Υπογραφή ΚΥΑ από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ για τη δημιουργία Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων.

0
6
Γενικού ενδιαφέροντος

Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία η χερσαία και θαλάσσια περιοχή των εκβολών των ποταμών Αξιού, Γαλλικού, Λουδία, Αλιάκμονα, των αλυκών Κίτρους, της Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου και της ευρύτερης περιοχής τους, που βρίσκεται σε εκτός σχεδίου περιοχές των Νομών Θεσσαλονίκης (Δήμοι Εχεδώρου, Χαλάστρας, Αγίου Αθανασίου, Αξιού και Χαλκηδόνας) Ημαθίας (Δήμος Πλατέος) και Πιερίας (Δήμοι Αιγινίου, Μεθώνης, Πύδνας και Κορινού) χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο, με την ονομασία «Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Αξιού, Γαλλικού, Λουδία, Αλιάκμονα, Αλυκών Κίτρους και Λιμνοθάλασσας Καλοχωρίου».
Ενημερωτικά στοιχεία για την περιοχή

Το Εθνικό Πάρκο έχει έκταση 330.000 στρεμμάτων περίπου. Αποτελεί υγρότοπο διεθνούς σημασίας, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, το ευρωπαϊκό δίκαιο και Διεθνείς Συμβάσεις, που έχουν κυρωθεί από την Ελλάδα, όπως η Σύμβαση Ramsar (Ν.Δ 191/74). Επιπλέον, έχει καταχωρηθεί στον Εθνικό Κατάλογο περιοχών του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου NATURA 2000.

Ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως Εθνικού Πάρκου γίνεται με βάση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ) που συντάχθηκε από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σύμφωνα με αυτή, στην περιοχή παρατηρούνται αρκετά είδη ανώτερων θηλαστικών (κυρίως: λύκος, τσακάλι, βίδρα, αγριόγατος), που προστατεύονται από την Οδηγία 92/43 ΕΟΚ.

Όσον αφορά στην ορνιθοπανίδα (συμπεριλαμβανόμενης και της Αλυκής Κίτρους), στην περιοχή μελέτης έχουν αναφερθεί 268 είδη, εκ των οποίων 83 είναι προστατευόμενα.33 από αυτά θεωρούνται πολύ σημαντικά για την Ελλάδα. Υπάρχουν, επίσης, σημαντικοί πληθυσμοί υδρόβιων πουλιών, όπως κορμοράνοι, φοινικόπτερα (Φλαμίγνκο), κύκνοι κλπ.

Επιπλέον, στις εκβολές του Αξιού ποταμού έχουν καταγραφεί 71 είδη ψαριών. Στους ποταμούς Αξιό, Λουδία και Αλιάκμονα έχουν καταγραφεί 33 είδη ιχθυοπανίδας από τα οποία 30 είναι αυτόχθονα και σχεδόν τα μισά είναι ενδημικά, είτε της Ελλάδας, είτε της Βαλκανικής Χερσονήσου. Έχουν επίσης παρατηρηθεί 7 είδη αμφιβίων και 15 είδη ερπετών, πολλά από τα οποία προστατεύονται από την Οδηγία 92/43 ΕΟΚ όσο και απ την Συνθήκη της Βέρνης.

Εντός της περιοχής ασκούνται σημαντικές ανθρωπογενείς δραστηριότητες, όπως: γεωργικές καλλιέργειες (κυρίως ρυζοκαλλιέργεια), κτηνοτροφία , αλιεία , μυδοκαλλιέργειες κλπ.

Σκοπός-περιεχόμενο της ΚΥΑ

Σκοπός της ΚΥΑ είναι η προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου της συγκεκριμένης περιοχής, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου φυσικού πόρου. Επιδιώκεται, επίσης, η διατήρηση και διαχείριση των σπανίων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας (κυρίως της ορνιθοπανίδας).

Το Εθνικό Πάρκο διοικείται από Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με Κανονισμούς Λειτουργίας και Διαχείρισης. Μέχρι τη λειτουργία Φορέα και την έκδοση των κανονισμών, αρμόδιες για την τήρηση και εφαρμογή των όρων της παρούσας απόφασης είναι οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και οι Κεντρικές Υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων, της Περιφέρειας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση:

– Οριοθετείται η προστατευόμενη περιοχή, που χαρακτηρίζεται ως Εθνικό Πάρκο.

– Εντός του Εθνικού Πάρκου καθορίζονται:

– ως περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης οι εκβολές των ποταμών.

– ως περιοχές προστασίας της φύσης το Δέλτα των ποταμών, η ζώνη της Αλυκής Κίτρους κλπ.

– ως Περιφερειακή Ζώνη του Εθνικού Πάρκου η χερσαία περιοχή που βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή των Δήμων, στα όρια των οποίων εκτείνεται η χαρακτηριζόμενη περιοχή (Δήμοι Εχεδώρου, Χαλάστρας, Αγίου Αθανασίου, Αξιού και Χαλκηδόνας του Νομού Θεσσαλονίκης, Δήμος Πλατέος του Νομού Ημαθίας και Δήμοι Αιγινίου, Μεθώνης, Πύδνας και Κορινού του Νομού Πιερίας) και, επιπλέον, ζώνες γεωργικών καλλιεργειών, ζώνη ελεγχόμενης οικιστικής ανάπτυξης στις Αλυκές Κίτρους κλπ.

– Καθορίζονται οι χρήσεις και δραστηριότητες, καθώς και τα μέτρα, οι όροι και οι περιορισμοί προστασίας και διαχείρισης στις παραπάνω Ζώνες.

Συγκεκριμένα, στις Περιοχές Απόλυτης Προστασίας επιτρέπονται:
– οι επιστημονικές έρευνες των στοιχείων του οικοσυστήματος, μετά από έγκριση του Φορέα Διαχείρισης
– η εκτέλεση εργασιών για τη διατήρηση, προστασία και βελτίωση των οικοσυστημάτων.
– Καθιερώνεται υποχρεωτικό στάδιο εκπόνησης μελέτης τεκμηρίωσης για την αναγκαιότητα και σκοπιμότητά τους, που υποβάλλεται για έγκριση στη Δ/νση Περιβάλλοντος του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
– η προσπέλαση πεζών και η κυκλοφορία λέμβων για σκοπούς περιβαλλοντικής έρευνας και εκπαίδευσης.
– Επιπλέον, επιβάλλεται η απομάκρυνση των παράνομων κατασκευών και δραστηριοτήτων σε διάστημα ενός έτους από τη δημοσίευση της ΚΥΑ.

Στις Ζώνες Προστασίας της Φύσης επιτρέπονται ιδίως :
– η παρατήρηση της φύσης, η ημερήσια αναψυχή, η εγκατάσταση και η συντήρηση των υποδομών κλπ.
– η εκτέλεση των αναγκαίων έργων που αποσκοπούν στη διαχείριση, συντήρηση και λειτουργία επιτρεπόμενων δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων, καθώς και στην αποκατάσταση και βελτίωση των χαρακτηριστικών των οικοσυστημάτων, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και τη φύλαξη-συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών,
– η εκτέλεση έργων συντήρησης του οδικού δικτύου,
– η βόσκηση μόνο ως μέσο διαχείρισης των ενδιαιτημάτων, η θαλάσσια επαγγελματική και ερασιτεχνική αλιεία, καθώς και η οστρακοκαλλιεργητική δραστηριότητα.

Στην περιοχή ελεγχόμενης οικιστικής ανάπτυξης Αλυκών Κίτρους επιτρέπεται η ανέγερση και χρήση μονώροφης κατοικίας συνολικής δομήσιμης επιφάνειας 120 τ.μ και μέγιστης κάλυψης 150 τ.μ. Επιβάλλεται κεκλιμένη στέγη με μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος 4,5 μ.. Ακόμα απαγορεύεται η κατασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων σε απόσταση μικρότερη των 50 μ. από το όριο ζώνης ΠΑ.

Από τις απαγορεύσεις της ρύθμισης εξαιρούνται τα έργα που μέχρι τώρα λειτουργούν νόμιμα ή βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής με βάση σύννομη άδεια ή έχουν ήδη δημοπρατηθεί/ είναι στο στάδιο δημοπράτησης ή έχει ήδη εκδοθεί άδεια για την κατασκευή του. Εξαιρούνται επίσης έργα εθνικής σημασίας που έχουν έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου καθώς και έργα λόγω έκτακτης ανάγκης (πλημμύρες, θεομηνίες κλπ.)
Σε όλη την έκταση του Εθνικού Πάρκου απαγορεύεται το κυνήγι (θήρα) για τρία έτη. Επίσης επιβάλλεται γενική απαγόρευση ανεπεξέργαστων αστικών και βιομηχανικών λυμάτων και οποιαδήποτε απόθεση αδρανών ή τοξικών υλικών.

Το Εθνικό Πάρκο διοικείται από Φορέα Διαχείρισης σύμφωνα με Κανονισμούς Λειτουργίας και Διαχείρισης. Μέχρι την έκδοση των κανονισμών, υπεύθυνες για τη φύλαξη και επόπτευση της περιοχής είναι οι αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Σχόλια