2η Πρόσκληση ενδιαφέροντος για έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α).

0
3
Γενικού ενδιαφέροντος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ. Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε τη 2η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ), στα πλαίσια του Μέτρου 6.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΠΠΕΡ). Η πρόσκληση αφορά την ένταξη έργων συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ.
Για το θέμα αυτό ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς έκανε την ακόλουθη δήλωση :

« Με την 1η και 2η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος διαθέτουμε πλέον το ποσό των 40 εκατ. ευρώ για την ένταξη στο ΕΠΠΕΡ έργων για την αποκατάσταση χωματερών. Η χρηματοδότηση των έργων αυτών εντάσσεται στο ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την σταδιακή αποκατάσταση των χωματερών μέχρι το 2008 που ανακοίνωσα στους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών στις 25 Μαΐου 2005.
Η αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό, την χρηματοδότηση και την κατασκευή των έργων διαχείρισης αποβλήτων (ΧΥΤΑ κ.α) ανήκει στις Περιφέρειες και η κατάργηση των παράνομων χωματερών είναι ευθύνη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού. Παρόλα αυτά, το ΥΠΕΧΩΔΕ επικουρικά διαθέτει 80 εκατ. ευρώ, από το ΕΠΠΕΡ, για την κατάργηση και αποκατάσταση των χωματερών. Τα υπόλοιπα 250 εκατ. ευρώ μπορούν και πρέπει να διατεθούν από τις Περιφέρειες μέσω των ΠΕΠ.
Θέλω να επαναλάβω για άλλη μία φορά την εξαιρετική σπουδαιότητα του θέματος τόσο από περιβαλλοντικής πλευράς όσο και λόγο της καταδικαστικής απόφασης κατά της Ελλάδος που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την προηγούμενη εβδομάδα, επειδή η Ελλάδα όφειλε να έχει απομακρύνει τις χωματερές από το 1999.
Μόνο με την ολοκληρωμένη εφαρμογή έως το 2008 του προγράμματος που εκπόνησε το ΥΠΕΧΩΔΕ, θα αποτραπεί για την Ελλάδα ο κίνδυνος επιβολής προστίμου».

Με την 2η Πρόσκληση Ενδιαφέροντος καλούνται να υποβάλλουν προτάσεις για την ένταξη έργων που θα αφορούν στην Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Περιφέρειες, καθώς και Σύνδεσμοι ΟΤΑ και Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, που έχουν αρμοδιότητα στη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν για ένταξη στο εν λόγω Μέτρο θα χρηματοδοτηθούν κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 5η Δεκεμβρίου 2005.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ειδικές πληροφορίες στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ, Ευρυτανίας και Ιτέας 2, 11523 Αθήνα, στο τηλέφωνο 210.6971723, αλλά και στους διαδικτυακούς τόπους www.mnsec.gr/ergorama, www.epper.gr και www.europa.eu.int. (για το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει το ευρωπαϊκό δίκαιο)

Σχόλια