Ο Γ.Σουφλιάς υπέγραψε απόφαση για τον καθορισμό ειδικών τεχνικών προδιαγραφών σε μικρούς ΧΥΤΑ.

0
6
Νομοθεσία Περιβάλλοντος

Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε απόφαση, με την οποία καθορίζονται ειδικές τεχνικές προδιαγραφές για τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) που κατασκευάζονται ή λειτουργούν σε μικρά νησιά και απομονωμένους οικισμούς.
Οι οικισμοί αυτοί εντοπίζονται κυρίως σε ορεινές δυσπρόσιτες περιοχές σε όλη τη χώρα. Ως τέτοιοι, σύμφωνα με την απόφαση, θεωρούνται οι οικισμοί με πληθυσμό μέχρι 500 κατοίκων (και 5 ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο), οι οποίοι απέχουν από 50 χιλιόμετρα και πάνω από την πλησιέστερη αστική περιοχή ( με 250 κατοίκους τουλάχιστον ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο).

Για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με την απόφαση αυτή καθορίζουμε ειδικές τεχνικές προδιαγραφές για τους λεγόμενους «μικρούς ΧΥΤΑ». Οι μικροί ΧΥΤΑ εξυπηρετούν κατά κανόνα περιοχές, στις οποίες οι αποστάσεις, η πυκνότητα πληθυσμού και οι παραγόμενες ποσότητες αποβλήτων επιβάλλουν διαφορετική διαχείριση σε σχέση με τις πιο ανεπτυγμένες περιοχές.

Με τη θέσπιση ειδικών προδιαγραφών εξυπηρετείται η αναγκαιότητα οικονομικότερης κατασκευής και λειτουργίας του μοναδικού ΧΥΤΑ που, συνήθως, εξυπηρετεί τα μικρά νησιά και τους απομονωμένους-κυρίως ορεινούς-οικισμούς. Κι αυτό γιατί, αν εφαρμόζαμε και για τις περιοχές αυτές τις προδιαγραφές που ισχύουν για τους ΧΥΤΑ των υπολοίπων περιοχών, θα είχαμε δυσανάλογη οικονομική επιβάρυνση, χωρίς, όμως, αυτή να αντιστοιχεί σε ανάλογο όφελος για το Περιβάλλον. Ήταν εξαιρετικά πιθανό να οδηγηθούμε στη ματαίωση της κατασκευής τους, αφού, με βάση τις αυστηρές προδιαγραφές, οι πόροι που διατίθενται δεν θα επαρκούσαν. Στην καλύτερη περίπτωση, θα κατασκευάζαμε ΧΥΤΑ με πολύ προβληματική λειτουργία και με δυσμενείς επιπτώσεις για το Περιβάλλον, λόγω της αδυναμίας ορθής διαχείρισης τους από τους αρμόδιους φορείς, οι οποίοι θα αδυνατούσαν να αντεπεξέλθουν στις αυξημένες οικονομικές ανάγκες ».

Στόχος-περιεχόμενο της απόφασης

Με την απόφαση αξιοποιείται η δυνατότητα για τη θέσπιση εξαιρέσεων από τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης μη επικίνδυνων Στερεών Αποβλήτων για τους μικρούς ΧΥΤΑ. Η δυνατότητα αυτή απορρέει από το αρ.3 της παρ.4 της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ «Περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων», που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με την με αρ. πρωτ. 29407/3508/2002 «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» (ΦΕΚ 1572 Β).

Βασικός στόχος της απόφασης είναι η θέσπιση ειδικών τεχνικών προδιαγραφών για τους μικρούς ΧΥΤΑ, προκειμένου είτε να επιτευχθεί πρόληψη, είτε να επέλθει μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ειδικότερα:

– της ρύπανσης των επιφανειακών και των υπόγειων υδάτων, του εδάφους, και της ατμόσφαιρας, καθώς και
– οποιουδήποτε κινδύνου προκύπτει για τη δημόσια υγεία από την υγειονομική ταφή των αποβλήτων κατά τη διάρκεια λειτουργίας των συγκεκριμένων ΧΥΤΑ.

Οι εξαιρέσεις που καθιερώνονται αφορούν τις ακόλουθες περιπτώσεις:

– Για χώρους υγειονομικής ταφής μη επικίνδυνων ή αδρανών υλικών με συνολική χωρητικότητα μέχρι 15000 τόνων ή με ετήσια ικανότητα απορρόφησης μέχρι 1000 τόνων, που εξυπηρετούν νησιά, όταν πρόκειται για τον μοναδικό υφιστάμενο ΧΥΤΑ και όταν ο συγκεκριμένος χώρος
– Για αντίστοιχους χώρους που βρίσκονται σε απομονωμένους οικισμούς, εφόσον ο ΧΥΤΑ προορίζεται για τη διάθεση αποβλήτων που προέρχονται αποκλειστικά και μόνο από το συγκεκριμένο (κατά κανόνα δυσπρόσιτο) οικισμό.

Το ΥΠΕΧΩΔΕ κατάρτισε και έχει ήδη κοινοποιήσει στις αρμόδιες Υπηρεσίες κατάλογο των περιοχών αυτών που εξαιρούνται από την υποχρέωση εφαρμογής μέρους των διατάξεων της Οδηγίας 1999/31/ΕΚ.

Σχόλια