Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εισαγωγή των Βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά.

0
5
Νομοθεσία Περιβάλλοντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας κατέθεσε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για την εισαγωγή των Βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά, το δεύτερο από τα τρία νομοσχέδια με τα οποία ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την απελευθέρωση, με κανόνες, της αγοράς ενέργειας.
Με βάση τα δεδομένα της διεθνούς εμπειρίας τόσο σε παγκόσμιο, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εισαγωγή των βιοκαυσίμων στην ελληνική αγορά αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην ανάπτυξη της αγοράς των καυσίμων και, κατ’ επέκταση, της εθνικής οικονομίας.

Η χρήση των βιοκαυσίμων θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο, στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς επίσης στην αύξηση της απασχόλησης.
Επιπλέον, με την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίμων δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και διανοίγεται μια νέα αγορά για καινοτόμα γεωργικά προϊόντα.

Παράλληλα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, εναρμονίζεται η εθνική νομοθεσία προς την Κοινοτική Οδηγία 2003/30/ΕΚ, η οποία στοχεύει στην ικανοποίηση των δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου του Κυότο σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές και τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την ασφάλεια του εφοδιασμού, κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές.

Τα βασικότερα σημεία του νομοσχεδίου είναι:

Πρώτον: Ο καθορισμός της συμμετοχής των βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά σε ποσοστό 5,75% του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου εσωτερικής καύσης που καταναλώνονται στον τομέα μεταφορών, έως την 31η Δεκεμβρίου του 2010.

Δεύτερον: Η θέσπιση της ¶δειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην παραγωγή και την εμπορία βιοκαυσίμων στη χώρα μας. Ο κάτοχος της σχετικής άδειας θα έχει το δικαίωμα παραγωγής ή εισαγωγής αυτούσιων βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων και της διάθεσής τους εντός της Ελληνική Επικράτειας.

Τρίτον: Η πρόβλεψη για την κατάρτιση του «Προγράμματος Κατανομής Ποσοτήτων Βιοκαυσίμων» που απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Σε κάθε συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα, παρέχεται η δυνατότητα και επιβάλλεται, παράλληλα, η υποχρέωση διάθεσης στην ελληνική αγορά συγκεκριμένης ποσότητας βιοκαυσίμων, απαλλαγμένη από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, για την περίοδο μέχρι και το τέλος του 2010.
Επισημαίνεται ότι, ήδη, έχει ψηφιστεί και αποτελεί νόμο, η απαλλαγή κατάλληλων ποσοτήτων αυτούσιου Βιοντήζελ από τον ΕΦΚ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ν.3340/2005, οι αποφορολογημένες ποσότητες βιοντήζελ για το 2005 ανέρχονται σε 51.000 κ.μ., ενώ για τα έτη 2006 και 2007 έχουν οριστεί στα 91.000 και 114.000 κ.μ, αντίστοιχα.

Τέταρτον: Η ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την ανάμιξη των βιοκαυσίμων με τα αντίστοιχα συμβατά προϊόντα διύλισης του αργού πετρελαίου, την εξασφάλιση της διάθεσης των βιοκαυσίμων στην ελληνική αγορά, καθώς και θεμάτων που άπτονται της ποιότητας και της διακίνησης των βιοκαυσίμων στη χώρα μας.

Με τα τρία νομοσχέδια (απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου, εισαγωγής των Βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά και απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας), ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την πλήρη απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας.

Σχόλια