Σεμινάριο με θέμα:Ταξινόμηση επικινδυνότητας χημικών προϊόντων και η ορθή διαχείρισή τους για την υγεία και το περιβάλλον.

0
6
Σεμινάρια-Ημερίδες-Συνέδρια

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι απόκτηση γνώσης όσον αφορά την ταξινόμηση και επισήμανση των επικινδύνων παρασκευασμάτων σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Στο τέλος της εκπαίδευσης είναι δυνατή η ταξινόμηση ενός παρασκευάσματος, η επισήμανσή του, ο έλεγχος ποιότητος Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας (MSDS) για προϊόντα όπως χρώματα, απορρυπαντικά, κλπ καθώς και η αξιοποίηση των δεδομένων για εκτιμήσεις κινδύνων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων, σε ελεύθερους επαγγελματίες η άλλους ενδιαφερόμενους που ασχολούνται με την εφαρμογή της προαναφερόμενης νομοθεσίας για την προστασία της Υγείας και του Περιβάλλοντος και την Ασφάλεια των εργαζομένων σε χώρους με χημικούς παράγοντες. Αφορά ολόκληρο τον κύκλο παραγωγής και διακίνησης των χημικών προϊόντων, όπως, παραγωγή, μεταποίηση, διακίνηση/ μεταφορά, τελική χρήση και εναπόθεση στο περιβάλλον.

Πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των Κρατών Μελών απέδειξε ότι μόνο το 45% των Δελτίων Δεδομένων Ασφαλείας είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Το σεμινάριο έχει σαν στόχο την ενημέρωση για την πρακτική εφαρμογή της νομοθεσίας και την αξιοποίηση των δεδομένων σε συναφείς εφαρμογές της νομοθεσίας.

Τα θέματα που θα καλυφθούν από το σεμινάριο ειδικότερα είναι:

– Πρόσφατες εξελίξεις / διατάξεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για:

α) την ταξινόμηση επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων (οδηγ. 67/548/ΕΟΚ 99/45/ΕΚ),

β) ποιότητα των δελτίων δεδομένων ασφαλείας (SDS ) (οδηγ. 91/155/ΕΟΚ, 93/112/ΕΟΚ, 2001/58 /ΕΚ).

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χρόνος και τόπος διεξαγωγής: 12 – 13 Δεκεμβρίου 2005, Θεσσαλονίκη

Διάρκεια: 16 διδακτικές ώρες

Κόστος συμμετοχής: μέλη Π.Σ.Χ.Μ.: 350 ευρώ, Μη μέλη 390 ευρώ.

Το κόστος συμμετοχής για το σεμινάριο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ενώ περιλαμβάνει και τις σημειώσεις των εισηγήσεων, ελαφρύ γεύμα, καθώς και κυλικείο.

Όπως είναι γνωστό, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές διατάξεις για την επιστροφή της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% μέσω ΟΑΕΔ.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη.

Συντονίστρια του σεμιναρίου είναι η κα Τσάτσου Δρίτσα Αγγελική, Χημικός, Εμπειρογνώμονας πρώην Γεν. Διευθύντρια Περιβάλλοντος του Γενικού Χημείου Κράτους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2109536775 – 6.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Επιστημονικό και Επιμορφωτικό
Κέντρο Χημικών Μηχανικών
Γρυπάρη 136, 176 73 Καλλιθέα
Τηλ: 2109536775-6 , Fax: 2109536777
e-mail: eekxm@hol.gr

Σχόλια