Σταθερή πρόοδο σημειώνουν τα κράτη της Ε.Ε. στην οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (2000/60/ΕΕ).

0
8
Νομοθεσία περιβάλλοντος

Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. σημειώνουν σημαντική πρόοδο στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας πλαίσιο του 2000 για τα ύδατα, όπως φανερώνεται από τον πίνακα βαθμολογίας εφαρμογής για τη συγκεκριμένη οδηγία . Μόνο η Ιταλία και η Ελλάδα έχουν αποτύχει να υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια ανάλυση των περιοχών που αφορούν τις λεκάνες απορροής ποταμών που θα υποστηρίξει η οδηγία, η οποία είχε απαιτηθεί για μέχρι το τέλος του 2004.
Ακόμα, Ιταλία και πέντε άλλα κράτη μέλη – Γερμανία, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Βέλγιο και Φινλανδία δεν έχουν ακόμα εναρμονίσει πλήρως την εθνική τους νομοθεσία, σύμφωνα με την βαθμολογία, η οποία εμφανίζεται στο πιο πρόσφατο δελτίο του ευρωπαϊκού συστήματος πληροφοριών ύδατος (WISE).

Για περισσότερες πληροφορίες:
1) Bulletin Wise
2) Πίνακας Βαθμολογίας

Σχόλια