Συνάντηση δικαιούχων ελληνικών έργων που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα LIFE το 2005.

0
3
Γενικού ενδιαφέροντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Στις 24 Νοεμβρίου 2005, οι δικαιούχοι των πέντε (5) νέων ελληνικών έργων, που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση το έτος 2005 από το κοινοτικό χρηματοδοτικό μέσο LIFE , συναντήθηκαν με εκπρόσωπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Μονάδα LIFE ), της Εξωτερικής Ομάδας Παρακολούθησης των έργων και του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο στην Πολυτεχνειούπολη. Τη φιλοξενία ανέλαβε η Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ.
Τα 5 αυτά έργα επιλέχθηκαν, ως τα πλέον καινοτόμα και επειδή παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, για να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με συνολικό ποσό επιχορήγησης περίπου 4.250.000 ευρώ. Από τα έργα αυτά, τέσσερα (4) εντάσσονται στο LIFE -Περιβάλλον και ένα (1) στο LIFE -Φύση.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτουν τα παραπάνω έργα είναι η βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην Κοζάνη, η αειφόρος ανάπτυξη της Ελευσίνας, βιώσιμες κατασκευές και βιώσιμες αγροτικές πρακτικές στη Λακωνία και η προστασία της Μεσογειακής φώκιας στην Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι διοικητικές διατάξεις που ισχύουν για τα έργα LIFE , ο τρόπος παρακολούθησης των έργων, καθώς και η σημασία και η στρατηγική της διάδοσης των αποτελεσμάτων των έργων LIFE στο ευρύτερο κοινό. Οι εργασίες της συνάντησης έκλεισαν με σύντομες αναφορές, από τους δικαιούχους / εταίρους, σχετικά με το αντικείμενο των επιλεχθέντων έργων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προαναφερόμενα έργα, καθώς και για παλαιότερα, μπορεί κάποιος να βρει στη βάση δεδομένων που λειτουργεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος LIFE : (http://europa.eu.int/comm/environment/life/project/index.htm).

Η Ελλάδα έχει ενεργό συμμετοχή στο LIFE, με δικαιούχους την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πανεπιστημιακούς Φορείς, επιχειρήσεις του ιδιωτικού και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, περιβαλλοντικές οργανώσεις κ.α. Τα αποτελέσματα των έργων, που ολοκληρώθηκαν μέχρι τώρα, έχουν επιφέρει πολλαπλά θετικά περιβαλλοντικά οφέλη στη Χώρα και παράλληλα έχουν συμβάλει στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών.

Σχόλια