1ο Διεθνές συνέδριο για το νερό των χημικών ενώσεων των χωρών της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

0
2
Συνέδρια - Ημερίδες -Σεμινάρια

Το νερό είναι κυρίαρχο στοιχείο της ζωής και αγαθό πρωταρχικής ανάγκης για την επιβίωση του ανθρώπου και των οικοσυστημάτων. Ο προβληματισμός σε παγκόσμιο επίπεδο για το νερό είναι έντονος. Η έλλειψή του είναι ένα από τα πλέον ανησυχητικά προβλήματα της νέας χιλιετίας ενώ σε πολλές χώρες έχει φτάσει στα όρια της λειψυδρίας καθώς η ρύπανση μειώνει ακόμα περισσότερο το κατάλληλο για χρήση νερό, και παράλληλα συντελεί στην καταστροφή των υδάτινων πόρων.
Οι νέες τεχνολογίες μας επιτρέπουν σε μεγάλο βαθμό να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το πρόβλημα της ρύπανσης των υδάτινων πόρων και να προσβλέπουμε σε ακόμη καλύτερες μεθόδους διαχείρισης και καθαρισμού. Για το λόγο αυτό είναι σημαντική η εφαρμογή τους σε ευρεία κλίμακα και παράλληλα η υποστήριξη της διαρκούς εξέλιξής τους. Σκοπός του συνεδρίου είναι
· Να απαντήσει σε ένα από τα καίρια ζητήματα της εποχής μας, που συναρτάται με τη διαρκή μείωση των υδάτινων πόρων, τη ραγδαία αυξανόμενη ρύπανση των υδάτινων πόρων και την υποβάθμιση της ποιότητας του πόσιμου νερού .
· Να επισημάνει τους πολλαπλούς κινδύνους, να αναλύσει τα σημερινά δεδομένα και να προτείνει λύσεις για την αειφόρο διατήρηση της ποιότητας και ποσότητας του νερού με έμφαση κυρίως στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την Ελλάδα.
· Να αναδείξει τη σημασία των νέων τεχνολογιών, προσφέροντας την ευκαιρία προβολής στη έρευνα, μελέτη και εφαρμογή εκείνων των τεχνολογιών που συμβάλουν στην άμβλυνση ή στην επίλυση των προβλημάτων που αφορούν τους υδάτινους πόρους.
· Να καταδείξει την έλλειψη της οικολογικής συνείδησης που υπάρχει σήμερα στις κοινωνίες και την παραγωγική διαδικασία και την ανάγκη ουσιαστικής πολιτικής βούλησης για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την εφαρμογή νέων κανόνων παραγωγής. · Να αναδείξει τη σημασία της διεπιστημονικής μεθοδολογίας και συνεργασίας στην αντιμετώπιση των αντικειμενικά πολυδιάστατων προβλημάτων του νερού και να προωθήσει την επικοινωνία μεταξύ εκείνων που μελετούν χειρίζονται και αντιμετωπίζουν προβλήματα υδάτινων πόρων

Το συνέδριο απευθύνεται σε χημικούς, μηχανικούς και άλλους ειδικούς επιστήμονες και επαγγελματίες από διάφορες χώρες οι οποίοι ασχολούνται με την έρευνα και την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, σε ευρεία κλίμακα, πάνω σε θέματα υδάτινων πόρων και διαχείρισης του νερού. Απευθύνεται επίσης στους αρμόδιους κρατικούς, κοινοτικούς, κοινωνικούς και επιχειρηματικούς φορείς που εμπλέκονται στα ζητήματα αυτά.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. Ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων – Αειφορική χρήση νερού
2. Επεξεργασία και διαχείριση υγρών αποβλήτων
3. Διαχείριση υδάτων ανθρώπινης χρήσης
4. Ποιότητα του νερού-Πόσιμο νερό
5. Διακρατικά προβλήματα- κοινές πηγές νερού -Διασυνοριακή ρύπανση
6. Έλεγχος ρύπανσης
7. ¶ρδευση
8. Θαλάσσιο νερό – υδροφόρος ορίζοντας και λίμνες
9. Διαχείριση λεκάνης απορροής ποταμών
10. Υδρολογικά πρότυπα
11. Κίνδυνοι από πλημμύρες και προφύλαξη
12. Συστήματα υποστήριξης αποφάσεων
13. Ροή και απορρύπανση υπογείων υδάτων
14. Προβλήματα σε παράκτιες περιοχές και εκβολές ποταμών
15. Προβλήματα άνυδρων περιοχών
16. Διάβρωση και ρύπανση στα νερά που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές εφαρμογές
17. Το νερό στην περιβαλλοντική εκπαίδευση

Τόπος και Χρόνος
Το Συνέδριο διοργανώνεται στην Αθήνα από 21 έως 23 Οκτωβρίου του 2005.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ακολουθο δικτυακό τόπο:

http://www.sec-fecs.org/aqua2005/gr.php

Σχόλια