαλαμβάνει τις εκπομπές από σταθερές εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα εν λόγω αέρια και απαγορεύει ορισμένα προϊόντα και εξοπλισμούς που τα περιέχουν, καθώς και οδηγία η οποία προβλέπει την εξάλειψη των φθοριούχων αερίων που χρησιμοποιούνται σήμερα στα κλιματιστικά συστήματα των οχημάτων.

Η νομοθεσία που συμφωνήθηκε σήμερα θα συμβάλει σημαντικά στις προσπάθειες της ΕΕ για τον περιορισμό των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου και για την επίτευξη των οικείων υποχρεώσεων του Κυότο» δήλωσε ο αρμόδιος για το περιβάλλον Επίτροπος Σταύρος Δήμας. «Πρόκειται για ένα σημαντικό πρώτο βήμα, δεδομένου ότι τα περισσότερα F-αέρια επιδρούν στην πλανητική θέρμανση χιλιάδες φορές περισσότερο απ’ό,τι το διοξείδιο του άνθρακα. Καταλήγοντας στη συμφωνία σχετικά με την εν λόγω νομοθεσία, η ΕΕ απέδειξε για άλλη μια φορά τη στράτευσή της στην καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.”

Φθοριούχα αέρια
Τα εν προκειμένω καλυπτόμενα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου είναι οι υδροφθοράνθρακες (HFC), οι υπερφθοράνθρακες (PFC) και το εξαφθοριούχο θείο (SF6). Τα αέρια αυτά ευθύνονται σήμερα για το 2% των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ. Ωστόσο, η θερμική τους επίδραση στην ατμόσφαιρα – το οικείο «δυναμικό πλανητικής θέρμανσης» – είναι υψηλή και πολλά από αυτά επιβιώνουν στην ατμόσφαιρα επί μακρόν. Λόγου χάριν, το εξαφθοριούχο θείο έχει δυναμικό πλανητικής θέρμανσης 23.900 φορές μεγαλύτερο απ’ ό,τι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το οποίο είναι το συνηθέστερα απαντώμενο αέριο θερμοκηπίου. Ελλείψει μέτρων, η Επιτροπή υπολογίζει ότι οι εκπομπές φθοριούχων αερίων θα ήταν, το 2010, κατά 50% μεγαλύτερες των αντίστοιχων επιπέδων του 1995. Με τα συμφωνηθέντα σήμερα μέτρα , θα μειωθούν, το 2012, κατά 20% και άνω, σε σχέση με τα επίπεδα του 1995, και ακόμη περισσότερο στη συνέχεια.

Κανονισμός για ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου
Ο εν λόγω κανονισμός θα περιορίσει τις εκπομπές, επικεντρωνόμενος στη συγκράτηση των εν λόγω αερίων, ιδίως μέσω της θέσπισης προτύπων επιθεώρησης για τυχόν διαφυγές όσον αφορά τον εξοπλισμό ψύξεως, τα κλιματιστικά μηχανήματα, τον εξοπλισμό πυρόσβεσης, καθώς και διατάξεις για την ανάκτηση των αερίων από τους εν λόγω εξοπλισμούς, όταν αυτοί φθάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Ο κανονισμός θα ενισχύσει την παρακολούθηση των εκπομπών των αερίων, θα θεσπίσει την επισήμανση ορισμένων προϊόντων και εξοπλισμών, ούτως ώστε να προκύψουν ζωτικής σημασίας πληροφορίες για τα εν λόγω αέρια, και θα θεσπίσει, σε κλίμακα ΕΕ, ελάχιστα πρότυπα εκπαίδευσης και επικύρωσης για το εμπλεκόμενο προσωπικό. Επιπλέον, όταν η συγκράτηση δεν είναι δυνατή ή η χρήση ορισμένων φθοριούχων αερίων αδόκιμη, θα απαγορευθεί η εμπορία και χρήση τους. Στα παραδείγματα τέτοιων απαγορεύσεων συγκαταλέγονται οι χρήσεις τους στη χύτευση μαγνησίου υπό πίεση και στην σχετική εμπορία, στα ελαστικά αυτοκινήτων, στους μη επαναπληρώσιμους περιέκτες, στα παράθυρα, υποδήματα, στους αφρούς που περιέχουν ένα και μόνο συστατικό, στα αυτοψυχόμενα κουτιά ποτών, στα καινοτόμα αερολύματα, στα νέα συστήματα πυροπροστασίας και στις συσκευές πυρόσβεσης που περιέχουν τέτοια αέρια.

Οδηγία για την εξάλειψη του HFC-134α από τα συστήματα κλιματισμού στα νέα οχήματα
Η οδηγία θα εξαλείψει τον HFC 134α, το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται σήμερα στα κλιματιστικά μηχανήματα των οχημάτων από 1ης Ιανουαρίου 2011 για τα νέα μοντέλα οχημάτων και από 1ης Ιανουαρίου 2017 για όλα τα νέα οχήματα. Επιπλέον, τα κλιματιστικά μηχανήματα των οχημάτων δεν πρέπει να έχουν διαφυγές μεγαλύτερες των 40 γραμμαρίων HFC-134α/έτος. Εάν το όχημα διαθέτει δύο συσκευές εξάτμισης, όπως κάλλιστα μπορεί να συμβαίνει, π.χ. σε ορισμένα πολυμορφικά οχήματα (minivans), το ελάχιστο ποσοστό διαφυγής δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 60 γραμμάρια/έτος.
Και στις δύο νομοθετικές πράξεις, τα κράτη μέλη καλούνται να προαγάγουν τη χρήση φιλικότερων προς το περιβάλλον τεχνολογιών και εναλλακτικών λύσεων.

Επόμενα βήματα
Μετά τη σημερινή συμφωνία του Συμβιβαστικού Οργάνου, η τελική θέσπιση των εν λόγω νομοθετικών πράξεων εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στα μέσα του 2006. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα διαθέτουν 18 μήνες για να μεταφέρουν στην οικεία έννομη εθνική τάξη την οδηγία, ενώ ο κανονισμός θα τεθεί σε ισχύ, ως έχει, εντός 20 ημερών από της δημοσιεύσεώς του στην Επίσημη Εφημερίδα και θα εφαρμόζεται 12 μήνες από της ημερομηνίας θέσεώς του σε ισχύ.
Η νομοθεσία αποτελεί ένα πρώτο μόνο βήμα. Αφ’ ής στιγμής τεθεί σε ισχύ, θα χρειαστεί περίοδος παρακολούθησης και αξιολόγησης, μετά την οποία η Επιτροπή θα εξετάσει την ανάγκη λήψεως πρόσθετων μέτρων, βάσει μιας συνολικής ανασκόπησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου και για το ιστορικό της παρούσας πρότασης υπάρχουν στον ακόλουθο δικτυακό τόπο:

http://europa.eu.int/comm/environment/climat/eccpl.htm#fluorinatedgases

Σχόλια