Αποφάσεις ΥΠΕΧΩΔΕ για την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

0
13
Γενικού ενδιαφέροντος

Ανακοίνωση Τύπου ΥΠΕΧΩΔΕ. Υπεγράφησαν από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργο Σουφλιά τρεις αποφάσεις με τις οποίες:
– Συστήνονται η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων στο ΥΠΕΧΩΔΕ και οι Διευθύνσεις Υδάτων ανά Περιφέρεια
– Καθορίζονται οι Κατηγορίες Αδειών Χρήσης Υδάτων, η διαδικασία έκδοσής τους και ο τρόπος εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους.
Για το θέμα ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γεώργιος Σουφλιάς δήλωσε:

«Το ΥΠΕΧΩΔΕ με την υπό σύσταση Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Υδάτων, αναλαμβάνει το συντονισμό της διαχείρισης των υδάτινων πόρων σε εθνικό επίπεδο. Με τις αποφάσεις αυτές οργανώνεται το σύστημα και καθορίζονται οι δράσεις και οι διαδικασίες για την ορθολογική και περιβαλλοντική διαχείριση των υδάτινων πόρων σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο.
Με τις νέες δομές δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην ποιοτική διάσταση του νερού και στην επίτευξη καλής οικολογικής κατάστασης σε όλα τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της χώρας. Για αυτό οι νέες Υπηρεσίες Υδάτων θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα με τη βοήθεια της δημόσιας διαβούλευσης που προβλέπεται και τη συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών στη «διακυβέρνηση» του νερού.
Παράλληλα ρυθμίζεται μία σειρά θεμάτων που αφορούν τις άδειες χρήσεις των υδάτων και τον προγραμματισμό για την αξιοποίηση των υδατικών πόρων.
Με τη συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων στο πλαίσιο της κοινοτικής Οδηγίας 2000/60, την κατάρτιση των Εθνικών Προγραμμάτων διαχείρισης των υδάτων και των διαχειριστικών Σχεδίων ανά λεκάνη απορροής ποταμού, στοχεύουμε στην αποτελεσματική προστασία αλλά και αναβάθμιση, όπου χρειάζεται, των υδατικών πόρων της χώρας.
Το πρόβλημα του νερού έχει καταστεί μείζον και επιβάλλεται να βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση για το σπάνιο και πολύτιμο αυτό αγαθό
».

Η Κεντρική Υπηρεσία Υδάτων (Κ.Υ.Υ.) του ΥΠΕΧΩΔΕ θα αποτελέσει τον κεντρικό φορέα για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων σε εθνικό επίπεδο, ο οποίος θα φροντίζει για την προστασία και την αναβάθμισή τους όπου αυτό απαιτείται. Οι αρμοδιότητες της Κ.Υ.Υ. αφορούν μεταξύ άλλων:
– τη σύνταξη και παρακολούθηση της εφαρμογής των Εθνικών Προγραμμάτων προστασίας και διαχείρισης του υδάτινου δυναμικού της χώρας,
– τον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υδατικών αποθεμάτων,
– την κατάρτιση των υδατικών ισοζυγίων και τον στρατηγικό σχεδιασμό των αναπτυξιακών έργων των υδατικών πόρων ανά λεκάνη απορροής
– την κατάρτιση του Εθνικού Μητρώου Προστατευόμενων Περιοχών,
– την επεξεργασία των γενικών κανόνων τιμολόγησης και κοστολόγησης των υδάτων.

Σε περιφερειακό επίπεδο, για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, αρμόδια θα είναι η Διεύθυνση Υδάτων κάθε Περιφέρειας. Οι κύριες αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Υδάτων αφορούν:
– την παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων (επιφανειακών και υπόγειων), σε συνεργασία με την Κ.Υ.Υ.
– την εφαρμογή των μακροπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων διαχείρισης του υδατικού δυναμικού,
– την εφαρμογή μέτρων απορρύπανσης των υδάτων σε επίπεδο Περιφέρειας,
– την κατάρτιση και εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης και των Προγραμμάτων Μέτρων για τις υδρολογικές λεκάνες που ανήκουν στην οικεία Περιφέρεια,
– την επιβολή των αναγκαίων περιορισμών σε υφιστάμενα ή νέα έργα που πιθανόν υποβαθμίζουν την ποιότητα των υδάτων.

Με την τρίτη απόφαση καθορίζονται οι κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων, η διαδικασία έκδοσής τους, το περιεχόμενό τους, η διάρκεια ισχύος τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Σύμφωνα με την απόφαση αυτή οι χρήσεις νερού για τις οποίες απαιτείται άδεια είναι η ύδρευση, η αγροτική χρήση, συμπεριλαμβανομένης και της άρδευσης, η βιομηχανική χρήση, η ενεργειακή, καθώς και η χρήση για αναψυχή. Οι χρήσεις αυτές αφορούν τόσο σε επιφανειακά όσο και σε υπόγεια νερά.
Τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων για τα οποία θα απαιτείται η έκδοση άδειας είναι τα έργα υδροληψίας, μεταφοράς νερού, έργα δικτύων, ρύθμισης – αποθήκευσης, επεξεργασίας νερού, τροφοδότησης και έργα προστασίας – συντήρησης.
Οι άδειες χρήσεις για τις ανωτέρω χρήσεις νερού και για τα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων, εκδίδονται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας στην οποία πρόκειται να ασκηθεί η χρήση ή να εκτελεστεί το έργο.

Σχόλια