Επιστολή του ΠΣΧΜ προς τον Υπουργό και τον Υφυπουργό Ανάπτυξης για το Σχέδιο Νόμου σχετικά με την Εισαγωγή των Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα.

0
6
Γενικού ενδιαφέροντος

Το ΔΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών, απέστειλε την ακόλουθη επιστολή προς το ΥπΑν με την οποία καταθέτει τις επισημάνσεις του για το Σχέδιο Νόμου του ΥπΑν που τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση για την Εισαγωγή των Βιοκαυσίμων στην Ελλάδα:
«Μόλις λίγες μέρες πριν από την ανακοίνωση του ΥΠΑΝ, με την οποία τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για την εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/30 σχετικά με την εισαγωγή βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στις μεταφορές, ο ΠΣΧΜ είχε εκδώσει δελτίο τύπου με το οποίο εξέφραζε την ανησυχία του για την καθυστέρηση προσαρμογής της χώρας μας στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις και καλούσε τα αρμόδια υπουργεία για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών.

Κατόπιν τούτου, ο ΠΣΧΜ χαιρετίζει την κατάθεση του σχεδίου νόμου από το ΥΠΑΝ με το οποίο εναρμονίζεται η εθνική μας νομοθεσία με τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία. Και μολονότι αυτό γίνεται με καθυστέρηση, καθώς οι στόχοι εφαρμογής που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινούν ήδη από το τρέχον έτος, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο η Ελλάδα καλείται να καθορίσει τις παραμέτρους που θα την οδηγήσουν στην υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών προκειμένου να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος και να επιτευχθούν οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί στόχοι.

Ωστόσο διαπιστώνουμε ότι το παρόν νομοσχέδιο, καθώς και ο νόμος περί απαλλαγής καταλλήλων ποσοτήτων βιοντίζελ από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, έχουν απλώς κανονιστικό χαρακτήρα και προσαρμόζουν τα στοιχεία εφαρμογής της Κοινοτικής Οδηγίας, χωρίς όμως να δίνουν τον αναπτυξιακό χαρακτήρα που θα περίμενε κανείς και χωρίς να καθορίζουν μια συνολική Στρατηγική Ανάπτυξης για τα βιοκαύσιμα.
Πιο συγκεκριμένα :

1. Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν καθορίζονται μέτρα για την προώθηση της παραγωγής της πρώτης ύλης. Μέχρι στιγμής δεν έχει καθορισθεί και θεσμοθετηθεί κάποιος κεντρικός σχεδιασμός για τον προσδιορισμό των αναγκών σε πρώτη ύλη και/ή κίνητρα για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών. Ο ρόλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι καθοριστικός στον τομέα αυτό και θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες και ρυθμίσεις. Διαφορετικά, αν δεν εξασφαλισθεί αυτό το πρώτο κομμάτι της παραγωγικής αλυσίδας, δηλαδή η καλλιέργεια της πρώτης ύλης, τότε η χώρα θα αγωνίζεται να καλύψει τους στόχους της με εισαγωγές, είτε τελικού προϊόντος βιοκαυσίμων είτε πρώτης ύλης για την παραγωγή τους.
Ο ΠΣΧΜ θεωρεί ότι δε πρέπει να χαθεί αυτή η μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα, αλλά αντιθέτως πρέπει να ανοιχθούν νέοι ορίζοντες στη βιομηχανία με κατάλληλη ενίσχυση της βιομηχανίας των ανανεώσιμων καυσίμων, αλλά και να δοθεί νέα πνοή στις αγροτικές καλλιέργειες της ελληνικής υπαίθρου.

2. Με τις ίδιες σκέψεις θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στην Καινοτομία, την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη στον τομέα των βιοκαυσίμων, κάτι το οποίο αποτελεί καταγεγραμμένη προτεραιότητα για όλη την Ευρώπη. Η Ελλάδα δεν πρέπει να αγνοήσει αυτή την ευρωπαϊκή τάση προσπαθώντας απλώς να τηρήσει τις υποχρεώσεις της, αλλά αντιθέτως πρέπει να εκμεταλλευτεί και να ενισχύσει τις ερευνητικές της υποδομές και την αξιόλογη τεχνογνωσία τόσο των συναδέλφων Χημικών Μηχανικών όσο και των λοιπών επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό.

3. Ακόμα επισημαίνουμε ότι, μολονότι στην Οδηγία ορίζεται ο στόχος του 2% βιοκαυσίμων επί του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ που διατίθεται στην αγορά για τις μεταφορές μέχρι τις 31-12-05, και ως δεύτερος στόχος για το ποσοστό αυτό να ανέλθει στο 5,75% μέχρι τις 31-12-2010, οι ποσότητες που ορίζονται στο Νόμο για αποφορολόγηση είναι πολύ μικρότερες του 2% για το 2005. Τα ποσοστά αυτά του Νόμου, που υπολείπονται μακράν του 2%, όχι μόνο δε βοηθούν στην επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων αλλά και θέτουν φραγμούς στον σχεδιασμό και στην άμεση ανάπτυξη μονάδων παραγωγής στη χώρα μας.

4. Επίσης υπάρχουν ακόμα ρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν προκειμένου να καθορισθεί πλήρως το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας και να ξεκινήσει να εφαρμόζεται ο νόμος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πρέπει να καθορισθούν οι όροι και το κόστος με τα οποία οι κάτοχοι άδειας Διύλισης θα υποχρεούνται να παραλαμβάνουν από τις Μονάδες Παραγωγής Βιοκαυσίμων τις αδιάθετες ποσότητες που απαλλάσσονται από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Τέτοιου είδους ρυθμίσεις πρέπει να γίνουν άμεσα καθώς είναι καθοριστικές για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας των σχετικών επιχειρηματικών κινήσεων, και απαραίτητες προκειμένου να ξεκινήσει το ταχύτερο η παραγωγή και διάθεση των βιοκαυσίμων στην αγορά.

5. Τέλος πρέπει να καθορισθεί με σαφήνεια το σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής της Οδηγίας στη χώρα μας.
Ο ΠΣΧΜ καλεί την Ελληνική Πολιτεία και τα αρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών, να νομοθετήσουν προσπαθώντας όχι απλώς να ακολουθήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια απλή συμμόρφωση στις υποχρεώσεις, αλλά να αναδείξουν τα βιοκαύσιμα σε τομέα αιχμής και πρώτης προτεραιότητας για τη χώρα, και να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να πρωτοπορήσει στον τομέα αυτό.

O ΠΣΧΜ, πρωτοπορόντας ήταν ο 1ος κλαδικός φόρεας που διοργάνωσε τον Φεβρουάριο του 2005 το 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εναλλακτικών Καυσίμων, αναγνωρίζοντας τη εθνική σημασία του τομέα αυτού. Στην προσπάθεια αυτή ο ΠΣΧΜ και τα μέλη του μπορούν να παίξουν έναν καθοριστικό ρόλο σε όλες τις φάσεις του εγχειρήματος, από την έρευνα και την καινοτομία μέχρι την παραγωγή, τη διακίνηση και τον έλεγχο των βιοκαυσίμων. «

Σχόλια