43 εταιρείες εντάσσονται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης στο Β” κύκλο της Δράσης 2.9.4. του ΕΠΑΝ.

0
19
Γενικού Ενδιαφέροντος

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, μετά από εισήγηση του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας κ. Σπύρου Παπαδόπουλου, υπέγραψε την απόφαση με αριθ. πρωτ. 16942/1515 της 27/7/2005 με την οποία εντάχθηκαν στον Β΄ Κύκλο της Δράσης 2.9.4 «Ενίσχυση δημιουργίας και επέκτασης μονάδων για τη διαχείριση και αξιοποίηση αποβλήτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 43 επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 60.545.546 ευρώ.
Το πρόγραμμα αυτό, που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), και συγκεκριμένα αφορά υφιστάμενες ή νέες (υπό σύσταση) μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα διαχείρισης ή εναλλακτικής διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων, έχει ως σκοπό την τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της διαχείρισης ή/και αξιοποίησης αποβλήτων, την αντιμετώπιση οξυμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο και την κάλυψη σε σημαντικό βαθμό του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις διαχείρισης βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων.

Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο 40% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε πρότασης, ενώ οι ενισχύσεις αφορούν στη δημιουργία/επέκταση μονάδων για τη διαχείριση ή την εναλλακτική διαχείριση βιομηχανικών και επικινδύνων αποβλήτων ή άλλων ειδικών ρευμάτων υλικών πλην δημοτικών απορριμμάτων που προέρχονται από εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια Για το σκοπό αυτό ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 140.000 έως 10.000.000 ευρώ που περιλαμβάνουν δαπάνες για:

· Ανέγερση ή αγορά κτιρίων

· Προμήθεια εξοπλισμού

· Μεταφορικά μέσα

· Προμήθεια λογισμικού

· Αγορά δικαιωμάτων χρήσης τεχνογνωσίας

· Δαπάνες πιστοποίησης

· Αμοιβές συμβούλων

Συγκεκριμένα, οι χρηματοδοτήσεις αφορούν τις ακόλουθες επιχειρήσεις:

1 ADM EΠΕ

2 BIOENERGIA S.A.

3 ELECTROGREEN S.A.

4 LOBBETZILALIS NORTH A.E.

5 NORTH AEGEAN SLOPS

6 RETHINK AE

7 SCRAP HELLAS A.E.

8 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΕΔΙΑΔΟΣ

9 ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΤΕΒΕ

10 ΑΛΟΥΡΕΚ

11 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.

12 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

13 ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΑΒΕΕ

14 ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΑΝΕ

15 ΑΝΤΥΜΕΤ ΑΕΒΕ

16 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ – ΕΛΑΣΤΙΚΟ Α.Ε.

17 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

18 ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗ Ε.Π.Ε.

19 ΑΦΟΙ ΦΛΩΡΟΥ

20 ΒΙΟΤΡΟΧΟΣ Α.Ε.

21 ΓΕ ΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΣΑΝΗΣ A.E.

22 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Α.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΑΚ Α.Ε.)

23 ΕΚΟΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ

24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Ε.

25 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΒΕΕ

26 ΕΠΙΣΩΤΡΟΝ Α.Ε.

27 ΕΠΤΑ ΑΒΕΕΠΥΕ

28 ΙΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΣ Α.Ε.

29 ΚΟΥΜΙΩΤΗΣ ΣΙΑ Ο.Ε.

30 ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΒΕ

31 ΜΑΝDRECO

32 ΜΑΝΔΑΝΗΣ ΑΕΒΕ

33 ΜΕΤΑLL OID A.E.

34 ΜΕΤΑΛΛΟΔΟΜΗ ΑΕΒΕ

35 ΜΕΤΑΛΦΕΡ Α.Ε.

36 ΜΕΤΑΜ Α.Ε.

37 ΝΕΙΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ

38 ΣΙΔ ΜΕΤΑΛ ΑΒΕΕ

39 ΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε.

40 ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

41 ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε.

42 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

43 ΥΙΟΙ ΜΠΑΚΙΡΤΖΙΔΗ Ο.Ε.

Σχόλια