Ο Γ.Σουφλιάς υπέγραψε απόφαση για την εναρμόνιση της Ελλάδας με την κοινοτική νομοθεσία για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

0
2
Νομοθεσία περιβάλλοντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε απόφαση με την οποία προωθούνται σημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων και η χώρα μας εναρμονίζεται πλήρως με τις διατάξεις της Κοινοτικής Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ.
Με την απόφαση, αντικαθίστανται οι ισχύουσες έως σήμερα διατάξεις που περιέχονται στην ΚΥΑ 19396/1546/1997. Προσδιορίζεται με απόλυτη σαφήνεια πότε και πώς τα απόβλητα χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνα, λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα για τη διαχείρισή τους, απλουστεύεται η διαδικασία έκδοσης αδειών για εκτέλεση σχετικών εργασιών και προωθείται η επιβολή όρων και περιορισμών στη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων.
Για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με την απόφαση αυτή καθορίζονται κατευθύνσεις και μέτρα για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, με βασικό στόχο τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του Περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας. Μπαίνει σε εφαρμογή η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», η οποία αποτελεί βασική επιλογή της πολιτικής μας για το Περιβάλλον από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το ΥΠΕΧΩΔΕ. Δίνεται λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων από τις ίδιες τις βιομηχανίες που τα παράγουν, με ιδιαίτερη έμφαση στην ευθύνη τους. Επιπλέον, απλουστεύεται η διαδικασία έκδοσης των αδειών για την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης τέτοιων αποβλήτων.
Με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις ενσωματώνονται πλήρως στο εθνικό δίκαιο οι κοινοτικές ρυθμίσεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ. Αλλά και αν ακόμα δεν υπήρχε η οδηγία, πιστεύω ότι θα ήταν αναγκαία η έκδοση τέτοιας απόφασης
».

Πιο αναλυτικά, με την νέα Απόφαση:

– Εισάγεται βελτιωμένος ορισμός του επικίνδυνου αποβλήτου και λαμβάνονται υπόψη οι πλέον πρόσφατες κοινοτικές ρυθμίσεις που αφορούν στο θέμα αυτό. Ο Ευρωπαϊκός Κατάλογος επικίνδυνων αποβλήτων περιλαμβάνεται ως Παράρτημα στην απόφαση και περιέχει 20 κατηγορίες αποβλήτων, ανάλογα με τη δραστηριότητα που τα παράγει (βιομηχανικά, από κατεργασία δερμάτων, θερμικά κλπ, αρ. 2 και Παράρτημα της απόφασης)
– Ρυθμίζονται με πολύ μεγάλη σαφήνεια οι διαδικασίες χαρακτηρισμού ενός αποβλήτου ως επικίνδυνου. Συστήνεται Ειδική Επιστημονική Επιτροπή με τη συμμετοχή εκπροσώπων του ΥΠΕΧΩΔΕ, του Υπουργείου Υγείας, του Γενικού Χημείου του Κράτους, της Ενωσης Ελλήνων Χημικών κλπ, η οποία θα λειτουργεί γνωμοδοτικά προς το ΥΠΕΧΩΔΕ για τον χαρακτηρισμό αυτό. (αρ.6)
– Απλουστεύεται η διαδικασία για την έκδοση των αδειών για την εκτέλεση των εργασιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και ενισχύεται η λειτουργικότητά της. Επιπλέον, ορίζονται οι απαιτήσεις αδειοδότησης των εργασιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που εκτελούνται από κινητές μονάδες.
– Η αρμοδιότητα για την έκδοση αδειών για εργασίες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων που εκτελούνται σε διαπεριφερειακό επίπεδο περιέρχεται πλέον στο ΥΠΕΧΩΔΕ.
– Καθιερώνεται η υποχρεωτική ασφαλιστική κάλυψη για ζημιές προς τρίτους κατά την εκτέλεση εργασιών διαχείρισης.
– Αποσαφηνίζονται και απλοποιούνται οι απαιτήσεις αδειοδότησης της διασυνοριακής μεταφοράς των επικίνδυνων αποβλήτων.
– Ορίζονται οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται για την εξυγίανση και αποκατάσταση των χώρων που έχουν ρυπανθεί από επικίνδυνα απόβλητα, είτε λόγω της εκτέλεσης ακατάλληλων εργασιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων στους χώρους αυτούς, είτε λόγω ατυχήματος.

Σχόλια