Με δελτίο τύπου ο υπουργός ΠΕΧΩΔΕ απαντά στους επικριτές του για το έργο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα.

0
8
Γενικού ενδιαφέροντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Μετά από σχετικά δημοσιεύματα στον Τύπο και προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια και να ενημερωθούν οι Έλληνες πολίτες, τονίζεται ότι:
Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς εξ αρχής έθεσε ως βασική προτεραιότητα της πολιτικής του ΥΠΕΧΩΔΕ την ενσωμάτωση της κοινοτικής νομοθεσίας σε εθνικό δίκαιο και την αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων που έχει η Ελλάδα με την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα του περιβάλλοντος.
Για καμία από τις υποθέσεις που αναφέρονται στα δημοσιεύματα δεν τίθεται θέμα ευθύνης της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου. Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ έχει υπογράψει τις αποφάσεις για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο και για τις επτά (7) κοινοτικές Οδηγίες, οι οποίες εκκρεμούσαν από το 2000-2003 και για τις οποίες υπάρχει καταδικαστική απόφαση από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). Ταυτόχρονα έχουν δρομολογηθεί, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι αναγκαίες πολιτικές για την αντιμετώπιση όλων των εκκρεμοτήτων που έχει η χώρα μας στον τομέα του Περιβάλλοντος και είναι αρμοδιότητα του ΥΠΕΧΩΔΕ.
Γι’ αυτό στην τελευταία Συνάντηση – Δέσμη (Réunion – Paquet) μεταξύ εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Ελληνικών Αρχών για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Νομοθεσίας, που έγινε στην Αθήνα στις 17 Μαΐου 2005, αναγνωρίσθηκε από πλευράς Ε.Ε. η πολύ σημαντική πρόοδος που έχει επιτευχθεί σε όλα τα θέματα.

Ειδικότερα, για κάθε θέμα :

Ενσωμάτωση Οδηγιών

Η πλειοψηφία των υποθέσεων για τις οποίες η Ε.Ε έχει κινήσει διαδικασία κατά της χώρας μας αφορά τη μη ενσωμάτωση περιβαλλοντικών Οδηγιών στο εθνικό μας δίκαιο. Επί προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΧΩΔΕ, υπήρξε μία υπερβολική καθυστέρηση σε θέματα ενσωμάτωσης.

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε το Υπουργείο ξεκινήσαμε μία πολύ εντατική προσπάθεια για την κάλυψη του χαμένου χρόνου. Έτσι, εντός έτους, ο Υπουργός κ. Γ. Σουφλιάς έχει υπογράψει επτά (7) Οδηγίες, οι οποίες εκκρεμούσαν από το 2000-2003 και για τις οποίες υπάρχει καταδικαστική απόφαση από το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ).
Συγκεκριμένα υπεγράφησαν:
– η Οδηγία 2000/76 για την αποτέφρωση των αποβλήτων
– η Οδηγία 2001/18 για τους γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς
– η Οδηγία 2001/80 για τις εκπομπές αερίων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης
– η Οδηγία 2001/81 για τα εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών ορισμένων ρύπων
– η Οδηγία 2002/3 για το όζον στον ατμοσφαιρικό αέρα
– η Οδηγία 2003/87 για τη θέσπιση συστήματος εμπορίας ρύπων του θερμοκηπίου
– η Οδηγία 2003/108 για τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Η ενσωμάτωση τεσσάρων (4) ακόμη Οδηγιών, για τις οποίες δεν υπάρχει καταγγελία από πλευράς Ε.Ε, και αφορούν στη στρατηγική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το θόρυβο, τους ρύπους από μη οδικά μηχανήματα και την πληροφόρηση των πολιτών για θέματα περιβάλλοντος έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός του 2005.

Απόβλητα (Στερεά και επικίνδυνα)

· Για τις ανεξέλεγκτες χωματερές (ΧΑΔΑ) σύμφωνα με τη νομοθεσία, το οριστικό τους κλείσιμο προσδιορίζεται στο τέλος του 2008. Πρόσφατη μελέτη του ΥΠΕΧΩΔΕ έδειξε το ακριβές ποσοτικό και ποιοτικό μέγεθος του προβλήματος. Παράλληλα ο Υπουργός κ. Γ. Σουφλιάς ανακοίνωσε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το κλείσιμο ανεξέλεγκτων χωματερών μέχρι το 2008. Από το Υπουργείο εκπονήθηκαν Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές αποκατάστασης ΧΑΔΑ οι οποίες εστάλησαν στις Περιφέρειες όλης της χώρας ώστε να βοηθηθούν οι ΟΤΑ στην περιβαλλοντική αποκατάσταση των ΧΑΔΑ.

· Κλείνει οριστικά το θέμα του Κουρουπητού αφού εντάξαμε στις 03.05.2005 (Α.Π. οικ. 182162) το έργο “Αποκατάσταση χαράδρας Κουρουπητού” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Περιβάλλον” (ΕΠΠΕΡ) με προϋπολογισμό 1,7 εκ. ευρώ και χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τον Μάρτιο 2007. Έτσι κλείνει επιτέλους ένα θέμα το οποίο εκκρεμούσε επί δεκαπενταετία σχεδόν και για το οποίο η χώρα μας κατέβαλε πολύ υψηλά πρόστιμα στο παρελθόν.

· Για την αποκατάσταση του χώρου προσωρινής αποθήκευσης στερεών αποβλήτων στο Μεσομούρι Κρήτης εγκρίθηκε στις 23.06.2005, με Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, η διάθεση ποσού 200.000 ευρώ. Το ποσό αποτελεί μέρος της συνολικής δαπάνης του έργου. Το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από την Περιφέρεια Κρήτης.

· Για την χωματερή στους Πέρα Γαληνούς Κρήτης αρμόδιοι είναι η Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Κρήτης και ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Ήδη ολοκληρώθηκε η μελέτη αποκατάστασης της χωματερής και τμήμα του έργου, ύψους 500.000 ευρώ, δημοπρατείται με χρηματοδότηση από κονδύλια του προγράμματος “ΘΗΣΕΑΣ”.

· Για τα επικίνδυνα απόβλητα το ΥΠΕΧΩΔΕ ανέθεσε, τον Νοέμβριο 2004, μελέτη αναθεώρησης της νομοθεσίας και εκπόνησης του Εθνικού Σχεδιασμού των αποβλήτων. Η μελέτη ολοκληρώνεται εντός διμήνου και θα ακολουθήσει η εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου, οπότε θα δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα.
Σε ό,τι αφορά στη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων έχουν διαβιβαστεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις διαχείρισης επικινδύνων αποβλήτων και τα απόβλητα που αυτές διαχειρίσθηκαν κατά τα έτη 2003 και 2004. Παράλληλα διαβιβάστηκαν στοιχεία που αφορούν :
· το πρόγραμμα της ΔΕΗ για την διάθεση/απολύμανση των συσκευών της που περιέχουν PCB/PCT
· τις εταιρίες που αναλαμβάνουν την εξαγωγή αποβλήτων που περιέχουν PCB/PCT στο εξωτερικό, και
· τις ποσότητες PCB/PCT που απομακρύνθηκαν κατά τα έτη 2003-2004
– Αστικά λύματα σε ευαίσθητες περιοχές
· Σύμφωνα με την Οδηγία 91/271 οι Ελληνικές Αρχές όρισαν τις ευαίσθητες ζώνες όπου απαιτείται μεγαλύτερη της δευτεροβάθμιας επεξεργασία για τους οικισμούς που αποχετεύουν σ’ αυτές και έχουν ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.
Η Επιτροπή ζήτησε συμπληρωματικά τον ορισμό άλλων 14 ευαίσθητων περιοχών. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έστειλαν οι Ελληνικές Αρχές δεν συντρέχει λόγος για τον ορισμό των περιοχών αυτών. Η Επιτροπή δέχτηκε τις εξηγήσεις των Ελληνικών Αρχών για πέντε εξ αυτών ενώ για τις λοιπές περιοχές ζήτησε πρόσθετες πληροφορίες, οι οποίες υποβάλλονται.

· Τα έργα αποχέτευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Θριασίου πεδίου, εντάχθηκαν επιτέλους μετά από πολλά χρόνια στο Ταμείο Συνοχής με συνολικό προϋπολογισμό 128,5 εκ. ευρώ και χρόνο περάτωσης τον Μάιο 2009.

· Για τη λυματολάσπη της Ψυττάλειας το ΥΠΕΧΩΔΕ ανακοίνωσε ότι δεν θα διατίθεται όπως συνέβαινε επί χρόνια ανεπεξέργαστη στο ΧΥΤΑ ¶νω Λιοσίων και στην Ψυτάλλεια, αλλά θα γίνεται η εδαφοποίησή της. Αυτή είναι η προσωρινή λύση, έως ότου κατασκευασθεί η μονάδα ξήρανσης της λάσπης, η οποία έχει δημοπρατηθεί από το καλοκαίρι του 2004 και η οποία έπρεπε να είχε γίνει από χρόνια.

Ρύπανση λίμνης Κορώνειας
Έχει υπογραφεί η ΚΥΑ για την κατάρτιση προγράμματος μείωσης της ρύπανσης από τις επικίνδυνες ουσίες που προκύπτουν από όλες τις γειτονικές δραστηριότητες.

Προστασία της Φύσης

· Σε ό,τι αφορά τις προστατευόμενες περιοχές ο Υπουργός κ. Γ. Σουφλιάς έχει υπογράψει τις σχετικές ρυθμίσεις (Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή Προεδρικά διατάγματα) για το Εθνικό Πάρκο Β. Πίνδου, τις λίμνες Καστοριάς και Κάρλας, τη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου – Αιτωλικού, του υγροτόπου Ψαλίδι της Κω. Παράλληλα εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση όλων των Φορέων Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών με το ποσό των 52 εκ. ευρώ έως το 2008.
· Σε ό,τι αφορά στη Χελώνα Caretta – Caretta έχουν γίνει οι εξής ενέργειες:
α) Νομοθετικό πλαίσιο
Έχουν εγκριθεί και δημοσιευθεί στο ΦΕΚ όλοι οι Κανονισμοί λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου.
β) Οικονομική βιωσιμότητα Θαλάσσιου Πάρκου
Ενισχύθηκε οικονομικά ο Φορέας με 190.000 € από το ΥΠΕΧΩΔΕ προκειμένου να λάβει ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα και να καλύψει τα πρώτα λειτουργικά του έξοδα. Η συνολική χρηματοδότηση του Φορέα από το ΕΠΠΕΡ έως το 2008 θα ανέλθει σε 1,6 εκατ. ευρώ.

Τους τελευταίους 15 μήνες στο ΥΠΕΧΩΔΕ έγινε μία συστηματική και ολοκληρωμένη προσπάθεια στον τομέα του περιβάλλοντος με στόχο να αντιμετωπισθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Προφανώς δεν έχουμε προλάβει να αντιμετωπίσουμε όλες τις εκκρεμότητες της τελευταίας 20ετίας. Ωστόσο έχει γίνει ένα τεράστιο έργο το οποίο πλέον αναγνωρίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την προσπάθεια συνεχίζουμε ώστε να αντιμετωπίσουμε οριστικά τα προβλήματα που εκκρεμούν και να πάψει η Ελλάδα να είναι το «μαύρο πρόβατο» στον τομέα του περιβάλλοντος.

Σχόλια