Εγκύκλιος του ΥΠΕΧΩΔΕ με θέμα τη σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων από τις βιομηχανίες.

0
52
Βιομηχανία και περιβάλλον

Το Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων της Δ/νσης Περιβαλλονικού Σχεδιασμού της Γενικής Δ/νσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο με θέμα τη σύνταξη Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων από τις βιομηχανίες που αναφέρει τα εξής:

ΣΧΕΤ. :
α) Η ΚΥΑ 72751/3054/1985 (ΦΕΚ 665/Β): Τοξικά και επικίνδυνα απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιαφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων κ.λπ. β) Η ΚΥΑ 19396/1546/1997 (ΦΕΚ 604/Β): Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων.
γ) Η ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909/Β): Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης. δ) Η ΚΥΑ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022/Β): Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες κ.λπ.
ε) Το υπ’ αρ. Οικ.110114 /3156/27-10-04 έγγραφο Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού / ΥΠΕΧΩΔΕ.
στ) Το υπ’ αρ. Οικ.112390 /3834/22-12-04 έγγραφο Δ/νσης Περ/κού Σχεδιασμού / ΥΠΕΧΩΔΕ.
ζ) Η υπ’ αρ. οικ.124917/1365/3-5-05 Απόφαση Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ, σχετικά με τη συγκρότηση ομάδας εργασίας για την επεξεργασία των Διαχειριστικών Σχεδίων των βιομηχανικών επικίνδυνων και μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων.

Η διαχείριση των επικίνδυνων απόβλητων συνεχίζει να αποτελεί ένα σοβαρό περιβαλλοντικό πρόβλημα στην Ελλάδα, οφειλόμενο κυρίως στην έλλειψη κεντρικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων αυτών, καθώς και στην έλλειψη κοινωνικής αποδοχής των λύσεων που έχουν κατά καιρούς προταθεί.

Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης του εν λόγω προβλήματος, αλλά και γενικότερα του προβλήματος διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, είναι ανάγκη να υλοποιηθούν ενέργειες συμπληρωματικές σε αυτές που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Προς τούτο, θα πρέπει άμεσα να συλλεχθούν αξιόπιστα στοιχεία σε εθνικό επίπεδο, σχετικά με την παραγωγή και διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι τα σχετικά στοιχεία των Μ.Π.Ε. των βιομηχανιών είναι συνήθως ανεπαρκή και ότι απαιτείται η άμεση κατάρτιση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για την ασφαλή και σύννομη διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων, είναι απαραίτητο να γίνεται τεκμηριωμένη διάκρισή τους σε μη επικίνδυνα και επικίνδυνα (σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία).

Οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης των επικίνδυνων αποβλήτων, όπου αποθηκεύεται ποσοστό περίπου 60% της συνολικής ετήσιας παραγωγής τους (σύμφωνα με τα διαθέσιμα στο ΥΠΕΧΩΔΕ στοιχεία), στην πράξη μετατρέπονται στην πλειοψηφία τους σε χώρους μόνιμης αποθήκευσης, χωρίς να πληρούν τις κατάλληλες τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας και το ίδιο ισχύει επίσης σε μεγάλο βαθμό για την αποθήκευση των βιομηχανικών μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Στην Ελλάδα παρατηρείται μέχρι τώρα ελλειμματική εφαρμογή της αρχής της ευθύνης του παραγωγού (κατόχου των Ε.Α.) σχετικά με τη διαχείρισή τους και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και γενικότερα ελλειμματική τήρηση των υποχρεώσεων των υπόχρεων φορέων διαχείρισης στερεών μη επικίνδυνων και επικίνδυνων αποβλήτων, όπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 2, 11 και 12 της (γ) σχετικής ΚΥΑ και στα άρθρα 2, 10 και 11 της (β) σχετικής ΚΥΑ, αντίστοιχα.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει αποστείλει, σε πρώτη φάση, «Οδηγό σύνταξης Διαχειριστικών Σχεδίων βιομηχανικών επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων» σε βιομηχανίες που κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία, υποκατηγορία 1η της 9ης Ομάδας του Πίνακα 9 της (δ) σχετικής ΚΥΑ και υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 96/61/EK (IPPC), με βάση τον οποίο θα πρέπει να συντάσσονται και να αποστέλλονται στο Υπουργείο τα ως άνω Διαχειριστικά Σχέδια.

Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει οι Περιφέρειες της Χώρας:

1. Να αποστείλουν το ταχύτερο δυνατόν σε όλες τις βιομηχανίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή δικαιοδοσίας τους και κατατάσσονται στην πρώτη κατηγορία, υποκατηγορία 2η και δεύτερη κατηγορία, υποκατηγορία 3η της 9ης Ομάδας του Πίνακα 9 της (δ) σχετικής ΚΥΑ, έγγραφο, με το οποίο θα ζητείται η υποβολή στην υπηρεσία τους, εντός τεσσάρων (4) μηνών, Διαχειριστικών Σχεδίων Αποβλήτων σε δύο αντίγραφα, με βάση τον επισυναπτόμενο στην παρούσα σχετικό Οδηγό.

2. Να αποστείλουν, μετά από κάθε παραλαβή Διαχειριστικού Σχεδίου, το ένα αντίγραφο στο ΥΠΕΧΩΔΕ, Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Πατησίων 147, 11251 Αθήνα), έτσι ώστε να γίνεται συνεχής ενημέρωση και αξιοποίηση των στοιχείων των Σχεδίων στην ανάπτυξη της σχετικής βάσης δεδομένων του Υπουργείου και στην κατάρτιση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Απόβλητων.

Ο σχετικός Οδηγός μπορεί να αποσταλεί και σε ηλεκτρονική μορφή (τηλ. Επικοινωνίας : 210 8668291 και 210 8668295).

Επισημαίνεται ότι στα εν λόγω Διαχειριστικά Σχέδια τα απόβλητα θα πρέπει να περιγράφονται πλήρως με τον εξαψήφιο κωδικό τους [για τα επικίνδυνα ή τα εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα θα πρέπει να χρησιμοποιείται οπωσδήποτε και η επισήμανση με αστερίσκο (*)] και να περιλαμβάνουν όλα τα απόβλητα που προκύπτουν τόσο από την κύρια παραγωγική δραστηριότητα όσο και από τις άλλες δραστηριότητες των βιομηχανιών.
Επισημαίνεται ιδιαίτερα και η υποχρέωση των βιομηχανιών στην ορθή συμπλήρωση του Πίνακα της τελευταίας σελίδας του επισυναπτόμενου Οδηγού, που αφορά την «Ετήσια Έκθεση Παραγωγού επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων».

Η συνολική επεξεργασία των στοιχείων των Διαχειριστικών Σχεδίων θα γίνεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ από ομάδα εργασίας, που συγκροτήθηκε με τη (ζ) σχετική Απόφαση.

Οδηγός σύνταξης Διαχειριστικών Σχεδίων βιομηχανικών επικίνδυνων και μη επικίνδυνων αποβλήτων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ι. ΒΟΥΡΝΑΣ

Σχόλια