Έρχεται καμπάνα! Καταδίκη της Ελλάδος από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για τις ανεξέλεγκτες χωματερές (ΧΑΔΑ).

0
8
Νομοθεσία περιβάλλοντος

Όπως αναμενόταν η απόφαση του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ), σχετικά με τις ανεξέλεγκτες χωματερές ( ΧΑΔΑ ) που λειτουργούν στην Ελλάδα και οι οποίες υπολογίζονται γύρω στις χίλιες εκατό, ήταν καταδικαστική. Υπενθυμίζουμε ότι η Eυρωπαϊκή Eπιτροπή στην προσφυγή που κατέθεσε στο ΔEK υποστήριζε ότι η Eλλάδα έχει παραβεί τις υποχρεώσεις που έχει με βάση την Oδηγία 75/442/EOK, περί στερεών αποβλήτων, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την Oδηγία 91/156/EOK διότι δεν έλαβε όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να εξασφαλίσει ότι τα στερεά απόβλητα θα διατίθενται χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των ανθρώπων και χωρίς να βλάπτουν το περιβάλλον, αλλά και να απαγορεύσει την εγκατάλειψη, διάθεση και μη ελεγχόμενη επεξεργασία των αποβλήτων.
Ακόμη δεν έκανε τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου κάθε κάτοχος αποβλήτων να τα παραδίδει σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα περισυλλογής ή σε επιχείρηση διάθεσης είτε να εξασφαλίζει ο ίδιος τη διάθεσή τους σύμφωνα με τα μέτρα που λαμβάνονται με βάση το άρθρο 4 της Oδηγίας και για να εξασφαλίσει ότι οι εγκαταστάσεις ή οι επιχειρήσεις που διεξάγουν εργασίες διάθεσης λειτουργούν με άδεια της αρμόδιας αρχής ή με άδεια που πληροί της νόμιμες προϋποθέσεις.

Ως αποτέλεσμα της καταδίκης, από το Γραφείο Τύπου του ΥΠΕΧΩΔΕ εκδόθηκε την παρασκευή η ακόλουθη ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου κατά της Ελλάδας για τις παράνομες χωματερές, είναι αποτέλεσμα προσφυγής που έκανε αυτεπαγγέλτως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της χώρας μας το 2003. Η προσφυγή αυτή έγινε επειδή η Ελλάδα ήταν υποχρεωμένη να έχει απομακρύνει τις χωματερές από το 1999, αλλά οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ δεν είχαν αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Τα τονίζουμε αυτά, για να αποδίδονται τα του Καίσαρος τω Καίσαρι…

Ακριβώς επειδή αυτό το μεγάλο πρόβλημα δεν αντιμετωπίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιά, τον Ιούλιο του 2004 συγκροτήθηκε Επιτροπή η οποία μελέτησε διεξοδικά το θέμα, κατέγραψε τις παράνομες χωματερές και τις κατέταξε σε κατηγορίες.

Στις 25 Μαΐου 2005, ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κάλεσε σε σύσκεψη τους Γενικούς Γραμματείς των Περιφερειών και τους ανακοίνωσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σταδιακής αποκατάστασης των χωματερών έως το 2008, με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα (βλ. Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΧΩΔΕ 25/05/2005).

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή των έργων διαχείρισης αποβλήτων (ΧΥΤΑ κα) είναι ευθύνη των Περιφερειών και η κατάργηση των παράνομων χωματερών είναι ευθύνη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού.

Μάλιστα, το ΥΠΕΧΩΔΕ εξέδωσε εγκυκλίους με τεχνικές προδιαγραφές μελετών αποκατάστασης και τις έστειλε σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας και συγκρότησε, επίσης, μία ομάδα υποστήριξης του προγράμματος.

Με την ολοκληρωμένη εφαρμογή έως το 2008 του προγράμματος που εκπόνησε το ΥΠΕΧΩΔΕ, θα αποτραπεί για την Ελλάδα ο κίνδυνος επιβολής προστίμου.

Σχόλια