Πληροφορίες για δύο σημαντικής σημασίας ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

0
5
Γενικού ενδιαφέροντος

Στο τριμηνιαίο περιοδικό Περιβάλλον για τους Ευρωπαίους (Αρ.19-Μάρτιος 2005) της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσιεύθηκαν πληροφορίες σχετικά με δύο ερευνητικά έργα ιδιαίτερης σημασίας,που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Το econews τις παραθέτει για την πληροφόρηση του αναγνωστικού του κοινού.
Harmoni-CA – εναρμόνιση της διαχείρισης λεκανών απορροής

Το σχέδιο Harmoni-CA (Εναρμονισμένα Εργαλεία Μοντελοποίησης για Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκανών Απορροής / Harmonised Modelling Tools for Integrated Basin Management) υποστηρίζει τη δημιουργία σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής και την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (WFD).

Το Harmoni-CA είναι μεγάλης κλίμακας δράση που συγκεντρώνει οργανώσεις από όλη την Ευρώπη (π.χ. ειδικούς στις φυσικές επιστήμες, τα κοινωνικο-οικονομικά, τη νομοθεσία, την πολιτική, τελικούς χρήστες και άλλους ενδιαφερόμενους) και διαδίδει τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους στον τομέα της διαχείρισης λεκανών απορροής. Το Harmoni-CA θα αναπτύξει ένα διαδικτυακό εργαλείο για μη ειδικούς, επιστήμονες, αρμόδιους χάραξης πολιτικής και άλλους. Θα αποτελέσει εξαιρετικό φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών και την εναρμόνιση στο επίπεδο της ΕΕ, προσφέροντας φιλική για το χρήστη πρόσβαση σε ερευνητικά έργα που σχετίζονται με την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα. Τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη μοναδικής διαδικτυακής θύρας για την έρευνα και την ανάπτυξη πολιτικών για τους υδάτινους πόρους.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω δικτυακό τόπο:

http://www.harmoni-ca.info/About_Harmoni-CA/index.php

Γενικού ενδιαφέροντος

Σχέδιο CarboEurope (Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Γήινης Ισορροπίας ¶νθρακα)

Το σχέδιο CarboEurope (Αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Γήινης Ισορροπίας ¶νθρακα) ενώνει 61 ερευνητικά κέντρα σε 17 ευρωπαϊκές χώρες που συνεργάζονται για την κατανόηση και ποσοτικοποίηση της σημερινής γήινης ισορροπίας άνθρακα στην Ευρώπη και την σχετική αβεβαιότητα σε τοπική, περιφερειακή και ηπειρωτική κλίμακα.

Το πενταετές σχέδιο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2004 και συνεχίζει μια σειρά επιτυχημένων σχεδίων που αφορούν τις κλιματικές αλλαγές και χρηματοδοτήθηκαν στα πλαίσια του ΠΠ5. Τα σχέδια αυτά δημιούργησαν ένα μοντέλο για τις λεγόμενες «λεκάνες άνθρακα», που βοήθησε την ΕΕ στη διαπραγμάτευση των δεσμεύσεών της στο Κιότο. Το έργο CarboEurope θα βασιστεί σε αυτά τα επιτεύγματα καθώς οι ειδικοί που συμμετέχουν στο έργο θα εντοπίσουν και θα μετρήσουν τις αλλαγές άνθρακα σε επίπεδο ΕΕ με αναφορά στο Κιότο (όπως ατμοσφαιρικά μοντέλα και συγκεντρώσεις CO², μετρήσεις ροής άνθρακα, αλλαγές στα αποθέματα και απογραφές βιομάζας).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον παρακάτω δικτυακό τόπο:

http://www.carboeurope.org/

Σχόλια