Περιβαλλοντικός θόρυβος: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κινεί νομική διαδικασία εναντίον ένδεκα κρατών μελών

0
4
Ευρώπη και περιβάλλον

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσημα από 11 κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο την κοινοτική νομοθετική πράξη που αποβλέπει στο να υπάρξει μια κοινή βάση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων θορύβου σε ολόκληρη την ΕΕ. Η μεταφορά στο εθνικό δίκαιο έπρεπε να είχε γίνει έως τις 18 Ιουλίου 2004.
Τα ενεχόμενα κράτη μέλη είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Τσεχική Δημοκρατία, η Φινλανδία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν ένα κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με το εν λόγω αίτημα, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Οι ενέργειες αυτές εντάσσονται σε μια σειρά αποφάσεων για παραβάσεις σχετικές με το περιβάλλον, οι οποίες στρέφονται κατά διαφόρων κρατών μελών και τις οποίες τώρα ανακοινώνει η Επιτροπή.

Ο Επίτροπος Περιβάλλοντος κ. Σταύρος Δήμας δήλωσε: «Στόχος της ΕΕ είναι να μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των ατόμων στην Ευρώπη που θίγονται από το θόρυβο έως το 2012. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, είναι καίριας σημασίας να υλοποιήσουν όλα τα κράτη μέλη τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί. Σχεδόν τα μισά από αυτά δεν το έχουν πράξει ακόμη. Προτρέπω τα εν λόγω κράτη μέλη να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους.»

Αξιολόγηση και διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου

Η οδηγία 2002/49/ΕΚ σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του περιβαλλοντικού θορύβου δημιουργεί μια κοινή προσέγγιση για την αποφυγή, την πρόληψη ή τον περιορισμό των δυσμενών επιπτώσεων από την έκθεση στον περιβαλλοντικό θόρυβο. Τα κράτη μέλη υποχρεούνται να χρησιμοποιούν κοινές μεθόδους για τη χαρτογράφηση των «καυτών σημείων» θορύβου, να διασφαλίζουν το δικαίωμα του κοινού για ενημέρωση και διαβούλευση και να εφαρμόζουν σχέδια δράσης σε τοπικό επίπεδο. Η οδηγία αυτή πρόκειται επίσης να χρησιμεύσει ως βάση για την εξέλιξη μέτρων της ΕΕ σχετικών με τις πηγές θορύβου.

Επειδή η Αυστρία, το Βέλγιο, η Τσεχική Δημοκρατία, η Φινλανδία (για την επαρχία Åland), η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν έχουν ακόμη εφαρμόσει την οδηγία, η Επιτροπή τους απέστειλε τελική γραπτή προειδοποίηση.

Νομική διαδικασία

Τυπική διαδικασία

Το άρθρο 226 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να κινεί νομικές διαδικασίες κατά των κρατών μελών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Όταν η Επιτροπή θεωρεί ότι ενδέχεται να στοιχειοθετείται παράβαση των διατάξεων του δικαίου της ΕΕ, που δικαιολογεί την κίνηση διαδικασίας επί παραβάσει, απευθύνει «επίσημη προειδοποιητική επιστολή» (πρώτη γραπτή προειδοποίηση) στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος, με την οποία το καλεί να της υποβάλει τις παρατηρήσεις του εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης.

Με βάση την απάντηση – ή ελλείψει απαντήσεως – του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει να του απευθύνει «αιτιολογημένη γνώμη» (τελική γραπτή προειδοποίηση). Σε αυτήν αναπτύσσονται σαφώς και ρητά οι λόγοι για τους οποίους η Επιτροπή θεωρεί ότι έχει σημειωθεί εν προκειμένω παράβαση του δικαίου της ΕΕ και καλεί το κράτος μέλος να συμμορφωθεί εντός ορισμένης προθεσμίας, συνήθως δίμηνης.

Σε περίπτωση που το κράτος μέλος δεν συμμορφωθεί με την αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την παραπομπή της υπόθεσης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Εάν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θεωρήσει ότι όντως υπήρξε παράβαση των διατάξεων της Συνθήκης, το κράτος μέλος που ευθύνεται για την παράβαση καλείται να λάβει τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί προς τις εν λόγω διατάξεις.

Οι προσφυγές επί παραβάσει που αναφέρονται στο παρόν δελτίο Τύπου βασίζονται στο άρθρο 226, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Διαδικασία παρακολούθησης

Το άρθρο 228 της Συνθήκης εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να λαμβάνει μέτρα κατά κράτους μέλους που δεν συμμορφώνεται με προηγούμενη απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, και πάλι εκδίδοντας πρώτη γραπτή προειδοποίηση («επίσημη προειδοποιητική επιστολή») και κατόπιν δεύτερη και τελική γραπτή προειδοποίηση («αιτιολογημένη γνώμη»). Το άρθρο αυτό εξουσιοδοτεί στη συνέχεια την Επιτροπή να αιτείται από το Δικαστήριο την επιβολή χρηματικού προστίμου στο εμπλεκόμενο κράτος μέλος.

Σχετικά με τις τρέχουσες στατιστικές για τις παραβάσεις γενικότερα, μπορείτε να ανατρέξετε στην παρακάτω ιστοθέση:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/droit_com/index_en.htm#infractions
Για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μπορείτε να ανατρέξετε στην διεύθυνση:

http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm

Για την πολιτική της ΕΕ σχετικά με το θόρυβο, βλέπετε:

http://europa.eu.int/comm/environment/noise/home.htm

Σχόλια