Βραβείο δόθηκε στη βάση δεδομένων ρυπογόνων εκπομπών της ΕΕ (EPER).

0
7
Βιομηχανία και περιβάλλον

Tο Eυρωπαϊκό Μητρώο Ρυπογόνων Εκπομπών (EPER: European Pollutant Emission Register) αποτελεί μια οnline βάση δεδομένων για τις βιομηχανικές εκπομπές ρύπων η οποία είναι προσβάσιμη σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Στη συγκεκριμένη βάση δεδομένων, τον Απρίλιο του 2005, απονεμήθηκε το βραβείο της καλύτερης νέας ηλεκτρονικής πηγής πληροφόρησης.
Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το EPER τέθηκε σε λειτουργία τον Φεβρουάριο του 2004 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (EΟΠ) και προσφέρει αναλυτικές τοπικές πληροφορίες σχετικά με τη ρύπανση της ατμόσφαιρας και του νερού που συλλέγει από 10.000 βιομηχανικές μονάδες στην Ε.Ε και τη Νορβηγία. Ήδη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του δέχτηκε 230.000 επισκέψεις.

Αν θέλετε και εσείς να πληροφορηθείτε από τη συγκεκριμένη πηγή επισκεφθείτε τον παρακάτω δικτυακό τόπο.

www.eper.cec.eu.int/

Σχόλια