Ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες, το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0
3
Ευρώπη και περιβάλλον

Ολοκληρώθηκε στις Βρυξέλλες την Παρασκευή 2-12-2005, το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το τελευταίο της Βρετανικής Προεδρίας. Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταύρος Καλογιάννης.
Τα κύρια θέματα με τα οποία απασχολήθηκε το Συμβούλιο ήταν:1. Περιορισμός του αντίκτυπου των εκπομπών των αερομεταφορών στις κλιματικές αλλαγές
2. Κανονισμός χρηματοδοτικού μέσου LIFE+
3. Θεματική στρατηγική για την ατμοσφαιρική ρύπανση
4. Απόφαση για το γενετικώς τροποποιημένο καλαμπόκι Ζea mays L
5. Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί

1. Περιορισμός των εκπομπών των αερομεταφορών

Με στόχο την αντιμετώπιση της ρύπανσης, που προκαλείται από τις εκπομπές αερίων στις πολιτικές αερομεταφορές, συζητήθηκε διεξοδικά η ανάγκη λήψης μέτρων σε επίπεδο ΕΕ. Ειδικότερα, συζητήθηκε η πρόταση της Επιτροπής να υπαχθούν οι αερομεταφορές στον Ευρωπαϊκό μηχανισμό εμπορίας εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.

Βασικός σκοπός είναι η επανεπιβεβαίωση του ηγετικού ρόλου της ΕΕ σε θέματα κλιματικής αλλαγής ενόψει και της συνόδου για την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών που ξεκίνησε ήδη στο Μόντρεαλ. Η πλειοψηφία των Κρατών-Μελών (Κ-Μ) αν και βρίσκει θετική την ιδέα, συνέστησε την προσεκτική και σε βάθος διερεύνηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή της πρότασης στην ανταγωνιστικότητα των Ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιριών. Η Ελλάδα επεσήμανε την επιβάρυνση του κόστους αερομεταφοράς στα πολλά και απομακρυσμένα νησιά, και τις επακόλουθες επιπτώσεις στον τουρισμό που αποτελεί τη βασική πηγή εσόδων των τοπικών νησιωτικών κοινωνιών.

Στα συμπεράσματα του Συμβουλίου υιοθετήθηκαν τελικά και οι ελληνικοί προβληματισμοί, οι οποίοι θα διερευνηθούν σε βάθος, από ειδική μελέτη επιπτώσεων, που θα εκπονήσει η Επιτροπή και θα κατατεθεί προς κρίση των Κ-Μ.

2. Κανονισμός χρηματοδοτικού μέσου LIFE+

Το επόμενο θέμα ήταν ο κοινοτικός χρηματοδοτικός κανονισμός LIFE+, για τις προστατευόμενες περιοχές με στόχο την επίτευξη μερικής πολιτικής συμφωνίας, λόγω του ότι δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα οι δημοσιονομικές δαπάνες της ΕΕ.

Η συζήτηση εστιάσθηκε στα κριτήρια και τις προϋποθέσεις χρηματοδότησης των έργων και προγραμμάτων για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Τα βασικά κριτήρια κατανομής των πιστώσεων ανάμεσα στα Κ-Μ ήταν ο πληθυσμός της κάθε χώρας και η επιφάνεια προστατευόμενων περιοχών. Η πρόταση της Επιτροπής και της Προεδρίας, ευνοούσε τις χώρες με μεγάλο πληθυσμό έναντι των μικρότερων που έχουν μεγάλες εκτάσεις προστατευόμενων φυσικών περιοχών.
Η Ελλάδα, με παρέμβαση της, όπως και άλλες χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, κ.α) ζήτησε και πέτυχε την τροποποίηση αυτών των ειδικών κριτηρίων με το σκεπτικό ότι οι μεσαίου πληθυσμού χώρες, χρειάζονται μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη για να διατηρήσουν μεγάλες εκτάσεις περιβαλλοντικού κοινοτικού ενδιαφέροντος (περιοχές του δικτύου ΝATURA 2000). Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων, η Προεδρία αποδέχτηκε αρκετές από τις αλλαγές που προτάθηκαν, με αποτέλεσμα να επέλθει μερική πολιτική συμφωνία.

3. Νέα θεματική πολιτική ατμοσφαιρικής ρύπανσης και νέα μέτρα για την ποιότητα του αέρα

Στην συνέχεια, συζητήθηκε το ζήτημα της νέας θεματικής πολιτικής της Επιτροπής για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και η πρόταση νέας Οδηγίας για την ποιότητα της ατμόσφαιρας, στο πλαίσιο του Προγράμματος “καθαρότερος αέρας για την Ευρώπη (Clean air for Europe)”. Η Επιτροπή ανέπτυξε μια φιλόδοξη στρατηγική με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Ευρώπη μέχρι το 2020.

Η Ελλάδα υποστήριξε την πρωτοβουλία της Επιτροπής, προς μια ολοκληρωμένη πολιτική αντιμετώπισης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Ευρώπη, δεδομένου ότι η νέα στρατηγική εκσυγχρονίζει την υφιστάμενη νομοθεσία και θέτει τις βάσεις για την ποιοτική αναβάθμιση της ατμόσφαιρας, συμβάλλοντας στην προστασία της ανθρώπινης υγείας.

Η χώρα μας πάντως, από κοινού με την πλειοψηφία των Κ-Μ της Ευρώπης, εξέφρασε και τις επιφυλάξεις της για την εφαρμογή μοντέλων πανευρωπαϊκής εμβέλειας που δεν λαμβάνουν υπόψη τις κλιματικές ιδιαιτερότητες των Κ-Μ, με αποτέλεσμα η απαιτούμενη προσπάθεια για την επίτευξη οριακών τιμών, να είναι πολύ μεγαλύτερη από ότι έχει εκτιμηθεί, οδηγώντας σε δυσανάλογα υψηλό κόστος συμμόρφωσης.

4. Απόφαση για το γενετικώς τροποποιημένο καλαμπόκι Zea mays L (υβρίδιο MON 863 x MON 810)

Σε ό,τι αφορά το γενετικώς τροποποιημένο καλαμπόκι Zea mays L τα Κ-Μ δεν κατέληξαν σε απόφαση δεδομένου ότι οι αρνητικές ψήφοι ήταν 142 έναντι 133 θετικών, ενώ υπήρξαν και αποχές. Το θέμα θα παραπεμφθεί στο Κολέγιο των Επιτρόπων. Η θέση της χώρας μας ήταν κατά της διάθεσης του συγκεκριμένου προϊόντος.

5. Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί (Γ.Τ.Ο)

Τέλος διεξήχθη συζήτηση προσανατολισμού για τους ΓΤΟ. Στις τοποθετήσεις των Κ-Μ αποτυπώθηκε η υπάρχουσα διάσταση απόψεων, με ορισμένες χώρες να τάσσονται υπέρ των ΓΤΟ και του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου (που οδηγεί στην αθρόα έγκριση εισαγωγής στην αγορά νέων ΓΤΟ, παρά την έλλειψη σχετική πλειοψηφίας στο Συμβούλιο) και άλλες να τοποθετούνται κατά της προώθησής τους.

Η Ελλάδα, όπως και η πλειονότητα των Κ-Μ, αφού πρώτα κατέστησε σαφές ότι η συντριπτική πλειοψηφία της κοινής γνώμης στη χώρα μας είναι αντίθετη με τη χρήση ΓΤΟ, εστίασε τον προβληματισμό της α) στην ισχύουσα διαδικασία λήψης των αποφάσεων, β) τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA), γ) την έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων για τις επιπτώσεις των ΓΤΟ στο περιβάλλον και την υγεία δ) το ρυθμό αδειοδότησης ο οποίος βαίνει διαρκώς αυξανόμενος και ε) την ανάγκη θέσπισης πρακτικά εφαρμόσιμων τρόπων περιορισμού της διάχυσης των ΓΤΟ στο περιβάλλον.

Η συζήτηση θα συνεχιστεί και σε επόμενα Συμβούλια, αναμένονται δε με ενδιαφέρον, εντός του 2006, οι εκθέσεις της Επιτροπής σχετικά με την αξιολόγηση του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου.

Σχόλια