Διημερίδα με θέμα»Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων με Αποκεντρωμένα Συστήματα Επεξεργασίας» τον Οκτώβριο του 2005

0
27
Συνέδρια-Ημερίδες-Σεμινάρια

Η Κεντρική Ένωση Δήμων & Κοινοτήτων Ελλάδας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης – Αποχέτευσης και ο Δήμος Καρδίτσας συνδιοργανώνουν Διημερίδα στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2005, στη Λίμνη Πλαστήρα, με θέμα: «Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων με Αποκεντρωμένα Συστήματα Επεξεργασίας».

Η διαχείριση αποκεντρωμένων συστημάτων υγρών αποβλήτων σε μεμονωμένες κατοικίες ή μικρές ομάδες αυτών και επίσης, σε απομονωμένες δημοτικές ή εμπορικές εγκαταστάσεις και μικρούς οικισμούς (κάτω των 2.000 ι.κ.), μπορεί να ορισθεί ως η συλλογή, επεξεργασία, διάθεση και/ ή επαναχρησιμοποίηση των εκροών τοπικά. Σημειώνεται ότι στη χώρα μας μεγαλύτερες μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (σε αστικά κέντρα με άνω των 2.000 ι.κ.) έχουν κατασκευασθεί και λειτουργούν ή ευρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής ή/ και μελέτης.

Με δεδομένη τη νομοθεσία διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων και την ανάγκη προσαρμογής της χώρας μας στη σχετική κοινοτική νομοθεσία (Οδηγία 91/271/EC), τα αναγκαία έργα αποχέτευσης, επεξεργασίας και διάθεσης των αστικών υγρών αποβλήτων έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί και/ ή ευρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο μελέτης ή κατασκευής τους.

Έτσι, μέχρι τις 31/12/2005, όλα τα αστικά κέντρα με ι.κ.> 10.000 (όταν ο αποδέκτης βρίσκεται σε ευαίσθητες περιοχές), οφείλουν να διαθέτουν εγκαταστάσεις δευτεροβάθμιας ή ισοδύναμης επεξεργασίας.

Από αυτά συμπεραίνεται ότι μελλοντικά θα κατασκευαστούν κυρίως μικρά έργα σε μικρούς οικισμούς, όπως και αυτά που αφορούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων εκροών των αποβλήτων. Αυτά τα έργα θα πρέπει να βασίζονται σε μη συμβατικές τεχνολογίες, χαμηλού κόστους κατασκευής και λειτουργίας και φιλικά στο περιβάλλον.

Η αποκεντρωμένη διαχείριση υγρών αποβλήτων θεωρείται πλέον επιβεβλημένη, για την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής διαχείρισης του περιβάλλοντος, δεδομένου ότι:

Η ολοκληρωμένη αποχετευτική κάλυψη αστικών περιοχών, ιδιαίτερα με αγωγούς βαρύτητας που είναι υψηλού κόστους, δεν είναι εφικτή στο εγγύς μέλλον, και η ζήτηση υδατικών αποθεμάτων θα αυξάνεται συνεχώς στο μέλλον.

Η αποκεντρωμένη διαχείριση υγρών αποβλήτων αποτελεί σήμερα προφανή και αναγκαία επιλογή :

(α) Για βελτίωση της διαχείρισης υπαρχόντων εγκατεστημένων συστημάτων.
(β) Για εγκατεστημένα συστήματα που δεν έχουν ικανοποιητική απόδοση (αστοχούν) και οι αρμόδιες Δημοτικές αρχές, κυρίως Επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στο υψηλό κόστος συμβατικών μονάδων επεξεργασίας.
(γ) Για έναν Οικισμό ή μια Δημοτική Επιχείρηση που βρίσκεται σε απομακρυσμένη θέση σε σχέση με το υφιστάμενο αποχετευτικό δίκτυο.
(δ) Όταν σε τοπικό επίπεδο, υφίστανται μικροί απομακρυσμένοι μεταξύ τους, οικισμοί και υπάρχουν προοπτικές επαναχρησιμοποίησης τοπικά των επεξεργασμένων εκροών.
(ε) Όταν σε μια περιοχή υπάρχει έλλειμμα στο υδατικό της δυναμικό, κυρίως σε ό,τι αφορά στο αρδευτικό νερό.
(ζ) Όταν οι περιορισμοί που αφορούν στη διάθεση επεξεργασμένων εκροών στους υδατικούς αποδέκτες γίνονται ολοένα και πιο αυστηροί.
(η) Όταν η επέκταση των υπαρχουσών μονάδων συλλογής και επεξεργασίας υγρών αποβλήτων επιβάλλει πρόσθετη, μη αναγκαία οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο ή την Επιχείρηση και δεν προβλέπεται επέκτασή τους.

Στη διημερίδα θα αναδειχθούν θέματα όπως:

η σημασία και η ανάπτυξη της αποκεντρωμένης διαχείρισης αστικών υγρών αποβλήτων
οι βασικές τεχνολογίες αποκεντρωμένης διαχείρισης υγρών αποβλήτων, όπως: τα εναλλακτικά συστήματα συλλογής και αποχέτευσης, οι σύγχρονες τεχνολογίες σηπτικών δεξαμενών, οι περιστρεφόμενοι βιοδίσκοι, οι κυκλικές διεργασίες ενεργού ιλύος, διάφοροι τύποι φίλτρων (διαλείποντα αμμόφιλτρα και βιόφιλτρα με συνθετικά πληρωτικά υλικά), συστήματα επεξεργασίας που βασίζονται σε υδροχαρή φυτά (επιπλέοντων υδροχαρών και τεχνητών υγροβιοτόπων), συστήματα που βασίζονται στο έδαφος και σε βαθύτερους γεωλογικούς σχηματισμούς (βραδείας εφαρμογής, επιφανειακής ροής και ταχείας διήθησης), οι λίμνες σταθεροποίησης, τα συστήματα υδατοκαλλιέργειας και οι τεχνολογίες μεμβρανών
τα βασικά προβλήματα που παρουσιάζει η αποκεντρωμένη διαχείριση αστικών υγρών αποβλήτων.

Προθεσμίες
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν σε ηλεκτρονική μορφή τον τίτλο και περίληψη της εισήγησής τους εκτάσεως μιας σελίδας Α4 στο Γραφείο Περιβάλλοντος του ΤΕΕ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση environment@central.tee.gr το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2005.

Τελική ημερομηνία αποστολής πλήρων εισηγήσεων σε ηλεκτρονική μορφή: Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2005.

Πληροφορίες ΤΕΕ, Γραφείο Περιβάλλοντος, τηλ.: 210-3291508, 3291442, 3291514
email: environment@central.tee.gr

Σχόλια