Ο Επίτροπος κ. Δήμας χαιρετίζει τη συμφωνία συμβιβασμού σχετικά με την οδηγία για τα απόβλητα εξόρυξης.

0
4
Γενικού ενδιαφέροντος

Ο κ. Σταύρος Δήμας χαιρέτισε τη συμφωνία συμβιβασμού μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την νέα οδηγία για τη διαχείριση των αποβλήτων από εξορυκτικές δραστηριότητες. Η οδηγία έχει ως στόχο τη θέσπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο κανόνων για την πρόληψη της ρύπανσης των υδάτων και του εδάφους από την αποθήκευση των αποβλήτων σε ταμιευτήρες απορριμμάτων κατεργασίας και σε σωρούς αποβλήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη σταθερότητα αυτών των εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων.

Σε συνδυασμό με την αναθεωρημένη οδηγία Seveso II και με ένα έγγραφο αναφοράς για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές, η μελλοντική οδηγία θα διασφαλίσει την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των αποβλήτων εξορυκτικών δραστηριοτήτων σε όλη την ΕΕ.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στην επιτροπή συνδιαλλαγής πρέπει να εγκριθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και, μετά απ’ αυτό, η αναθεωρημένη οδηγία μπορεί να εκδοθεί επισήμως και να δημοσιευθεί. Τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να τη μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο εντός δύο ετών από την έκδοσή της. Μέχρι τότε, εξακολουθεί να εφαρμόζεται το γενικό καθεστώς της οδηγίας πλαίσιο 75/442/ΕΟΚ για τα απόβλητα και της οδηγίας 1999/31/ΕΚ για τους χώρους υγειονομικής ταφής, όπου έχουν εφαρμογή.

Πηγή: www.europa.eu.int

Σχόλια