Πρόταση του υπουργού ΠΕΧΩΔΕ για την αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων.

0
8
Γενικού Ενδιαφέροντος

Το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εξέδωσε ανακοίνωση με τα βασικά σημεία της συνολικής πρότασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργου Σουφλιά, κατά τη συνάντησή του με τους γενικούς γραμματείς των Περιφερειών της χώρας, σχετικά με την αποκατάσταση των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων. Ο υπουργός μεταξύ άλλων τόνισε: 1. Τον Ιούλιο του 2004 το ΥΠΕΧΩΔΕ συγκρότησε Επιτροπή που είχε ως αποστολή να καταγράψει και να κατατάξει σε κατηγορίες τους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) όλης της χώρας. Αυτό ήταν αναγκαίο για την αντιμετώπιση του θλιβερού φαινομένου και την τελική εξάλειψή του. Επιπλέον, υπάρχουν και καταγγελίες για την Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δέσμευση της χώρας μας ότι μέχρι το τέλος του 2008 θα έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των ΧΑΔΑ, με την κατάργηση και αποκατάστασή τους.
Bέβαια, για την αντιμετώπιση του προβλήματος (ΧΑΔΑ) απαιτείται η κατασκευή και λειτουργία έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων –στα οποία περιλαμβάνονται και οι Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Ο σχεδιασμός και, σε μεγάλο βαθμό, η κατασκευή των έργων διαχείρισης των αποβλήτων είναι ευθύνη των Περιφερειών. Η κατάργηση κι αποκατάσταση των ΧΑΔΑ είναι ευθύνη των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Χρειάζεται, επομένως, στενή συνεργασία Περιφερειών και ΟΤΑ και, ταυτόχρονα, τεχνική και, ως ένα βαθμό, οικονομική υποστήριξη από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

2. Σύμφωνα με την καταγραφή της Επιτροπής του ΥΠΕΧΩΔΕ, υπάρχουν:
1.173 ανενεργοί ΧΑΔΑ
1.453 ενεργοί ΧΑΔΑ
2.626 συνολικοί ΧΑΔΑ στη χώρα
Η αποκατάσταση αυτών απαιτεί συνολικά €400 εκ. περίπου.

Οι ΧΑΔΑ έχουν κατηγοριοποιηθεί από την Επιτροπή, ως προς την επικινδυνότητα και ως προς το μέγεθός τους.

3. Το κλείσιμο και η αποκατάσταση του συνόλου των έργων ΧΑΔΑ, προϋποθέτει την αποπεράτωση όλων των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων που περιλαμβάνονται στους περιφερειακούς σχεδιασμούς. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν 39 ΧΥΤΑ και έχουν εγκεκριμένη χρηματοδότηση 55 έργα ΧΥΤΑ και 48 έργα Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε όλη την Ελλάδα. Για να ολοκληρωθεί το σύστημα χρειάζονται επιπλέον 27 έργα ΧΥΤΑ.

4. ¶μεσα, μπορούν να καταργηθούν και να αποκατασταθούν οι ακόλουθες κατηγορίες ΧΑΔΑ:
Α. 1.173 ανενεργοί ΧΑΔΑ
Β. 194 ενεργοί ΧΑΔΑ που μπορούν να εξυπηρετηθούν από κατασκευασμένα έργα ΧΥΤΑ και ΣΜΑ και πρέπει να κλείσουν άμεσα
Γ. 664 ενεργοί ΧΑΔΑ σύμφωνα με το πρόγραμμα που προβλέπει η Επιτροπή, ότι σε κάθε ΟΤΑ που δεν υπάρχει ΧΥΤΑ, θα αφεθεί προσωρινά μόνο ένας ΧΑΔΑ
Επομένως, άμεσα, συνολικά 2.031 ΧΑΔΑ.

Έργα αποκατάστασης…………………………….Αριθμός ΧΑΔΑ………………..Εκτιμώμενος Π/Υ
Α. Ανενεργοί ΧΑΔΑ……………………………………….1.173………………….170.000.000
Β. Ενεργοί ΧΑΔΑ με έργα ΧΥΤΑ & ΣΜΑ…………………194…………………..27.000.000
Γ. Ενεργοί ΧΑΔΑ με 1 ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ…………………..664…………………..95.000.000
ΣΥΝΟΛΟ……………………………………………………2.031………………….292.000.000

Οι υπόλοιποι 595 ΧΑΔΑ θα καταργηθούν και θα αποκατασταθούν όταν ολοκληρωθεί το σύνολο των έργων διαχείρισης απορριμμάτων.

5. Σήμερα, το ΥΠΕΧΩΔΕ προτείνει το παρακάτω πρόγραμμα αποκατάστασης, που προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί από ΕΠΠΕΡ και ΠΕΠ, και περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

Α. 1.173 ανενεργοί ΧΑΔΑ
· Έκδοση άδειας περιβαλλοντικής αποκατάστασης από τις υπηρεσίες των Περιφερειών μέχρι 20-6-05
· Έκδοση απόφασης κλεισίματος ΧΑΔΑ από τις Νομαρχίες μέχρι 30-6-05
· Τεχνική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για την αποκατάσταση μέχρι 1-10-05
· Ένταξη σε χρηματοδοτικά μέσα (ΕΠΠΕΡ ή ΠΕΠ)

Β. 194 ενεργοί ΧΑΔΑ με κατασκευασμένα ΧΥΤΑ και ΣΜΑ
· Έκδοση άδειας περιβαλλοντικής αποκατάστασης από τις υπηρεσίες των Περιφερειών μέχρι 20-6-05
· Έκδοση απόφασης κλεισίματος ΧΑΔΑ από τις Νομαρχίες και απόφαση διάθεσης σε ΧΥΤΑ μέχρι 30-6-05
· Τεχνική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για την αποκατάσταση μέχρι 1-10-05
· Ένταξη σε χρηματοδοτικά μέσα (ΕΠΠΕΡ ή ΠΕΠ)

Γ. 664 ενεργοί ΧΑΔΑ σύμφωνα με 1ΧΑΔΑ ανά ΟΤΑ
· Απόφαση δημοτικών συμβουλίων για το ποιος ΧΑΔΑ θα εξυπηρετεί τον δήμο μέχρι 30-6-05
· Έκδοση άδειας περιβαλλοντικής αποκατάστασης από τις υπηρεσίες των Περιφερειών μέχρι 30-7-05
· Έκδοση απόφασης κλεισίματος ΧΑΔΑ από τις Νομαρχίες μέχρι 30-7-05
· Τεχνική μελέτη και τεύχη δημοπράτησης για την αποκατάσταση μέχρι 1-11-05
· Ένταξη σε χρηματοδοτικά μέσα (ΕΠΠΕΡ ή ΠΕΠ)

6. Για την υποβοήθηση του έργου των ΟΤΑ, χρειάζεται συντονισμός από τις Περιφέρειες με την χρησιμοποίηση των υπηρεσιών τους (ΠΕΧΩ, ΤΥΔΚ) και τη συμβολή τεχνικών συμβούλων που θα προσληφθούν από την Τεχνική Βοήθεια των ΠΕΠ και του ΕΠΠΕΡ.

7. Τα ΠΕΠ διέθεταν συνολικά από Γ’ ΚΠΣ €850 εκ. για έργα λυμάτων, διαχείρισης απορριμμάτων και υδρεύσεων. Σήμερα, εξ αυτών υπάρχουν διαθέσιμα συνολικά €250 εκ.

8. Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γ. Σουφλιάς επεσήμανε με ιδιαίτερη έμφαση στους γενικούς γραμματείς των Περιφερειών ότι το πρόβλημα είναι εξαιρετικά σημαντικό, τόσο από περιβαλλοντικής πλευράς όσο και λόγω των καταγγελιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γι’ αυτό και θα πρέπει οι Περιφέρειες να δώσουν άμεση προτεραιότητα στο θέμα και να διαθέσουν ειδικώς για τους ΧΑΔΑ τα χρήματα που έχουν στη διάθεσή τους.
Το ΥΠΕΧΩΔΕ, τόνισε, παρόλο που η χρηματοδότηση των ΧΑΔΑ έπρεπε να αντιμετωπιστεί από τις Περιφέρειες, μπορεί να συμβάλει μέσω του ΕΠΠΕΡ. Στο ΕΠΠΕΡ υπάρχουν τώρα διαθέσιμα €20 εκ. περίπου για την αποκατάσταση ΧΑΔΑ, και θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν επιπλέον έως €60 εκ. από μεταφορά κονδυλίων από μέτρο σε μέτρο και απεντάξεις προβληματικών έργων. Συνολικά, το ΕΠΠΕΡ θα μπορούσε να αναλάβει την αποκατάσταση ΧΑΔΑ €80 εκ.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ

1. Οι βιολογικοί καθαρισμοί Β κατηγορίας (δηλαδή σε πόλεις άνω των 15.000 κατοίκων) θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί όλοι μέχρι το τέλος του 2000. Σήμερα, όμως, υπάρχουν συνολικά 14 έργα Β Κατηγορίας που δεν είναι έχουν ολοκληρωθεί ή δεν έχουν κατασκευαστεί. Από αυτά, 7 είναι σε περιφέρειες εκτός Αττικής 7 εντός Αττικής.
2. Τα 7 εκτός Αττικής καθώς και 1 εντός Αττικής (Μέγαρα) έχουν ωριμότητα και μπορούν να αντιμετωπισθούν από το ΕΠΠΕΡ. Είναι συνολικού π/υ €73 εκ.
3. Τα υπόλοιπα έργα της Αττικής (στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής) δεν έχουν επαρκή ωριμότητα και είναι εκτιμώμενου συνολικού π/υ €180 εκ.
4. Το έργο του Θριασίου Πεδίου, μετά από σύντονες προσπάθειες του ΥΠΕΧΩΔΕ, από το Δεκέμβριο του 2004 έχει ενταχθεί στο Ταμείο Συνοχής με προϋπολογισμό €130 εκ.

Σχόλια