Αποφάσεις του Δ.Σ της ΕΥΔΑΠ για τη λυματολάσπη της Ψυττάλειας.

0
4
Γενικού ενδιαφέροντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΥΔΑΠ. Το Δ.Σ . της ΕΥΔΑΠ συνεδρίασε , σήµερα , εκτάκτως και συζήτησε το θέµα της διάθεσης της λυµατολάσπης της Ψυττάλειας . Οι αποφάσεις του Δ.Σ της Εταιρείας είναι οι ακόλουθες :
1. Να προχωρήσει άµεσα σε διαγωνισµό για την πιλοτική µεταφορά 60.000 τόνων λυµατολάσπης εκτός Ελλάδος , σε χώρες που διαθέτουν νόµιµα αδειοδοτηµένη εγκατάσταση υποδοχής ή επεξεργασίας λυµάτων. Για τον σκοπό αυτό εγκρίθηκαν από το Δ.Σ τα τεύχη της «Πρόσκλησης» και «Συγγραφής Υποχρεώσεων – Τεχνικών Προδιαγραφών » του διαγωνισµού και αποφασίστηκε να προσκληθούν το σύνολο των επιχειρήσεων οι οποίες διαθέτουν µέχρι σήµερα νόµιµ α άδειες του Υπουργείου ΥΠΕΧΩΔΕ για τη διασυνοριακή µεταφορά αποβλήτων σύµφωνα µε τον Κανονισµό 93/259/ΕΟΚ. Οι εταιρείες αυτές, που είναι 7 τον αριθµό, θα κληθούν αύριο να παραλάβουν τα τεύχη του διαγωνισµού προκειµένου να υποβάλλουν την προσφορά τους µέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2006.

2. Με το χρόνο που θα εξοικονοµηθεί και την εµπειρία που θα αποκτηθεί από το διαγωνισμό , να εξετάσει τη διενέργεια ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για τη διάθεση αφυδατωµένης ιλύος εκτός Ελλάδος .

3. Να συνεχίσει τις συζητήσεις µ ε τον EΣΔΚΝΑ , µε στόχο να οριστικοποιηθεί η ποσότητα λυµατολάσπης που ζητάει για την λειτουργία του εργοστασίου
κοµποστοποίησης και να υπογραφεί νέα σχετική σύµβαση . (Θυ µ ίζουµ ε ότι µε την προηγούµενη σύµβαση ο ΕΣΔΚΝΑ θα έπρεπε να απορροφά 300 τόνους ηµερησίως , αλλά δεν το έπραττε ).

4. Να συνεχιστεί η εξέταση άλλων λύσεων που έχουν προταθεί , όπως καύση της λυµατολάσπης σε τσιµεντοβιοµηχανίες , για εφαρµογή µέχρι την έναρξη
λειτουργίας της Μονάδας Ξήρανσης.

Το Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ έλαβε τις παραπάνω αποφάσεις ύστερα από συστηµατικό έλεγχο όλων των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στην Εταιρεία στα πλαίσια του προηγούµενου διαγωνισµού που διεξήγαγε και πολλών ακόµα προτάσεων που υποβλήθηκαν τους προηγούµενους µήνες εκτός διαγωνισµού . Το κύριο χαρακτηριστικό που είχαν σχεδόν όλες , είναι ότι πρότειναν την εναπόθεση και επεξεργασία της λυµατολάσπης σε χώρους εντός Ελλάδος . Διαπιστώθηκε δε, µετά από σχετικές διερευνήσεις, ότι υπάρχουν έντονες αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών που οδηγούν σε αδυναµία άµεσης υλοποίησης των προτάσεων αυτών . Σε αυτό συνετέλεσε η «δαιµονοποίηση » της λυµατολάσπης , εντελώς αδικαιολόγητα φυσικά, αφού η σύστασή της είναι απολύτως εντός των πλαισίων και ορίων που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση . Μάλιστα, όσο πλησιάζουν οι δηµοτικές και Νοµαρχιακές εκλογές , τόσο θα εντείνονται οι αντιδράσεις .

Σύντοµο ιστορικό
Κληρονοµήσα µ ε ένα δύσκολο και σύνθετο θέµα , το οποίο έπρεπε να αντιµετωπίσουµε . Είναι γνωστές οι ευθύνες της προηγούµενης κυβέρνησης και της προηγούµενης διοίκησης της ΕΥΔΑΠ και δεν επιθυμούµε να επανέλθουµε σε αυτές. ¶λλωστε , σε όλο αυτό το διάστηµα , η µέριµνά µας δεν ήταν να καταλογίσουµε ευθύνες αλλά να βρούµε την καλύτερη δυνατή λύση , µέχρι να είναι έτοιµη η µονάδα ξήρανσης στην Ψυττάλεια .
Συγκεκριµένα :

· Προχωρήσαµε σε δύο διαγωνισµούς . Ο πρώτος, όπως είναι γνωστό, ακυρώθηκε .

· Από το δεύτερο διαγωνισµό , προέκυψε η λύση της αεριοποίησης . Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες και η λύση εγκαταλείφθηκε .

· Περάσαµε έτσι στη δεύτερη λύση που προέκυψε από το διαγωνισ µ ό , την εδαφοποίηση . Έγιναν οι σχετικές εγκαταστάσεις , στο ΧΥΤΑ Λιοσίων , και ξεκίνησε να εφαρµόζεται η λύση . Και αυτή τη φορά όµως υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις – για τις οποίες από τότε είχε εξηγήσει ο Πρόεδρος της ΕΥ.ΑΠ ότι ήταν καθαρά προσχηµατικές – µ ε αποτέλεσµα αναγκαστικά και αυτή η λύση να εγκαταλειφθεί , αφού δεν µπορούσε να εφαρµοστεί στην πράξη .

· Θυµίζουµε ότι η δέσµευση του ΥΠΕΧΩΔΕ και της ΕΥΔΑΠ ήταν να δοκιμαστεί η εδαφοποίηση µέχρι το Δεκέµβριο , αλλά τελικά αποφασίστηκε να σταµατήσει η πιλοτική εφαρµογή της από ακόµ α νωρίτερα , συγκεκριµένα τις 27 Σεπτεµβρίου 2005. Από τότε, ελήφθη η πολιτική απόφαση και δεν µεταφέρθηκε λυµατολάσπη στο ΧΥΤΑ , ούτε για εδαφοποίηση ούτε για υγειονοµική ταφή (παρόλο που υπάρχει , ως γνωστόν , σχετική απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας ).

· Στη συνέχεια εξετάστηκαν οι υπόλοιπες λύσεις που είχαν προταθεί στο διαγωνισµό , καθώς και αρκετές ακόµα που υποβλήθηκαν εκτός διαγωνισµού, µε αποτελέσµατα αυτά που αναφέρονται ανωτέρω .

Η διαδικασία της µεταφοράς της λυµατολάσπης εκτός Ελλάδος, σε χώρες που διαθέτουν νόµιµα αδειοδοτηµένη εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων, γίνεται
σύµφωνα µε την εθνική και κοινοτική νοµοθεσία και τους διεθνείς κανονισµούς για την διασυνοριακή µεταφορά αποβλήτων. Παράλληλα, όµως, συνεχίζουµε να διερευνούµε και άλλες λύσεις , Έτσι µε ολοκληρωµένο και ευέλικτο τρόπο αντιµετωπίζεται το πρόβληµ α της λυµατολάσπης µέχρι να αρχίσει η λειτουργία της Μονάδας Ξήρανσης της Ψυττάλειας .

Από το Γραφείο Τύπου της ΕΥΔΑΠ

Σχόλια