Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για εντάξεις έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων στο ΕΠΠΕΡ.

0
3
Γενικού Ενδιαφέροντος

Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για έργα αποχέτευσης και κατασκευή εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, στα πλαίσια του Μέτρου 6.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΠΠΕΡ). Η πρόσκληση αφορά την ένταξη έργων συνολικού προϋπολογισμού 57,4 εκατ. ευρώ. Για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:

« Με την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος κάνουμε ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα για το Περιβάλλον. Καλύπτουμε ένα σημαντικό έλλειμμα σε υποδομές αστικών λυμάτων (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία) και επιδιώκουμε την επίτευξη των βασικών στόχων του ΕΠΠΕΡ για την προστασία του Περιβάλλοντος και τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης.

Ειδικότερα, διατίθεται το ποσό των 57,4 εκατ. ευρώ για την ένταξη στο ΕΠΠΕΡ έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, που σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΚ κατανέμονται:

α) σε οικισμούς με πληθυσμό 10.000 κατοίκων και άνω, με αποχέτευση σε ευαίσθητους αποδέκτες, όπου απαιτείται πρόσθετη της δευτεροβάθμιας επεξεργασία λυμάτων (Α΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ) και

β) σε οικισμούς με πληθυσμό 15.000 κατοίκων και άνω, με αποχέτευση σε κανονικούς αποδέκτες, όπου απαιτείται δευτεροβάθμια επεξεργασία λυμάτων (Β΄ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ).

Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα όφειλε να έχει ολοκληρώσει το σύνολο αυτών των έργων ήδη από τις 31 Δεκεμβρίου 1998 και από 31 Δεκεμβρίου 2000 αντίστοιχα».

Με την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για την ένταξη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Α΄ και Β΄ Προτεραιότητας οι Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης και Οργανισμοί που έχουν αρμοδιότητα στο θέμα της Πρόσκλησης.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν για ένταξη στο εν λόγω Μέτρο θα χρηματοδοτηθούν κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25% από εθνικούς πόρους. Θα υποβληθούν με βάση το Σχέδιο Δράσης της Ομάδας Εργασίας του ΥΠΕΧΩΔΕ για τα έργα Επεξεργασίας Λυμάτων, τα οποία εντοπίστηκαν και ωρίμασαν ύστερα από συστηματική προσπάθεια της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠΠΕΡ και της αρμόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 21η Δεκεμβρίου 2005.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ειδικές πληροφορίες στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ, Ευρυτανίας και Ιτέας 2, 11523 Αθήνα, στο τηλέφωνο 210.6971723, αλλά και στους διαδικτυακούς τόπους www.epper.gr, www.mnsec.gr/ergorama και www.mou.gr.

Σχόλια