Εννέα κράτη μέλη της Ε.Ε. μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα παραβιάζουν την κοινοτική νομοθεσία για την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων.

0
3
Ευρώπη και περιβάλλον

Η ευρωπαϊκή επιτροπή, απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη, που αποτελεί το τελευταίο στάδιο πριν την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, στην Ελλάδα, την Εσθονία, τη Φιλανδία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και τη Γαλλία για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων.
Οι συγκεκριμένες χώρες δεν ενημέρωσαν όπως έπρεπε το εκτελεστικό όργανο της Κοινότητας για τα μέτρα που έχουν λάβει σχετικά με την ενσωμάτωση στην εθνική τους νομοθεσία της οδηγίας, για την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές, 2003/30/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Μαΐου 2003.

Ακόμα, η Ελλάδα μαζί με μια ομάδα επτά κρατών-μελών δεν κατάφεραν να πετύχουν το στόχο της αύξησης του μεριδίου βιοκαυσίμων στην αγορά σε 2% εντός του 2005, μέσω μιας δέσμης μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της φορολογικής απαλλαγής, των οικονομικών ενισχύσεων της μεταποιητικής βιομηχανίας και της θέσπισης ενός υποχρεωτικού ποσοστού βιοκαυσίμων για τις εταιρείες πετρελαιοειδών. Η επίδοση της Ελλάδας περιορίζεται στο 0,7%, ενώ τα υπόλοιπα έξι κράτη μέλη που δεν έχουν πετύχει το στόχο αυτό είναι η Δανία με 0%, η Ιρλανδία με 0,06%, η Φιλανδία με 0,1%, η Μεγάλη Βρετανία με 0,3%, η Ουγγαρία με 0,4-0,6% και η Πολωνία με 0,5%.

Σχόλια