Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίμματα.

0
10
Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων

Με μια ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντά σε επτά σημαντικές ερωτήσεις που μπορούν να προκύψουν για τον κάθε ένα από εμάς σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίμματα.
1) Ποιο είναι το πρόβλημα σχετικά με τα ηλεκτρικά και τα ηλεκτρονικά απορρίμματα;
Τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίμματα προέρχονται από τεράστια σειρά προϊόντων. Περιλαμβάνουν μικρές και μεγάλες οικιακές συσκευές, υλικό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, υλικó φωτισμού και καταναλωτικά αγαθά όπως ραδιόφωνα, συσκευές τηλεόρασης, συσκευές λήψεως βίντεο και συστήματα ήχου υψηλής πιστότητας. Το υλικό αυτό αποτελείται από πολλές διαφορετικές ύλες και συστατικά μέρη μερικά από τα οποία είναι επικίνδυνα. Για το λόγο αυτό τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίμματα είναι δυνατόν να προκαλέσουν μείζονα περιβαλλοντικά προβλήματα κατά τη διάρκεια της φάσης της διαχείρισής τους και ειδικότερα την υγειονομική ταφή και την αποτέφρωση, εφόσον δεν έχουν υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία.
Όντως κάθε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικά στοιχείο υλικού αποτελείται από συνδυασμό διάφορων βασικών κατασκευαστικών μερών όπως κάρτες/συγκροτήματα κυκλωμάτων, καλώδια, σειρίδες και σύρματα, πλαστικά που περιέχουν επιβρανδυτές φλόγες, διακόπτες υδραργύρου, υλικό απεικόνισης όπως σωλήνες καθοδικών ακτινών και οθόνες υγρού κρυστάλλου, συσσωρευτές και στήλες, συσκευές φωτισμού, πυκνωτές κλπ.

Οι προβληματικές για το περιβάλλον ουσίες στα συστατικά αυτά περιλαμβάνουν ορισμένα βαρέα μέταλλα (υδράργυρος, μόλυβδος, κάδμιο και χρώμιο) και αλογονωμένες ουσίες (CFC, PCB, PVC και βρωμιούχους επιβραδυντές φλόγας). Πολλές από τις ουσίες αυτές είναι δυνατόν να είναι τοξικές και μπορεί να προκαλέσουν κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία όταν αφεθούν ελεύθερες. Παραδείγματος χάρη, ο μόλυβδος είναι δυνατόν να προκαλέσει ζημίες στο νευρικό σύστημα και να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα και τα νεφρά. Επίσης το κάδμιο επηρεάζει τη λειτουργία των νεφρών και είναι δυνατόν να προκαλέσει ζημίες στον εγκέφαλο.
Μέχρι τώρα περισσότερο από το 90% των ηλεκτρικών κα ηλεκτρονικών αποβλήτων ενταφιάζεται, αποτεφρώνεται ή ανακτάται χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, οπότε οι ρύποι θα ήταν δυνατόν να ελευθερωθούν στο περιβάλλον και να μολύνουν τον ατμοσφαιρικό αέρα, το νερό και το έδαφος.

Βασικά δεδομένα για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίμματα (ΑΗΗΕ) από το 1998 δείχνουν ότι παράγονται 14 κιλά ανά κάτοικο ετησίως συνολικά, δηλαδή 6 περίπου εκατομμύρια τόνοι ετησίως (4% του συνόλου των αστικών απορριμμάτων). Τα ΑΗΗΕ εκτιμάται ότι αυξάνονται κατά 3-5% ετησίως έτσι ώστε αποτελούν το ταχύτερα αυξανόμενο ρεύμα, με ρυθμό αύξησης τρεις φορές μεγαλύτερο σε σχέση με το μέσο ρεύμα απορριμμάτων. Σήμερα θεωρείται ότι οι πολίτες παράγουν μεταξύ 17 και 20 kg κατά κεφαλή και έτος.

2) Τι κάνει η ΕΕ για τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απορρίμματα;
Η ΕΕ έχει εκδώσει δύο οδηγίες σχετικά με το πρόβλημα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων.
Η οδηγία σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία ΑΗΗΕ)[1] έχει ως στόχο την αποτροπή της παραγωγής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών απορριμμάτων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης, της ανακύκλωσης και άλλων μορφών ανάκτησης προκειμένου να μειωθεί η ποσότητα των απορριμμάτων αυτών που απομένουν προς διάθεση μέσω υγειονομικής ταφής ή αποτέφρωσης. Συνεπώς η οδηγία απαιτεί τη συλλογή των ΑΗΗΕ την ανάκτηση και την επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση. Εφόσον είναι δυνατόν, πρέπει να δίδεται προτεραιότητα στην επαναχρησιμοποίηση ολόκληρης της συσκευής.

Η οδηγία σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Οδηγία ΠΕΟ)[2] επιδιώκει την υποκατάσταση του μολύβδου, του υδραργύρου, του καδμίου, του εξασθενούς χρωμίου, των πολυβρωμιούχων διφαινυλίων (ΠΒΔ – PBB) και των πολυβρωμιούχων διφαινυλαιθέρων (ΠΒΔΑ – PBDE) σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό υλικό στις περιπτώσεις στις οποίες υφίστανται εναλλακτικές λύσεις, προκειμένου να διευκολυνθεί η ασφαλής ανάκτηση και να προλαμβάνονται προβλήματα κατά τη φάση διαχείρισης των απορριμμάτων. (¶λλη κοινοτική νομοθεσία ασχολείται με τα CFC, PCB και PVC.)

3) Ποιες οι βασικές διατάξεις και καταληκτικές ημερομηνίες στην οδηγία για ΑΗΗΕ;
Οι οδηγίες έγιναν δεσμευτικές για τα κράτη μέλη από τις 13 Αυγούστου 2003

2005: Τα κράτη μέλη πρέπει να δημιουργήσουν και να διατηρούν μητρώα παραγωγών και να διαβιβάζουν ανά διετία στην Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες προϊόντων που τοποθετήθηκαν στην αγορά, συλλέχθηκαν, ανακτήθηκαν, επαναχρησιμοποιήθηκαν και ανακυκλώθηκαν. Κάθε τριετία τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαβιβάζουν έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας

13 Αυγούστου 2005: Μέχρι την ημερομηνία αυτή τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα συστημάτων συλλογής και ότι οι παραγωγοί ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού φροντίζουν για τη χρηματοδότηση της συλλογής, της επεξεργασίας, της ανάκτησης και της περιβαλλοντικώς ασφαλούς διάθεσης. Συλλογή σημαίνει ότι οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να παραδίδουν το παλαιό ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό τους υλικό σε βάση 1:1 κατά την αγορά νέου προϊόντος. Επιπλέον, θα υπάρχουν άλλα σημεία συλλογής όπου καθένας που έχει στην κατοχή το ΑΗΗΕ καθώς και οι διανομείς θα μπορούν να τα επιστρέφουν δωρεάν. Η δημιουργία αυτών των σημείων συλλογής πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προσβασιμότητα και την πυκνότητα του πληθυσμού.

Όλα τα προϊόντα που τοποθετούνται στην αγορά μετά τις 13ης Αυγούστου 2005 θα πρέπει να φέρουν το σήμα διαγραμμένου με «Χ» δοχείου απορριμμάτων, όποτε οι καταναλωτές θα γνωρίζουν ότι δεν μπορούν απλώς να απορρίπτουν τα προϊόντα αυτά.
Τα συστήματα χρηματοδότησης θα εξασφαλίζουν τη χρηματοδότησης της συλλογής, της επεξεργασίας, της ανάκτησης και της τελικής διάθεσης ΑΗΗΕ. Όταν οι παραγωγοί θέτουν στην αγορά νέο προϊόν μετά τις 13 Αυγούστου 2005, θα πρέπει να προβλέπουν οικονομική διασφάλιση (π.χ. ασφάλεια, χρηματικό ποσό σε δεσμευμένο λογαριασμό ή συμμετοχή σε συλλογικό πρόγραμμα) που θα καλύπτει τις δαπάνες αυτές. Έτσι θα αποτρέπεται η εγκατάλειψη των «ορφανών προϊόντων», δηλαδή παλαιών ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων των οποίων οι παραγωγοί δεν υπάρχουν πλέον.

Όσον αφορά τη μεταχείριση «ιστορικών ΑΗΗΕ», δηλαδή προϊόντων τα οποία τοποθετήθηκαν στην αγορά πριν από τις 13 Αυγούστου 2005, οι παραγωγοί πρέπει να συστήσουν κοινό σύστημα. Η συλλογική χρηματοδότηση είναι δυνατόν να λάβει τη μορφή κατ΄αποκοπή εισφοράς ή τέλους για νέο υλικό.

31 Δεκεμβρίου 2006: Μέχρι την ημερομηνία αυτή τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ποσοστό ξεχωριστής συλλογής 4 kg ανά κάτοικο ετησίως. Οι παραγωγοί επιτυγχάνουν διάφορους στόχους ανάκτησης και ανακύκλωσης/επαναχρησιμοποίησης για ΑΗΗΕ που αποστέλλονται για επεξεργασία, όπως υπολογίζεται με βάση το μέσο βάρος των εν λόγω συσκευών. Προτεραιότητα δίδεται στην επισκευή του υλικού έτσι ώστε να είναι δυνατή η επαναχρησιμοποίησή του. Στις περιπτώσεις που αυτό δεν είναι δυνατόν, η οδηγία για ΑΗΗΕ θέτει στόχους επαναχρησιμοποίησης των συστατικών μερών και για την ανακύκλωση και ανάκτηση των υλικών που περιέχουν.
Παραδείγματος χάρη, το ποσοστό ανάκτησης στην περίπτωση μεγάλων οικιακών συσκευών, όπως ψυγείων και φούρνων μικροκυμάτων, είναι τουλάχιστον 80% ενώ το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης των συστατικών, υλικών και ουσιών τους ανέρχεται σε 75%. Το ποσοστό ανάκτησης για μικρές οικιακές συσκευές, συσκευές φωτισμού, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιγνίδια, υλικό ψυχαγωγίας και αθλοπαιδιών και όργανα παρακολούθησης και ελέγχου ανέρχεται σε 70% ενώ το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης των συστατικών τους μερών, υλικών και ουσιών ανέρχεται σε 50%. Διάφοροι στόχοι ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης καθορίζονται ανά κατηγορία.

Νέα κράτη μέλη: Στα δέκα κράτη μέλη τα οποία προσχώρησαν στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004 δόθηκε 24μηνη παράταση προθεσμίας (Σλοβενία: 12 μήνες) για το στόχο συλλογής 4 kg/κάτοικο και έτος καθώς και τους στόχους ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης προς ανακύκλωση.

4) Ποιες οι βασικές διατάξεις και καταληκτικές ημερομηνίες στην οδηγία για ΠΕΟ;
1 Ιουλίου 2006: Από την ημερομηνία αυτή και μετά οι παραγωγοί δεν θα επιτρέπεται πλέον να τοποθετούν στην αγορά ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό υλικό που περιέχει τις επικίνδυνες ουσίες μόλυβδο, υδράργυρο, κάδμιο, εξασθενές χρώμιο, πολβρωμιούχα διφαινύλια (ΠΒΔ) και πολυβρωμιούχους διφαινυλαιθέρες (ΠΒΔΑ).

Το παράρτημα της οδηγίας περιέχει κατάλογο εξαιρέσεων από τις απαγορεύσεις ουσιών για τις οποίες δεν υφίσταται εναλλακτική λύση. Η οδηγία επίσης επιτρέπει τροποποιήσεις του παραρτήματος με σκοπό την προσαρμογή του καταλόγου εξαιρέσεων στην επιστημονική και τεχνική πρόοδο – σε περίπτωση που η απάλειψη της επικίνδυνης ουσίας είναι τεχνικώς ή οικονομικώς ανέφικτη ή εάν οι αρνητικές επιπτώσεις για το περιβάλλον, την υγεία και τον καταναλωτή που προκαλούνται από την υποκατάσταση εξουδετερώνουν τα οφέλη για το περιβάλλον, την υγεία ή τους καταναλωτές.

5) Ποίοι οι ρόλοι των διάφορων παραγόντων – κράτη μέλη, καταναλωτές, Ευρωπαϊκή Επιτροπή;
Κράτη μέλη: Ο ρόλος των κρατών μελών είναι η μεταφορά των διατάξεων των οδηγιών για ΑΗΗΕ και για ΠΕΟ στην εθνική νομοθεσία (βλ. 7). Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι παραγωγοί τηρούν τις υποχρεώσεις τους (βλ. 3 και 4).
Καταναλωτές: Οι καταναλωτές επιβάλλεται να μην απορρίπτουν απλώς πλέον το παλαιό ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό υλικό. Από τις 13 Αυγούστου 2005 πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να το επιστρέφουν σε βάση 1:1 σε καταστήματα κατά την αγορά νέου προϊόντος καθώς και σε άλλα σημεία συλλογής, και στις δύο περιπτώσεις δωρεάν. Από την ίδια ημερομηνία και μετά τα νέα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα πρέπει να φέρουν σήμανση με δοχείο απορριμμάτων που διαγράφεται με «Χ» ώστε οι καταναλωτές να πληροφορούνται ότι δεν μπορούν να διαθέτουν το υλικό αυτό με τα μη διαχωριζόμενα απορρίμματα (βλ. 3). Με διαχωρισμένη συλλογή του ΑΗΗΕ και προσκόμισή του σε σημεία συλλογής οι πολίτες θα συμβάλλουν στην ασφαλή επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και άλλες μορφές ανάκτησης.
Επιτροπή: Η Επιτροπή υποστηρίζει την εφαρμογή των δύο οδηγιών. Παρέχει στα κράτη μέλη κατευθυντήριες γραμμές για θέματα ερμηνείας σχετικά με τις οδηγίες. Προς το σκοπό αυτό έχει καταρτισθεί έγγραφο οδηγιών με μορφή «Ερωτήσεις που τίθενται συχνά», το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο της ΓΔ Περιβάλλοντος:
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm

Το έτος 2003 η Επιτροπή εξέδωσε τροποποίηση της οδηγίας για ΑΗΗΕ όπου διευκρινίζονται οι υποχρεώσεις χρηματοδότησης για ΑΗΗΕ από χρήστες άλλους από τους οικιακούς καταναλωτές[3]. Το έτος 2004 εξέδωσε απόφαση με αντικείμενο ερωτηματολόγιο αναφοράς στο οποίο τα κράτη μέλη έπρεπε να απαντήσουν ενημερώνοντας την Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για ΑΗΗΕ[4] . Το έτος 2005 εξέδωσε απόφαση σχετικά με το μορφότυπο δεδομένων.
Επί του παρόντος η Επιτροπή προχωρεί στην έκδοση και άλλων αποφάσεων για την τροποποίηση της οδηγίας για ΠΕΟ ώστε να είναι δυνατές περαιτέρω εξαιρέσεις απαγορευμένων ουσιών και να τεθούν μέγιστες τιμές συγκέντρωσης για τις επικίνδυνες ουσίες που καλύπτονται από την οδηγία για ΠΕΟ.

6) Ποίο το κόστος εφαρμογής των δύο οδηγιών; Θα έχει επιβλαβείς συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας; Θα αυξηθούν για το λόγο αυτό οι τιμές ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού;
Οι διατάξεις των δύο οδηγιών εφαρμόζονται χωρίς διάκριση για παραγωγούς της ΕΕ και εκτός ΕΕ. Παρομοίως, το κόστος υποκατάστατων για επικίνδυνες ουσίες που καλύπτει η οδηγία για ΠΕΟ φέρουν κατά τρόπο όμοιο και παραγωγοί της ΕΕ και παραγωγοί εκτός ΕΕ. Έτσι ο ανταγωνισμός δεν θίγεται.
Το συνολικό κόστος της συμμόρφωσης προς την οδηγία για ΑΗΗΕ εκτιμάται ότι ανέρχεται σε 500-900 εκατομ. ευρώ ετησίως για ολόκληρη την ΕΕ. Από τις δαπάνες αυτές 300-600 εκατομ. ευρώ θα δαπανηθούν για τη συλλογή ενώ 200-300 εκατομ. ευρώ για την ανάκτηση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
Η σχετική αύξηση τιμών εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 1% για το μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού υλικού έως 2-3% για τα ψυγεία, τους δέκτες τηλεόρασης και τις οθόνες. Οι αυξήσεις κόστους και τιμών φαίνονται δικαιολογημένες, αν ληφθούν υπόψη τα οφέλη που θα προσφέρουν οι δύο αυτές οδηγίες.
Ο πρωταρχικός τους στόχος είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. Η ανακύκλωση όμως ΑΗΗΕ θα συμβάλει επίσης στην εξοικονόμηση ενέργειας χονδρικά ισοδύναμης προς 2,8 εκατομ. τόνους ισοδύναμου πετρελαίου ετησίως. Για το λόγο αυτό θα μειωθούν οι αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που συνδέονται με χρησιμοποίηση πόρων. Επιπλέον οι δύο οδηγίες θα έχουν ως αποτέλεσμα χαμηλότερα κόστη παραγωγής για παρθένα υλικά και εξοικονόμηση κόστους διάθεσης.

7) Ποια η κατάσταση από άποψη μεταφοράς των δύο οδηγιών στο δίκαιο των κρατών μελών;
Οι οδηγίες για ΑΗΗΕ και για ΠΕΟ τέθηκαν σε ισχύ στις 13 Φεβρουαρίου 2003, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για τα κράτη μέλη προκειμένου να μεταφέρουν τις οδηγίες αυτές στην εθνική νομοθεσία ήταν η 13η Αυγούστου 2004.

Μέχρι τώρα η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ουγγαρία, η Λεττονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες, η Πορτογαλία, η Σουηδία, η Σλοβακία και η Σλοβενία έχουν ανακοινώσει στην Επιτροπή τα μέτρα που έχουν λάβει όσον αφορά τη μεταφορά της οδηγίας για ΑΗΗΕ.
Σχετικά με την οδηγία για ΠΕΟ, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Δανία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Λεττονία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, η Σλοβακία και η Σλοβενία έχουν πράξει ομοίως.

Η Επιτροπή εξετάζει κατά πόσο τα μέτρα που έχουν κοινοποιηθεί μεταφέρουν σωστά τις υποχρεώσεις της οδηγίας. Η Επιτροπή έχει τη διακριτική ευχέρεια να εισάγει διαδικασίες για παράβαση κατά των κρατών μελών που δεν έχουν ακόμη μεταφέρει τις οδηγίες καθώς και εναντίον εκείνων που τις έχουν μεταφέρει εσφαλμένα.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες για ΑΗΗΕ και για ΠΕΟ παρέχονται στη διεύθυνση:
http://europa.eu.int/comm/environment/waste/weee_index.htm

Οι ενδιαφερόμενοι για λεπτομέρειες όσον αφορά τα συστήματα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή στα κράτη μέλη καλούνται να ανατρέχουν, παραδείγματος χάρη:
Στο σύστημα επιστροφών Βελγίου
http://www.recupel.be ,που λειτουργεί από την 1η Ιουλίου 2001·
Στα συστήματα επιστροφής Κάτω Χωρών:
http://www.nvmp.nl /που λειτουργούν από την 1η Ιανουαρίου 1999.

[1]Οδηγία 2002/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού [Επίσημη Εφημερίδα L 37 της 13.02.2003], όπως έχει τροποποιηθεί με την οδηγία 2003/108/ΕΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 345 της 31.12.2003].
[2]Οδηγία 2002/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και του Συμβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσεως ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού [Επίσημη Εφημερίδα L 37 της 13.02.2003].
[3 ]Η τροποποίηση αυτή, η οδηγία 2003/108/ΕΚ [Επίσημη Εφημερίδα L 345 της 31.12.2003], αφορά τη χρηματοδότηση του ΑΗΗΕ από χρήστες άλλους εκτός από οικιακούς. Για το ΑΗΗΕ που τίθεται στην αγορά μετά το έτος 2005 οι παραγωγοί πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες τις σχετικές με τη διαχείριση του. Για ιστορικά απορρίμματα, οι παραγωγοί θα χρηματοδοτούν τις δαπάνες εφόσον έχουν αντικαταστήσει το προϊόν με προϊόν ισοδύναμο ή άλλο που εκτελεί τις ίδιες λειτουργίες. Πάντως οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν και τη δυνατότητα για οικονομική ευθύνη του χρήστη. Για τα λοιπά ιστορικά απορρίμματα η χρηματοδότηση καλύπτεται από τους χρήστες.
[4]Απόφαση αριθ. 2004/249/ΕΚ.

Σχόλια