Αποτελέσματα ελέγχων καυσαερίων οχημάτων και σταθερών πηγών καύσης από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

0
18
Αέριες εκπομπές

Μετρήσεις σε 6872 οχήματα πραγματοποίησαν οι κινητές ομάδες ελέγχου πεδίων του ΥΠΕΧΩΔΕ από την αρχή του έτους μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου. Συνεπεία των ελέγχων αυτών ευρέθησαν παραβάσεις και επεβλήθησαν πρόστιμα σε 1788 περιπτώσεις, ενώ ακυρώθηκε η Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων σε 208 οχήματα.
Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, πέραν των οχημάτων, πραγματοποιήθηκαν 2800 μετρήσεις σε σταθερές πηγές ρύπανσης, όπως εστίες βιομηχανιών, κεντρικών θερμάνσεων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, αρτοποιείων και κολυμβητηρίων και έγιναν 3096 αυτοψίες (συνημμένος πίνακας). Με τις μετρήσεις ελέγχθηκε η περιεκτικότητα του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και αιθάλης στα εκπεμπόμενα καυσαέρια αυτών των εγκαταστάσεων. Κατά τους ελέγχους διεπιστώθη ότι τα καυσαέρια σε ποσοστό 25% των ελεγχθέντων βιομηχανιών περιείχαν διοξείδιο του άνθρακα (CO2) άνω των θεσμοθετημένων ορίων. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε στο 25% των ελεγχθέντων αρτοποιείων, ενώ στις εστίες καύσης των ξενοδοχείων και νοσοκομείων το ποσοστό ανήλθε σε 22%. Καλύτερη είναι η εικόνα στις κεντρικές θερμάνσεις, καθώς το ποσοστό των περιπτώσεων που διαπιστώθηκαν εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα άνω των ορίων φθάνει το 15%.

Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αιθάλης κρίνονται πιο ικανοποιητικά αφού μόνο στους ελεγχθέντες καυστήρες κεντρικών θερμάνσεων παρατηρήθηκαν εκπομπές με περιεκτικότητα αιθάλης άνω των θεσμοθετημένων ορίων σε ποσοστό 7%.

Όπως δήλωσε ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ Στ. Καλογιάννης «Το ΥΠΕΧΩΔΕ συνεχίζει και εντείνει τους συστηματικούς ελέγχους των εκπομπών καυσαερίων των οχημάτων και των σταθερών εστιών καύσης. Οι μετρήσεις αυτές έχουν ως σκοπό τόσο τον εντοπισμό των εστιών ρύπανσης και την τιμωρία των παραβατών, όσο και την εξαγωγή γενικότερων συμπερασμάτων που θα συνεκτιμηθούν για την λήψη των κατάλληλων μέτρων για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι έλεγχοι αυτοί είναι απαραίτητοι πλην όμως δεν επαρκούν από μόνοι τους για την μείωση των εκπομπών καυσαερίων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την βελτίωση της ατμόσφαιρας και την επίτευξη καλύτερης ποιότητας ζωής αποτελεί η ευαισθητοποίηση των πολιτών. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί και δική μας υπόθεση».

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
Από 01.01.2005 έως 31.09.2005

ΠΛΗΘΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΓΧΩΝ : 6.872 ΟΧΗΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
(Συμβατικά, Καταλυτικά, Φορτηγά, Λεωφορεία, Ταξί)

Από τους παραπάνω ελέγχους έχουν επιβληθεί οι παρακάτω ποινές:
Πρόστιμο (από 29 έως 147 ΕΥΡΩ) σε 1.788 οχήματα
Ακύρωση Κ.Ε.Κ. σε 208 οχήματα

ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΥΣΗΣ
Από 01.01.2005 έως 31.10.2005

Αέριες εκπομπές

Σχόλια