Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2001/80/ΕΚ.

0
16
Νομοθεσία Περιβάλλοντος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΕΧΩΔΕ Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε και προώθησε στα συναρμόδια Υπουργεία την Κοινή Υπουργική Απόφαση που ενσωματώνει στο εθνικό μας δίκαιο την Κοινοτική Οδηγία 2001/81/ΕΚ σχετικά με τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις (καύσης). Η Ελλάδα όφειλε να έχει ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο την Οδηγία 2001/80/ΕΚ μέχρι τις 27.11.2002 και γι’ αυτό στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εκκρεμεί υπόθεση καταγγελίας κατά της χώρας μας.

Η Οδηγία 2001/80/ΕΚ έχει στόχο τον έλεγχο των εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων που προέρχονται από τις λεγόμενες μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (εγκαταστάσεις με ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 50 (μέγα βαττ) MW). Εξαιρείται μια σειρά εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων οι μηχανές εσωτερικής καύσης (χρησιμοποιούνται ευρέως από τη ΔΕΗ στα νησιά του Αιγαίου) και αυτές στις οποίες τα καυσαέρια χρησιμοποιούνται απευθείας σε μια παραγωγική διαδικασία.

Για την επίτευξη των στόχων της Οδηγίας η Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπει την εφαρμογή εθνικού σχεδίου για την Ελλάδα από το οποίο αναμένεται να προκύψει μείωση, συγκριτικά με τις αντίστοιχες εκπομπές του έτους 2002, κατά 65% στις εκπομπές διοξειδίου του θείου και κατά 50% στις εκπομπές σωματιδίων. Στις εκπομπές οξειδίων του αζώτου, ενώ σε πρώτο στάδιο (2008) δεν αναμένεται μεταβολή, σε δεύτερο στάδιο (2016) αναμένεται μείωση κατά 35%.

Η εφαρμογή της Οδηγίας 2001/80/ΕΚ αφορά, κυρίως, εγκαταστάσεις της ΔΕΗ (24 εγκαταστάσεις 11 σταθμών ηλεκτροπαραγωγής), τις εγκαταστάσεις των διυλιστηρίων κ.α.

Η κατάρτιση (και ενδεχομένως η μεταγενέστερη αναθεώρηση) και η παρακολούθηση της εφαρμογής του εθνικού σχεδίου θα γίνεται από διυπουργική ομάδα εργασίας που θα συντονίζει το ΥΠΕΧΩΔΕ, ύστερα και από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σχόλια