Χαιρετισμός Δ. Σιούφα στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.ΒΙ.ΠΑΡ.

0
4
Ημερίδες - Συνέδρια -Σεμινάρια

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας σε χαιρετισμό του στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργάνωσε η Επιστημονική Εταιρία Έρευνας και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Προϊόντων (Ε.ΒΙ.ΠΑΡ.) στη Θεσσαλονίκη για την αξιοποίηση βιομηχανικών παραπροϊόντων στη δόμηση, τόνισε, μεταξύ των άλλων, τα εξής:
1)Ο νέος αναπτυξιακός νόμος περιλαμβάνει την ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που στοχεύουν είτε άμεσα είτε έμμεσα στην αξιοποίηση είτε ανακύκλωση βιομηχανικών αποβλήτων και παραπροϊόντων μεταποιητικών και μεταλλευτικών διεργασιών. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

– Επενδυτικά σχέδια ίδρυσης ή επέκτασης βιομηχανικών ή βιοτεχνικών μονάδων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων που έχουν αναλωθεί στην Ελλάδα, για παραγωγή πρώτων υλών και λοιπών υλικών από αυτά.
– Επενδυτικά σχέδια προστασίας του περιβάλλοντος, περιορισμού της ρύπανσης του εδάφους, του υπεδάφους, των υδάτων και της ατμόσφαιρας, αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και ανακύκλησης του ύδατος και αφαλάτωσης θαλασσινού ή υφάλμυρου νερού.
– Επενδυτικά σχέδια εισαγωγής και προσαρμογής περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία.
· Μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν τα:
– Επενδυτικά σχέδια για εξοικονόμηση ενέργειας, υπό την προϋπόθεση ότι το επενδυτικό σχέδιο δεν αφορά τον παραγωγικό εξοπλισμό, αλλά τον εξοπλισμό και τις εγκαταστάσεις κίνησης λειτουργίας της μονάδας και από αυτήν προκύπτει μείωση τουλάχιστον 10% της καταναλισκόμενης ενέργειας.
– Επενδυτικά σχέδια παραγωγής καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών εισαγωγής καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία και εμπορευματοποίησης πρωτοτύπων προϊόντων και υπηρεσιών.

2)Επίσης, οι μεταποιητικές και μεταλλευτικές επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις διατάξεις του νόμου για να καλύψουν τις δαπάνες μονάδων ανακύκλωσης και αξιοποίησης βιομηχανικών παραπροϊόντων ή αποβλήτων ως μέρος μεγαλύτερου / ευρύτερου επενδυτικού σχεδίου.

3)Όλα τα επενδυτικά σχέδια ανήκουν στην υψηλότερη κατηγορία (4η κατηγορία) των ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου με κατ’ ελάχιστο ποσοστό ενίσχυσης 30% στην Α΄ Ζώνη και μέγιστο ποσοστό 40% στη Δ΄ Ζώνη, χωρίς να συνυπολογίζεται το ποσοστό ενίσχυσης των ΜΜΕ ανά νομό και η πρόσθετη ενίσχυση για νεοϊδρυόμενη επιχείρηση που συνδυαστικά μπορούν να αναβιβάσουν το ποσοστό ενίσχυσης μέχρι και στο 55%.

4)Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), περιλαμβάνει μια μεγάλη σειρά μέτρων, που αφορούν κυρίως τις ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αξιοποίησης βιομηχανικών παραπροϊόντων και ανακύκλωσης γενικότερα με σημαντικότερο τη δράση 2.9.4. – «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ / ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Η / ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», το οποίο στοχεύει στην στήριξη της επιχειρηματικότητας στον τομέα της διαχείρισης ή/και αξιοποίησης αποβλήτων, την αντιμετώπιση οξυμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο και την κάλυψη σε σημαντικό βαθμό (σε συνέργια με την Δράση 2.9.3.) του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις διαχείρισης βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων. Οι επιλέξιμες ενέργειες περιλαμβάνουν την επέκταση ή εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων διαχείρισης αποβλήτων που πραγματοποιούν μέρος ή το σύνολο των εργασιών διαχείρισης ή εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Ειδικότερα:

– Οποιαδήποτε επένδυση απαιτείται για τη διαχείριση πρόσθετων αποβλήτων ή ειδικών ρευμάτων υλικών.
– Οποιαδήποτε επένδυση απαιτείται για τη δραστηριοποίηση σε επιπλέον εργασίες διαχείρισης. Π.χ μια επιχείρηση συλλέγει, μεταφέρει αποθηκεύει προσωρινά και μεταφορτώνει βιομηχανικά απόβλητα και επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στην αξιοποίηση ή/και στη διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων.
– Οποιαδήποτε επένδυση για τη βελτίωση των όρων και των διαδικασιών με τους οποίους γίνεται η διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων.
– Οποιαδήποτε επέκταση ή εκσυγχρονισμός ατομικού ή συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων κατά την έννοια του Ν. 2939/01 (ΦΕΚ 179/Α/01) και των ισχυουσών διατάξεων.

Σχόλια