Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για τα έργα αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας.

0
7
Γενικού ενδιαφέροντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Με απόφαση του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Γιώργου Σουφλιά εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για τα έργα αποκατάστασης της Λίμνης Κορώνειας. Πιο συγκεκριμένα η έγκριση αφορά τα έργα:
– «Αποκατάσταση λίμνης Κορώνειας: έργα δημιουργίας και διαμόρφωσης υγροτόπου και βαθέων ενδιαιτημάτων» και
– «Αποκατάσταση λίμνης Κορώνειας: έργα βελτίωσης υδραυλικών χαρακτηριστικών και αμφίδρομη λειτουργία ενωτικής τάφρου».
Για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για τα έργα αποκατάστασης της Λίμνης Κορώνειας ανοίγει ο δρόμος για την υποβολή αιτήματος στο Ταμείο Συνοχής για την χρηματοδότηση των προαναφερομένων έργων. Τα έργα αυτά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο Διαχειριστικό Σχέδιο (Master Plan) το οποίο εκπονήθηκε και θα υλοποιηθεί από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.
Οι περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν προβλέπουν την υδρολογική αποκατάσταση της λίμνης, την ενίσχυση της βιοποικιλότητάς της και τη βελτίωση ποιότητας των νερών της. Τελικός στόχος είναι το ενιαίο σύστημα της λεκάνης της Μυγδονίας, στην οποία υπάγεται η Κορώνεια, να αποκατασταθεί πλήρως περιβαλλοντικά και να καταστεί αυτοσυντηρο
ύμενο».

Ειδικότερα:

Το πρώτο έργο αποσκοπεί:

– στη διατήρηση της λίμνης σε έκταση τουλάχιστον ίση με αυτή που είχε τον Ιούλιο του 2003, δηλαδή 35.000 στρέμματα περίπου, και στην αύξηση του μέγιστου βάθους της σε 4 μέτρα.

– στη διαμόρφωση υγροτόπου έκτασης 3.800 στρεμμάτων περίπου στη δυτική πλευρά της λίμνης, μέσω της κατασκευής αναχώματος που θα χωρίζει τη λίμνη από τον υγρότοπο. Με τη δημιουργία υγροτόπου διασφαλίζεται η δημιουργία πρόσθετων χώρων διαβίωσης (ενδιαιτημάτων) ορνιθοπανίδας, η απομόνωση ρυπασμένων υποστρωμάτων της λίμνης και η εξασφάλιση των κατάλληλων υδροπεριόδων για την αποκατάσταση των υγροτοπικών χώρων διαβίωσης.

– στη δημιουργία βαθέως χώρου διαβίωσης (ενδιαιτήματος) για την απομάκρυνσης επιβαρημένων ιζημάτων και την επανεγκατάσταση και διατήρηση της ιχθυοπανίδας.

Το δεύτερο έργο διασφαλίζει την επικοινωνία της Κορώνειας και της Βόλβης. Αποσκοπεί και στη σταδιακή ανύψωση της στάθμης της λίμνης στα 72 μέτρα μέσω της κατάλληλης διαχείρισης των υδάτων των γειτονικών χειμάρρων. Περιλαμβάνει ακόμα εργασίες διάνοιξης ενωτικής τάφρου Κορώνειας-Βόλβης, διαρρύθμισης χειμάρρων, κατασκευής έργων υδροληψίας κλπ. Κατασκευάζεται, επίσης, έργο ρύθμισης της εκροής της λίμνης Βόλβης προς το Ρήχιο ποταμό.

Σχόλια