Προβλήματα εναρμόνισης νομοθεσίας σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) για αρκετά κράτη μέλη της Ε.Ε.

0
7
Ευρώπη και περιβάλλον

Όπως αναφέρει η Midday Express, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητάει από οκτώ κράτη μέλη (Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο) να μεταφέρουν στις εθνικές τους νομοθεσίες τρεις οδηγίες της Ε.Ε. σχετικές με τα περιβαλλοντικά προβλήματα, που προκαλούνται λόγω των διαρκώς αυξανόμενων ποσοτήτων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών απορριμμάτων.
Να τονίσουμε ότι στην Ε.Ε. τα ΑΗΗΕ αποτελούν το ταχύτερα αυξανόμενο ρεύμα αποβλήτων, που μεγεθύνεται κατά 3-5% ετησίως και με ρυθμό τριπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο για τα απορρίμματα. Κάθε πολίτης της Ένωσης παράγει σήμερα περίπου 17-20 κιλά ηλεκτρονικών απορριμμάτων ετησίως. Περίπου το 90% των αποβλήτων αυτών εξακολουθούν να καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής, να αποτεφρώνονται ή να ανακτώνται χωρίς προεπεξεργασία. Έτσι οι ουσίες που περιέχονται στα υλικά αυτά έχουν τη δυνατότητα να εισέρχονται στο έδαφος, το νερό και το ατμοσφαιρικό αέρα, αποτελώντας κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία.

Είναι γνωστό ότι το 2002 το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσαν οδηγία σχετικά με τα Απόβλητα ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (2002/96/ΕΚ), η οποία απαιτεί να εξασφαλίσουν τα κράτη μέλη τη δημιουργία συστημάτων για τη συλλογή ηλεκτρονικών αποβλήτων. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίσουν την εναπαχρησιμοποίηση, την ανάκτηση και την ανακύκλωσή τους καθώς και την ασφαλή διάθεση των υπολειμμάτων. Σημειώνεται ότι το 2003 εξέδωσαν και τροποποίηση της οδηγίας αυτής.

Ταυτοχρόνως με την οδηγία για τα ΑΗΗΕ, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσαν οδηγία σχετικά με τον Περιορισμό της χρήσης ορισμένων Επικίνδυνων Ουσιών (ΠΕΟ, 2002/95/ΕΚ), σύμφωνα με την οποία περιορίζεται ή απαγορεύεται η χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρονικό υλικό από την 1η Ιουλίου του 2006 και μετά.

Η μεταφορά και των τριών οδηγιών έπρεπε να πραγματοποιηθεί πριν από τις 13 Αυγούστου του 2004. Η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μετέφεραν και τις τρεις οδηγίες. Η Φινλανδία δεν έχει ακόμη μεταφέρει τις τρεις οδηγίες στην επαρχία Aland. Η Ελλάδα έχει μεταφέρει την αρχική οδηγία ΑΗΗΕ (πρώτη μεταξύ των κρατών μελών)και την οδηγία ΠΕΟ αλλά όχι την τροποποίηση της οδηγίας ΑΗΗΕ. Η Εσθονία, η Μάλτα και η Πολωνία έχουν μεταφέρει την οδηγία ΠΕΟ αλλά όχι ακόμη την οδηγία ΑΗΗΕ και την τροποποίησή της. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή απέστειλε στα εν λόγω κράτη τελικές γραπτές προειδοποιήσεις, το τελευταίο βήμα πριν την παραπομπή τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Σχόλια