Ολοκληρώθηκε το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.(ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ)

0
4
Γενικού Ενδιαφέροντος

Ολοκληρώθηκε χθες στις Βρυξέλλες το Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ήταν ο Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταύρος Καλογιάννης. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν :
Ο νέος Κανονισμός για τις χημικές ουσίες (REACH), οι Κλιματικές Αλλαγές, η βελτίωση της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, οι εκπομπές αερίων ρύπων από αερομεταφορές, η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη, οι Ευρωπαϊκές προοπτικές για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς.

Ειδικότερα,

1. Όσον αφορά τα θέματα χημικών προϊόντων και του Κανονισμού REACH το τελικό κείμενο της Βρετανικής Προεδρίας αφορά την καταχώρηση των ουσιών που απελευθερώνονται σκόπιμα από διάφορα προϊόντα, βάσει ορισμένων κριτηρίων. Οι παραγωγοί και εισαγωγείς προϊόντων θα πρέπει να καταχωρούν στον υπό σύσταση Ευρωπαϊκό Οργανισμό τις χημικές ουσίες που περιέχονται στα προϊόντα σε ποσότητες άνω του ενός τόνου/ετησίως και μετά αυτές θα ταξινομούνται ανάλογα με την επικινδυνότητα τους.

Η Ελλάδα, με παρέμβαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, καλωσόρισε την τελική πρόταση της Προεδρίας και
υποστήριξε ότι η πληροφόρηση για τις τυχόν επικίνδυνες ουσίες πρέπει να επικεντρωθεί στις ουσίες υψηλού κινδύνου προς όφελος της προστασίας του καταναλωτή και του περιβάλλοντος γενικότερα, τόνισε δε ότι είναι απαραίτητη η εξασφάλιση των κατάλληλων προϋποθέσεων, έτσι ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη αναστάτωση της αγοράς από την απότομη εφαρμογή των νέων διατάξεων.

2) Αντηλλάγησαν απόψεις μεταξύ των Υπουργών Περιβάλλοντος σχετικά με τα προς υιοθέτηση συμπεράσματα του Συμβουλίου για τις κλιματικές αλλαγές, ως συμβολή στην διαμόρφωση κοινής θέσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην επικείμενη συνέλευση των συμβαλλομένων μερών της Σύμβασης για την Κλιματική Αλλαγή στο Μόντρεαλ (28 Νοε – 9 Δεκ τ.ε.). Μεταξύ των άλλων, στο κείμενο της Προεδρίας αναφέρονται και τα εξής :

«Με βάση την επιστημονική έρευνα απαιτούνται ιδιαίτερα σημαντικές μειώσεις των εκπομπών για την περαιτέρω αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στην κατεύθυνση αυτή πρέπει να επιδιωχθεί η ευρύτερη δυνατή συνεργασία όλων των χωρών και η συμμετοχή τους, ανάλογα με τις ευθύνες και τις δυνατότητες τους. Στο πλαίσιο αυτό οι αναπτυγμένες χώρες θα πρέπει να αναλάβουν το μεγαλύτερο μερίδιο και μεταξύ αυτών η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διαδραματίσει πρωτοπόρο ρόλο».
Το Συμβούλιο συμφώνησε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε απέναντι στις αναπτυσσόμενες χώρες σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις.

3. Σχετικά με τη βελτίωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, οι κύριοι στόχοι της Βρετανικής Προεδρίας αναφέρονται σε μια πιο λιτή αλλά υψηλότερης ποιότητας νομοθεσία βασισμένη στην αξιολόγηση των επιπτώσεων. Οι στόχοι αυτοί έλαβαν την γενικότερη υποστήριξη των Υπουργών Περιβάλλοντος.
Στην παρέμβαση του, ο Έλληνας Υφυπουργός Περιβάλλοντος υποστήριξε ότι η βελτίωση της νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος, συνιστά ουσιαστική παράμετρο για την αποτελεσματική προώθηση των στόχων της διαδικασίας της Λισσαβόνας.
Τόνισε την ανάγκη απλούστευσης ορισμένων πολύπλοκων νομοθετικών πλαισίων και την ανάγκη μείωσης του κόστους συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με περιβαλλοντικούς Κανονισμούς που είναι περίπλοκοι και αντικρουόμενοι, ορισμένες φορές, στην εφαρμογή τους, διότι χρειάζονται πιο ευέλικτοι, ρεαλιστικοί και εφαρμόσιμοι νομοθετικοί μηχανισμοί.
Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η βελτιωμένη εκτίμηση των επιπτώσεων με την υιοθέτηση κοινά αποδεκτών κανόνων και προδιαγραφών είναι καθοριστική προκειμένου να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο πολιτικής, χωρίς να χρησιμοποιείται για την προώθηση προειλημμένων αποφάσεων αλλά και χωρίς να παραγνωρίζεται η πολιτική διάσταση των ζητημάτων.

Επεσήμανε ότι οι κοινωνικό-οικονομικές συνθήκες, οι ιδιαιτερότητες και περιορισμοί που σχετίζονται με τη χωρική κατανομή του πληθυσμού και οι γεωγραφικοί παράγοντες καθορίζουν τόσο το περιβαλλοντικό όσο και το οικονομικό κόστος στην εφαρμογή της νομοθεσίας. Τόνισε τις Ελληνικές ιδιαιτερότητες (ορεινές περιοχές αραιοκατοικημένες με ελλιπείς υποδομές και πολλά μικρά απομακρυσμένα κατοικημένα νησιά με μεγάλη διακύμανση πληθυσμού και κατανάλωσης λόγω τουρισμού) και κατέληξε ότι τα συμπεράσματα μελετών, οι οποίες τυχόν βασίζονται σε μοντέλα χωρών της Βόρειας ή Κεντρικής Ευρώπης, πιθανόν να είναι ανεφάρμοστα σε άλλες χώρες.

Τέλος, πρότεινε όπως οι απαραίτητες δράσεις εστιάζονται κυρίως στη χρήση οικονομικών εργαλείων βασισμένων στην αγορά και η επιδίωξη περιβαλλοντικών στόχων να συμβαδίζει με σταθερή οικονομική μεγέθυνση και δημιουργία θέσεων εργασίας, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ευρωπαίων πολιτών, με τήρηση της δέσμευσης για αειφόρο ανάπτυξη.

4. Σχετικά με τη πρόταση της Δανίας για συζήτηση επί του τρόπου αδειοδότησης των Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών (Γ.Τ.Ο.), η Βρετανική Προεδρία ανακοίνωσε ότι στο επόμενο Συμβούλιο Περιβάλλοντος, τον προσεχή Δεκέμβριο, οι Γ.Τ.Ο. θα αποτελέσουν ένα από τα θέματα συζήτησης.

Σχόλια