Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί την προώθηση των καθαρών αυτοκινήτων.

0
7
Ευρώπη και περιβάλλον

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 21/12/2005. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σήμερα νέα νομοθεσία ο στόχος της οποίας είναι να συμβάλει στη δημιουργία αγοράς για τα καθαρά αυτοκίνητα προκειμένου να μειωθούν οι ρυπαίνουσες εκπομπές στον τομέα των μεταφορών. Επιβάλλοντας στις δημόσιες διοικήσεις να προορίζουν το ένα τέταρτο των ετήσιων αγορών τους στην προμήθεια καθαρών αυτοκινήτων, οι νέοι ευρωπαϊκοί κανόνες θα καταστήσουν δυνατόν να δοθούν στους κατασκευαστές οι διασφαλίσεις που έχουν ανάγκη ώστε να προχωρήσουν στην ανάπτυξη των οχημάτων αυτών για ευρύτερη αγορά.
«Ενόψει των εντεινόμενων προβλημάτων ρύπανσης στις πόλεις και της συνεχούς αύξησης των τιμών του πετρελαίου, πρέπει να βρεθούν τα μέσα να βοηθηθεί η αυτοκινητοβιομηχανία ώστε να παραχθούν αυτοκίνητα καθαρότερα», δήλωσε ο Αντιπρόεδρος κ. Jacques Barrot, υπεύθυνος για τις μεταφορές. Ο κ. Andris Piebalgs, ο Επίτροπος ο υπεύθυνος για την ενέργεια, που συνεργάστηκε στην πρόταση οδηγίας πρόσθεσε: «Τα μέτρα αυτά θα παράσχουν μελλοντικά τη δυνατότητα αύξησης της ενεργειακής απόδοσης του τομέα των μεταφορών, που αποτελεί έναν από τους πλέον ρυπαίνοντες και τους πλέον ενεργειοβόρους τομείς».

Ενόψει της συνεχούς ανάπτυξης του τομέα των μεταφορών και των συνεπαγόμενων επιπτώσεών του από άποψη ρύπανσης και εξάρτησης από το πετρέλαιο, η Επιτροπή υπογραμμίζει σήμερα την ανάγκη ανάπτυξης αγοράς «καθαρών αυτοκινήτων» Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο τομέας των οδικών μεταφορών αντιπροσωπεύει το ένα τέταρτο περίπου της ενεργειακής κατανάλωσης και των εκπομπών CO2. Οι δυνατότητες μείωσης εκπομπών αυτοκινήτων και επίτευξης οικονομιών ενέργειας είναι σημαντικές. Οι αναγκαίες τεχνολογίες όμως παραμένουν δαπανηρότερες σε σχέση με εκείνες που εφαρμόζονται στην κατασκευή παραδοσιακών αυτοκινήτων.

Για το λόγο αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να δράσει προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης νέας γενεάς αυτοκινήτων που θα καταναλίσκουν λιγότερη ενέργεια και με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων. Η οδηγία προβλέπει ότι οι δημόσιοι οργανισμοί (κράτος, περιφερειακοί φορείς, οργανισμοί δημόσιου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν συμβατικές υποχρεώσεις προς δημοσίους οργανισμούς για την παροχή υπηρεσιών μεταφορών) θα υπόκεινται στην υποχρέωση να διαθέτουν ελάχιστη ποσόστωση 25% των ετήσιων προμηθειών τους (αγορές ή χρηματοοικονομική μίσθωση) βαρέων οχημάτων (άνω των 3,5 τόνων) για «βελτιωμένα φιλικά περιβαλλοντικώς οχήματα», όπως αυτά ορίζονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο επιδόσεων (ΒΠΟ – EEV) (1) . Τα βαρέα οχήματα περιλαμβάνουν τα λεωφορεία και τα περισσότερα από τα οχήματα υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, όπως τα φορτηγά για την αποκομιδή απορριμμάτων.

Σε πρώτη φάση οι υποχρεώσεις προμήθειας καθαρών αυτοκινήτων περιορίζονται στις κατηγορίες οχημάτων των οποίων τα μερίδία αγοράς από δημόσιους οργανισμούς είναι σημαντικά (περίπου 6% για τα φορτηγά και περίπου ένα τρίτο για τα λεωφορεία). Η αυξημένη ζήτηση καθαρών αυτοκινήτων γι’ αυτή την κατηγορία οχημάτων θα παράσχει με τον τρόπο αυτό τη δυνατότητα στήριξης της ανάπτυξής τους από τους κατασκευαστές. Πρόκειται για δημιουργία αξιόπιστης αγοράς με ανάπτυξη επαρκούς ζήτησης ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας. Άλλωστε οι μελέτες που είχαν διεξαχθεί από την Επιτροπή απέδειξαν τη θετική επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας. Η προσφορά καθαρών οχημάτων από τους κατασκευαστές θα αποβεί σημαντική συμβολή στην ανταγωνιστικότητα λόγω των προβλημάτων αστικής ρύπανσης που αντιμετωπίζονται παγκοσμίως από πολλές χώρες με ταχεία οικονομική ανάπτυξη.

Η Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο επέκτασης, σε δεύτερη φάση, της υποχρέωσης ποσόστωσης για άλλες κατηγορίες οχημάτων. Μία από τις επιπτώσεις της οδηγίας θα είναι η ενθάρρυνση της ανάπτυξης οχημάτων προσαρμοσμένων σε μείγματα βιοκαυσίμων υψηλής περιεκτικότητας (βλ. IP/05/1546 για το σχέδιο δράσης σχετικά με τη βιομάζα). Άλλα παραδείγματα σχετικών τεχνολογιών αποτελούν το φυσικό αέριο, το υγραέριο, το υδρογόνο, η ηλεκτροκίνηση ή η υβριδική κίνηση που συνδυάζει κινητήρα εσωτερικής καύσης και ηλεκτροκινητήρα.
Οι τεχνολογίες αυτές υποστηρίζονται από ευρωπαϊκά ταμεία με προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης και από διαρθρωτικά ταμεία. Η πρόταση της Επιτροπής διαβιβάζεται κατά τη φάση αυτή στο Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο της διαδικασίας συναπόφασης.

(1) Σύμφωνα με τον ορισμό της οδηγίας 2005/55/EC, ΕΕ L 275/1 της 20.10.2005.

Σχόλια