Η Επιτροπή προτείνει στρατηγική βελτίωσης του περιβάλλοντος στις ευρωπαϊκές πόλεις.

0
1
Γενικού ενδιαφέροντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 13/1/2006. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα μια νέα στρατηγική, τη θεματική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον, ώστε να βοηθήσει τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των ευρωπαϊκών πόλεων. Η στρατηγική αυτή συγκαταριθμείται μεταξύ επτά συνολικά στρατηγικών που εντάσσονται στο έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Έχει ως σκοπό να συμβάλει στην ορθότερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των αντίστοιχων πολιτικών της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών ανάμεσα στις ευρωπαϊκές τοπικές αρχές. Τέσσερις στους πέντε ευρωπαίους πολίτες διαβιούν σήμερα σε πόλεις, και η ποιότητα της ζωής τους επηρεάζεται άμεσα από την κατάσταση του αστικού περιβάλλοντος.Ο κ. Σταύρος Δήμας, επίτροπος αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, δήλωσε τα εξής: “Οι ευρωπαϊκές πόλεις πρέπει να είναι αειφόρες και να προσφέρουν υψηλή ποιότητα ζωής, ώστε ο κόσμος να θέλει να ζει και να εργάζεται σ’αυτές, να θέλουν δε να επενδύουν σ’αυτές οι επιχειρήσεις. Η στρατηγική για το αστικό περιβάλλον, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα βοηθήσει στο να ενημερώνονται αμοιβαίως οι περιφερειακές και τοπικές αρχές για τα μέτρα που είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικά για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των πόλεών μας.”

Η προσέγγιση

Οι αστικές περιοχές της Ευρώπης αντιμετωπίζουν πλήθος περιβαλλοντικών προκλήσεων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο κακής ποιότητας ατμοσφαιρικός αέρας, η πολύ μεγάλη κυκλοφορία με τη συνακόλουθη κυκλοφοριακή συμφόρηση, η ανεξέλεγκτη επέκταση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τα στερεά και υγρά απόβλητα, προβλήματα όλα δυνητικώς επιζήμια για το περιβάλλον και για την υγεία του ανθρώπου.
Αποφασιστικής σημασίας είναι ο ρόλος που έχουν να διαδραματίσουν οι τοπικές αρχές στην εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων μιας πόλης. Οι πόλεις με τις καλύτερες επιδόσεις έχουν αναπτύξει ολοκληρωμένες προσεγγίσεις για τη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, τέτοιες ώστε οι καθημερινές αποφάσεις να διέπονται από στρατηγικό όραμα και στόχους που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και τα οικονομικά των πόλεων, και αυτά με τη σειρά τους προσελκύουν κι άλλους κατοίκους και επιχειρήσεις.
Και ενώ η δράση σε τοπικό επίπεδο έχει ουσιαστική σημασία, οι δημόσιες αρχές σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει επίσης να αναλαμβάνουν δράση, προκαταβολικά μάλιστα.

Η ΕΕ μπορεί κάλλιστα να παρέχει την υποστήριξή της προωθώντας ορθές πρακτικές, καθώς και να ενθαρρύνει την αποτελεσματική δικτύωση και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ πόλεων. Ήδη υπάρχουν διαθέσιμες πολλές λύσεις σε διάφορες πόλεις, λύσεις όμως που ούτε επαρκώς διαδεδομένες είναι ούτε εφαρμόζονται επαρκώς.
Επίσης, η Επιτροπή συντονίζει τους στόχους της στρατηγικής με άλλα κοινοτικά προγράμματα και προτείνει την παροχή υποστήριξης για επενδύσεις και έργα έρευνας και επίδειξης με αντικείμενο καίριας σημασίας ζητήματα του αστικού περιβάλλοντος, όπως επενδύσεις στις αστικές μεταφορές, επαναχρησιμοποίηση εγκαταλελειμμένης αστικής γης ή επιμόρφωση σε θέματα αστικής διαχείρισης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που παρέχονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των αστικών τους περιοχών.

Προτεινόμενα μέτρα

Οι κύριες δράσεις που υπάγονται στη στρατηγική είναι:

– Συμβουλευτικές κατευθύνσεις για ολοκληρωμένη διαχείριση του περιβάλλοντος και για σχέδια αειφόρων αστικών μεταφορών. Οι κατευθύνσεις θα βασίζονται σε εμπειρίες πόλεων, απόψεις ειδικών και έρευνα, θα συμβάλλουν δε στην πλήρη εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας. Με τις κατευθύνσεις θα δοθούν πηγές περαιτέρω πληροφόρησης ως συμβολή στην εκπόνηση και εφαρμογή σχεδίων δράσης.

– Κατάρτιση. Με ορισμένα κοινοτικά προγράμματα θα δοθούν ευκαιρίες κατάρτισης, αλλά και ευκαιρίες για δημιουργία υποδομών ώστε οι τοπικές αρχές να είναι σε θέση να αναπτύξουν τις ειδικές ικανότητες που απαιτούνται για τη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος. Θα υπάρξει επίσης υποστήριξη για επωφελή συνεργασία των τοπικών αρχών. Η αξιοποίηση των προγραμμάτων θα πρέπει να γίνει τόσο από τα κράτη μέλη όσο και από τις τοπικές αρχές.

– Υποστήριξη για ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών ανά την ΕΕ. Θα εξεταστεί το ενδεχόμενο εκπόνησης ενός νέου ευρωπαϊκού προγράμματος ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών πάνω σε θέματα αστικών περιοχών, στο πλαίσιο της νέας πολιτικής για τη συνοχή. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές, με βάση ένα πιλοτικό δίκτυο σημείων εστίασης σε θέματα αστικού περιβάλλοντος (“European Knowledge Platform”), το οποίο προσφέρει συμβουλές σε τοπικές αρχές σε όλη την Ευρώπη.

– Διαδικτυακή πύλη της Επιτροπής για τις ανάγκες των τοπικών αρχών. Θα διερευνηθεί η δυνατότητα δημιουργίας μιας νέας διαδικτυακής πύλης στον ιστότοπο Europa, με αποδέκτες τις τοπικές αρχές, ώστε οι τελευταίες να έχουν καλύτερη πρόσβαση στις πιο πρόσφατες πληροφορίες.

Σχόλια