Επαναλαμβάνονται δύο βραχυχρόνια σεμινάρια από το ΕΕΚΧΜ.

0
4
Συνέδρια-Ημερίδες-Σεμινάρια

Στα πλαίσια των προγραμματισμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Επιστημονικού και Επιμορφωτικού Κέντρου Χημικών Μηχανικών, πρόκειται να επαναληφθούν δύο βραχυχρόνιο σεμινάριο εντατικής παρακολούθησης με ειδικό θεματικό αντικείμενο: «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ» και «ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» αντίστοιχα.

«ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΡΓΑΝΩΣΗ».

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ:
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει στους εκπαιδευόμενους ικανή πρακτική γνώση αλλά και επαφές, ώστε αυτοί να μπορέσουν να οργανώσουν και διοικήσουν επιτυχώς τη δραστηριότητα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (δηλαδή εκρηκτικών, βιομηχανικών αερίων, ευφλέκτων, οξειδωτικών, διαβρωτικών, μολυσματικών και άλλων, συμπεριλαμβανομένων και αποβλήτων).

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ:
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη επιχειρήσεων με σχετική προς το θέμα ευθύνη.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:

– Θεσμικό Πλαίσιο Μεταφορών (Οδικές, Θαλάσσιες, Συνδυασμένες, Αστική Ευθύνη).
Παρουσιάζεται το πλέγμα των νομοθετημάτων, που διέπει τις μεταφορές επικίνδυνων εμπορευμάτων στην Ελλάδα και η πραγματικότητα ως προς την εφαρμογή του.

– Οδικές Μεταφορές -ADR (Ουσίες – Συσκευασίες – Οχήματα).
Αναλύεται μεθοδικά η συμφωνία ADR για οδικές μεταφορές, ξεκινώντας από την φύση και κατάταξη των ουσιών που χαρακτηρίζονται ως «επικίνδυνες», προχωρώντας στα είδη και απαιτήσεις συσκευασίας και κλείνοντας με τους τύπους και απαιτήσεις για τα οχήματα μεταφοράς.

– Ασφάλεια Μεταφορών ως Διοικητική Μέριμνα.
Αναπτύσσεται το πλαίσιο διαχείρισης μίας σύγχρονης επιχείρησης σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και ο τρόπος με τον οποίο εντάσσεται σε αυτό η ασφάλεια μεταφορών.

– Πρακτική ¶σκηση: Οργάνωση Ασφάλειας Μεταφορών στην Επιχείρησή σας.
Οι εκπαιδευόμενοι σε ομάδες καλούνται να οργανώσουν συστήματα διαχείρισης ασφαλούς μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων και να συζητήσουν τα πλεονεκτήματα / μειονεκτήματα των συστημάτων που προκύπτουν.
Συντονιστής είναι ο κ. Στέλιος Μπίκος, Χημικός Μηχανικός, PhD.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 21 – 23 Ιουνίου 2005
Διάρκεια: 23 διδακτικές ώρες
Κόστος συμμετοχής: 450 ευρώ για τα μέλη του Π.Σ.Χ.Μ. και 500 € για τα μη μέλη. Το κόστος συμμετοχής για το σεμινάριο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ενώ περιλαμβάνει και τις σημειώσεις των εισηγήσεων, ελαφρύ γεύμα, καθώς και κυλικείο.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Κωδικός Ε.ΚΕ.ΠΙΣ.: 12101189

«ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η ενημέρωση και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, περιλαμβανομένης και της Αττικής, τους περιορισμούς στην κατανάλωση ενέργειας που επιβάλει το πρωτόκολλο του Κιότο και τις δυνατότητες εμπορίας διοξειδίου άνθρακα, τις υποχρεώσεις για περιορισμό από το 2007 των χρησιμοποιούμενων διαλυτών στα βερνίκια-χρώματα.
Η προσαρμογή στην νομοθεσία έχει σημαντική επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα τόσο των μεγάλων επιχειρήσεων όσο και των μικρομεσαίων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη της βιομηχανίας και ενέργειας του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανικών επιχειρήσεων, προστασίας περιβάλλοντος κα.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
– Ο νέος νόμος του ΥΠΑΝ 3325/2005 για την αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών επιχειρήσεων της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας (αντικατάσταση των Ν.2965/2001 και 2516/1997.

– Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επιπτώσεις από την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου κατανομής εκπομπών και μηχανισμός εμπορίας εκπομπών διοξειδίου άνθρακα. Υποχρεώσεις αναφοράς εκπομπών αέριων και υγρών ρύπων των μονάδων που εμπίπτουν στην οδηγία 96/61 IPPC.

– Εφαρμογή των οδηγιών 99/13/ΕΚ και 04/42/ΕΚ για τον περιορισμό της εκπομπής πτητικών διαλυτών από χρώματα / βερνίκια και άλλα προϊόντα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Χρόνος διεξαγωγής: 04 – 05 Ιουλίου 2005
Διάρκεια: 16 διδακτικές ώρες
Κόστος συμμετοχής: μέλη Π.Σ.Χ.Μ.: 350 ευρώ, Μη μέλη 390 ευρώ.
Το κόστος συμμετοχής για το σεμινάριο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ενώ περιλαμβάνει και τις σημειώσεις των εισηγήσεων, ελαφρύ γεύμα, καθώς και κυλικείο.
Συντονιστής του σεμιναρίου είναι ο κ. Μπραϊμιώτης Παναγιώτης, Χημικός Μηχανικός, Μελετητής.

Όπως είναι γνωστό, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές διατάξεις για την επιστροφή της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% μέσω ΟΑΕΔ.

Τελευταία ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στα γραφεία του ΕΕΚ, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2109536775 – 6.

Σχόλια