Ο Επίτροπος κ. Δήμας συμμετέχει στις διασκέψεις για το περιβάλλον με στόχο την προώθηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την παγκόσμια αειφορία.

0
32
Γενικού ενδιαφέροντος

Ο Επίτροπος περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας θα εκπροσωπήσει την Επιτροπή σε σειρά περιβαλλοντικών διασκέψεων υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών που αρχίζουν αύριο στο Dubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Οι εν λόγω διασκέψεις στις οποίες συμμετέχουν υπουργοί περιβάλλοντος και ανώτεροι αξιωματούχοι από περισσότερες από 180 χώρες, επιδιώκουν την προώθηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης για την παγκόσμια αειφορία αποδίδοντας έμφαση στη διαχείριση των χημικών ουσιών, την ενέργεια, τον οικολογικό τουρισμό και την παγκόσμια περιβαλλοντική διακυβέρνηση.Κατά τις συζητήσεις θα αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στην επίτευξη τελικής συμφωνίας για μια στρατηγική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την διαχείριση των χημικών προϊόντων σε διεθνές επίπεδο. Θα πρόκειται για την πρώτη διεθνή συμφωνία σχετικά με τη διαχείριση των χημικών ουσιών εν γένει, ενώ ήδη υφίστανται συμφωνίες που αφορούν συγκεκριμένες χημικές ουσίες. Αναμένεται ότι η συμφωνία αυτή θα εξασφαλίσει ότι οι χημικές ουσίες παράγονται και χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να ελαχιστοποιούνται οι αρνητικές τους επιπτώσεις.

«Οι διασκέψεις στο Dubai θα επιτρέψουν την επαφή όλων των εμπλεκομένων παραγόντων και αποτελούν πραγματική ευκαιρία για να επιτευχθεί πρόοδος όσον αφορά θέματα που είναι καθοριστικής σημασίας,» δήλωσε ο Επίτροπος κ. Δήμας. «Καλούμαστε να εγκρίνουμε ένα παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης σχετικά με την αντιμετώπιση κάθε είδους χημικών ουσιών και όχι μόνο των πλέον επικινδύνων που καλύπτονται από διεθνείς συμβάσεις. Θα πρέπει να βρούμε μια κοινή γλώσσα όσον αφορά τις μελλοντικές ενεργειακές πολιτικές ώστε να ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ανάγκες και στις απειλές που ενέχει η αλλαγή του κλίματος. Επιβάλλεται επίσης να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βελτιωθεί η διεθνής περιβαλλοντική διακυβέρνηση. »

Κύριο μέρος των διασκέψεων του Dubai αποτελεί το παγκόσμιο Forum των υπουργών περιβάλλοντος που πραγματοποιείται από 7 έως 9 Φεβρουαρίου και λειτουργεί ως ειδική σύνοδος του Διευθυντικού Συμβουλίου του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το περιβάλλον (UNEP). Ανάλογες ειδικοί σύνοδοι πραγματοποιούνται άπαξ ανά διετία και επιτρέπουν στους υπουργούς περιβάλλοντος από όλο τον κόσμο, τις υπηρεσίες των Ηνωμένων Εθνών και άλλους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς που ασχολούνται με περιβαλλοντικά θέματα να εξετάζουν προκλήσεις που θεωρούνται καθοριστικής σημασίας και να καταλήγουν σε κοινές απαντήσεις.

H διαχείριση των χημικών ουσιών
Πρώτος στόχος της παρούσας ειδικής συνόδου θα είναι να εγκρίνει τα συμπεράσματα της διεθνούς διάσκεψης για την διαχείριση των χημικών ουσιών που πραγματοποιείται στο Dubai από 4 έως 6 Φεβρουαρίου. Στην εν λόγω διάσκεψη, οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι καλούνται να καταλήξουν σε στρατηγική προσέγγιση για τη διεθνή διαχείριση των χημικών ουσιών (SAICM), που θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου που θεσπίσθηκε κατά την παγκόσμια διάσκεψη του 2002 για την αειφόρο ανάπτυξη, ήτοι «Να επιτευχθεί έως το 2020 ότι οι χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται και παράγονται κατά τρόπους που να εξασφαλίζεται η ελαχιστοποίηση των σοβαρών αρνητικών επιπτώσεών τους στην υγεία του ανθρώπου και το περιβάλλον.»

Η SAICM, που υποστηρίζεται πλήρως από την Επιτροπή, θα περιλαμβάνει δήλωση που θα πραγματοποιηθεί σε υψηλό επίπεδο, ευρέος φάσματος πολιτική στρατηγική και παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης. Το παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης θα καλύπτει πολλές εκατοντάδες διαφορετικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της κλιμάκωσης των προσπαθειών για τη δημιουργία δυναμικού και την παροχή τεχνικής αρωγής στις αναπτυσσόμενες χώρες και τις χώρες των οποίων η οικονομία βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο.
Η ΕΕ έχει προτείνει «πρόγραμμα ταχύρυθμης έναρξης» με στόχο την κινητοποίηση των αρχικών κεφαλαίων για την πρώτη φάση και τις δραστηριότητες δημιουργίας δυναμικού.

Πολιτικές ενέργειες
Οι ενεργειακές πολιτικές του μέλλοντος κατέχουν επίσης υψηλή θέση στην ημερήσια διάταξη της συγκεκριμένης ειδικής συνόδου. Ο Επίτροπος κ. Δήμας θα ταχθεί υπέρ ενεργειακών πολιτικών οι οποίες να βελτιώνουν την πρόσβαση σε ενεργειακές υπηρεσίες των φτωχών ανά την υφήλιο (που αποτελεί έναν από τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας) μεγιστοποιώντας παράλληλα την ενεργειακή αποδοτικότητα και διευκολύνοντας τη μεγαλύτερη χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας για τη συρρίκνωση των εκπομπών των αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου και την αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Περαιτέρω έμφαση θα αποδοθεί στις καθαρές και καινοτόμες τεχνολογίες.

Στο εν λόγω πλαίσιο, υπουργοί από 88 κυβερνήσεις μέλη του συνασπισμού του Γιοχάνεσμπουργκ υπέρ των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας (JREC) θα πραγματοποιήσουν χωριστή διάσκεψη στις 7 Φεβρουαρίου για να επισημοποιήσουν τις απόψεις τους σε ό,τι αφορά την ανάληψη της απαιτούμενης μελλοντικής δράσης για την επιτάχυνση των πολιτικών και των αγορών ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Η JREC εγκαινιάστηκε με την υποστήριξη της ΕΕ του 2002 και τελεί υπό την προεδρία της Επιτροπής και του Μαρόκου. Τα μέλη της έχουν δεσμευτεί όσον αφορά την επίτευξη στόχων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για την ανάπτυξη των αγορών και την καθοδήγηση των εκτελούμενων επενδύσεων στον τομέα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

Η διεθνής περιβαλλοντική διακυβέρνηση
Άλλο σημαντικό σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσαν να εξασφαλιστούν οι περαιτέρω βελτιώσεις της διεθνούς περιβαλλοντικής διακυβέρνησης. Η συνεδρίαση θα εξετάσει τόσο τα πρακτικά προγράμματα δράσης όσο και τις δυνατότητες διαμόρφωσης μακροπρόθεσμων θεσμικών εξελίξεων ώστε να εξασφαλισθούν συντονισμένες και αποτελεσματικές αντιδράσεις για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Τουρισμός
Η ειδική σύνοδος του UNEP θα αναλύσει επίσης τις σχέσεις μεταξύ τουρισμού και περιβάλλοντος. Δεδομένου του οικονομικού του δυναμικού, η Επιτροπή θεωρεί ότι ο τουρισμός, εάν αποτελέσει αντικείμενο αειφόρου διαχείρισης μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο όσον αφορά την ανάπτυξη. Η Επιτροπή θα τονίσει την ανάγκη για μία γενική προσέγγιση με τη συμμετοχή όλων των παραγόντων με στόχο την καθιέρωση αειφόρων προτύπων παραγωγής και βιώσιμων συνηθειών κατανάλωσης που να ελαχιστοποιούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού.

Σχόλια