Δημόσια διαβούλευση επί του προσχεδίου νόμου για το Νέο Θεσμικό και Αδειοδοτικό Πλαίσιο για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Α.Π.Ε.

0
6
Γενικού ενδιαφέροντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΝ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, υλοποιώντας τις προεκλογικές εξαγγελίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την περαιτέρω διείσδυσή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, θέτει σε δημόσια διαβούλευση, έως την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2006, προσχέδιο νόμου για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ). Με τη λήξη της διαβούλευσης, το σχέδιο νόμου θα κατατεθεί για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.
Το σχέδιο νόμου επεξεργάστηκε το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), και η τελική μορφή του προσχεδίου αποφασίστηκε σε σύσκεψη στο υπουργείο Ανάπτυξης, υπό τον υπουργό ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα, στην οποία συμμετείχαν ο υφυπουργός ανάπτυξης κ. Γιώργος Σαλαγκούδης, ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου, ο πρόεδρος της ΡΑΕ Καθηγητής κ. Μιχάλης Καραμανής και ο αντιπρόεδρος της ΡΑΕ κ. Θεόδωρος Πανάγος.

Με το προτεινόμενο θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ, το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί την δημιουργία ενός σύγχρονου και ελκυστικού περιβάλλοντος για την υλοποίηση επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, στην πλήρη αξιοποίηση του πλούσιου δυναμικού ΑΠΕ στη χώρα, και στη διευθέτηση μιας σειράς εκκρεμοτήτων του προηγούμενου καθεστώτος. Παράλληλα, σκοπός της νέας νομοθεσίας είναι να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της χώρας προς την Ε.Ε., με τις οποίες η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ επί της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, θα ανέρχεται σε ποσοστό 20,1%, μέχρι το 2010 και 29%, μέχρι το 2020.

Επιπλέον, με την νέα νομοθεσία το εθνικό δίκαιο εναρμονίζεται πλήρως προς την Κοινοτική Οδηγία 2001/77 για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και προσαρμόζεται στις σχετικές δεσμεύσεις που προκύπτουν από το Πρωτόκολλο του Κυότο που είχε κυρωθεί με τον ν.3017/2002.

Συγκεκριμένα, με το προτεινόμενο προσχέδιο νόμου:

Πρώτον: Απλοποιείται η αδειοδοτική διαδικασία για επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και τίθενται, για πρώτη φορά, αποκλειστικές προθεσμίες για την έκδοση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας για έργα σε ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Συγκεκριμένα, ελαχιστοποιούνται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στις οποίες εμπλέκεται ο ενδιαφερόμενος, με στόχο ο επενδυτής να επικεντρώνεται στη διαμόρφωση ενός ελκυστικού επενδυτικού σχεδίου, προκειμένου να επιτύχει τη χρηματοδότησή του.
Ειδικότερα,
-για την άδεια παραγωγής, η ΡΑΕ οφείλει να γνωμοδοτήσει επί των αιτήσεων για άδειες παραγωγής εντός προθεσμίας 45 ημερών, και ο υπουργός Ανάπτυξης εκδίδει την σχετική απόφαση εντός 30 ημερών.
-η άδεια εγκατάστασης χορηγείται από τον γενικό γραμματέα της οικείας Περιφέρειας εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη συμπλήρωση του φακέλου, ενώ σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας αυτής, η άδεια εγκατάστασης χορηγείται μέσα σε 30 ημέρες από τον Υπουργό Ανάπτυξης.
-η άδεια λειτουργίας χορηγείται με απόφαση της αρχής που χορήγησε την άδεια εγκατάστασης (ο γενικός γραμματέας Περιφέρειας ή ο Υπουργός Ανάπτυξης), εντός προθεσμίας 15 ημερών από την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και το ΚΑΠΕ.

Δεύτερον: Δημιουργούνται ειδικές Επιτροπές για τον συντονισμό και την προώθηση επενδύσεων σε ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο.
Έτσι, με σκοπό την ταχεία προώθηση και την επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την έκδοση αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας, όσον αφορά επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με συνολικό προϋπολογισμό άνω των 50 εκατ. ευρώ, ή ισχύος άνω των 50 ΜW, συνιστάται «Επιτροπή Προώθησης Επενδυτικών Σχεδίων Μεγάλης Κλίμακας για ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ». Μέλη της Επιτροπής αποτελούν ο γ.γ. του υπουργείου Ανάπτυξης, ο γ.γ. Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, ο γ.γ. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο γ.γ. του υπουργείου Πολιτισμού, καθώς επίσης, οι πρόεδροι της ΡΑΕ, του ΚΑΠΕ και της ΚΕΔΚΕ, ο διευθυντής Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας και ο διευθυντής Ηλεκτροπαραγωγής του υπουργείου Ανάπτυξης.
Παράλληλα, συγκροτείται, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, «Επιτροπή ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ», μέλη της οποίας αποτελούν τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα των υπουργείων Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Πολιτισμού και της ΡΑΕ με σκοπό την υποστήριξη της προόδου των επενδύσεων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σχετικά με την χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, μέσω του συντονισμού των αρμοδίων υπηρεσιών.

Τρίτον: Καθορίζονται νέα, υψηλότερα, όρια για την εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ, ύστερα από σχετική αίτηση στη ΡΑΕ.

Τέταρτον: Θεσμοθετείται Κανονισμός Αδειών ειδικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, με τον οποίον εξειδικεύονται τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων για την χορήγηση αδειών παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα των έργων ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

Πέμπτον: Καθορίζεται και αποτελεί μέρος του νόμου η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, με σκοπό την απεξάρτηση από τα τιμολόγια της ΔΕΗ και τη διασφάλιση των επενδύσεων. Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται σαφές το πλαίσιο και το εύρος της τιμολόγησης για όλους τους υποψήφιους επενδυτές.

Έκτον: Θεσπίζεται σύστημα έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ και δημιουργείται, για τον σκοπό αυτό, ο κατάλληλος μηχανισμός διασφάλισης για τη διαπίστωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων έκδοσης των Εγγυήσεων.

Έβδομον: Προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις για την απλοποίηση της διαδικασίας χορήγησης της Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) για σταθμούς ΑΠΕ, ρυθμίσεις για την έκδοση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού, η επεξεργασία του οποίου βρίσκεται σε τελικό στάδιο, καθώς και για την εγκατάσταση έργων ΑΠΕ σε δασικές, παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές και την έκδοση αδειών δόμησης για εγκαταστάσεις ΑΠΕ.

Όγδοον: Κατοχυρώνεται και αποτελεί μέρος του νόμου, το ύψος του ειδικού τέλους που αποδίδεται στους Ο.Τ.Α., στα όρια των οποίων λειτουργούν σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, με πρόβλεψη αύξησής του, μετά την πρώτη δεκαετία λειτουργίας του σταθμού.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από την ανάληψη της νέας διακυβέρνησης, τέθηκαν σε λειτουργία νέα έργα ΑΠΕ που αντιστοιχούν σε ποσοστό 50% του συνολικού αριθμού των σταθμών ΑΠΕ που εγκαταστάθηκαν στη χώρα, τα προηγούμενα 10 χρόνια, από το 1994 έως το 2004.
Σήμερα, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς σε συστήματα ΑΠΕ στη χώρα μας προσεγγίζει τα 700 ΜW. Στόχος της νέας διακυβέρνησης είναι, μέχρι το 2010 η συνολική εγκατεστημένη ισχύς να φθάσει τα 1.000 MW.
Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ, σε συνδυασμό με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών στη χώρα μας και την περαιτέρω διείσδυσή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο, την προσέλκυση επενδύσεων, την αύξηση της απασχόλησης και τη σταδιακή απεξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο.
Οι παρατηρήσεις των φορέων επί του προσχεδίου νόμου θα αποστέλλονται στο γραφείο του γενικού γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Ν. Στεφάνου (σε έντυπη μορφή ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση (gensec@ypan.gr).

Ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε την παρακάτω δήλωση:
«Δίνουμε, σήμερα, για δημόσια διαβούλευση το προσχέδιο νόμου για το νέο αδειοδοτικό σύστημα για επενδύσεις σε ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Όπως, κατ’ επανάληψη, έχω επισημάνει, ο χώρος των ΑΠΕ στη χώρα μας παρουσιάζει ιδιαίτερα ελκυστικά χαρακτηριστικά για επενδύσεις μεγάλης κλίμακας.
Με το νέο αδειοδοτικό σύστημα περιστέλλουμε τη γραφειοκρατία και παρέχουμε επιπλέον κίνητρα για την προώθηση επενδύσεων στην αιολική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια.
Κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα μπροστά. Με στόχο να αξιοποιηθεί το πλούσιο αιολικό, ηλιακό και γεωθερμικό δυναμικό στη χώρα μας. Στηρίζουμε, με το νέο πλαίσιο, την ενίσχυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μας ισοζύγιο, με στόχο όχι μόνο την ενδυνάμωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, αλλά και τη δημιουργία ενός καλύτερου περιβάλλοντος για τις νέες γενιές

Σχόλια