Πρόσκληση ενδιαφέροντος για έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α) από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

0
6
Γενικού ενδιαφέροντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 2000-2006 Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, με την οποία καλούνται Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και Περιφέρειες, καθώς και Σύνδεσμοι ΟΤΑ και Διαδημοτικές Επιχειρήσεις, που έχουν αρμοδιότητα στη Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων, να υποβάλουν προτάσεις έργων (πράξεων) που θα αφορούν στην Αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.) στα πλαίσια του Μέτρου 6.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (ΕΠΠΕΡ).
Με αυτή την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος το ΥΠΕΧΩΔΕ κάνει ένα σημαντικό βήμα για την εφαρμογή της συνολικής πρότασης που παρουσίασε ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς, στις 25 Μαϊου 2005 για την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) μέχρι το τέλος του 2008.

Ο συνολικός προϋπολογισμός (εθνική και κοινοτική συμμετοχή) που διατίθεται με την πρόσκληση αυτή ανέρχεται στο ποσό των δέκα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (18.300.000) ευρώ. Οι προτάσεις που θα επιλεγούν για ένταξη στο εν λόγω Μέτρο θα χρηματοδοτηθούν κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 12η Αυγούστου 2005.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ειδικές πληροφορίες στην Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΠΕΡ, Ευρυτανίας και Ιτέας 2, 11523 Αθήνα, στο τηλέφωνο 210.6971723, αλλά και στους διαδικτυακούς τόπους www.mnsec.gr/ergorama, www.epper.gr και www.europa.eu.int. (για το νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει το ευρωπαϊκό δίκαιο)

Σχόλια