Ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ υπέγραψε σχέδιο Κ.Υ.Α. για την έγκριση του Ειδικού Προγράμματος μείωσης της ρύπανσης των νερών της λίμνης Κορώνειας.

0
4
Γενικού Ενδιαφέροντος

Το Γραφείο τύπου και δημοσίων Σχέσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ εξέδωσε δελτίο τύπου για την υπογραφή σχεδίου ΚΥΑ από τον κ. Σουφλιά για την έγκριση του Ειδικού Προγράμματος μείωσης της ρύπανσης των νερών της λίμνης Κορώνειας από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών. Ολόκληρο το δελτίο τύπου ακολουθεί.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Υπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε κ. Γ.Σουφλιάς υπέγραψε το Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης με θέμα «Ειδικό Πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης των νερών της λίμνης Κορώνειας από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών» το οποίο προωθείται για υπογραφή στα συναρμόδια υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με αυτή την Κοινή Υπουργική Απόφαση εγκρίνεται το Ειδικό Πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης των νερών της λίμνης Κορώνειας με στόχο να επιτευχθεί η προστασία των νερών αυτών και η αναβάθμιση της ποιότητάς τους.

Αναλυτικότερα το Ειδικό Πρόγραμμα αναφέρεται :

α. στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης με τον προσδιορισμό των πηγών ρύπανσης και των ρυπαντικών ουσιών.
β. στον καθορισμό οριακών τιμών ποιότητας των νερών (ποιοτικών στόχων) και οριακών τιμών των απορρίψεων ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στα νερά
γ. στην περιγραφή του προγράμματος παρακολούθησης της ποιότητας των νερών
δ. στον προσδιορισμό ειδικών μέτρων για τη μείωση της ρύπανσης από μη σημειακές πηγές γεωργικής προέλευσης
ε. στον προσδιορισμό συγκεκριμένων δράσεων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις από τις βασικές χρήσεις της λίμνης
στ. στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων

Οι ποιοτικοί στόχοι του ειδικού προγράμματος που τίθενται για την λίμνη Κορώνειας είναι οι ακόλουθοι :

– Επιτρεπόμενες χρήσεις των νερών της λίμνης θα είναι η διαβίωση ψαριών και η άδρευση
– Bελτίωση της τροφικής κατάστασης στη λίμνη. Προς την κατεύθυνση αυτή ως βασικοί στόχοι τίθενται η αύξηση της περιεκτικότητας των υδάτων της Κορώνειας σε οξυγόνο και η μείωση του λεγόμενου «δείκτη ευτροφισμού», η τιμή του οποίου διαμορφώνεται με βάση την περιεκτικότητα των υδάτων σε άλλα χημικά στοιχεία ή ουσίες (φωσφόρος, άλατα κλπ). Επισημαίνεται ότι, με βάση τα χρησιμοποιούμενα συστήματα κατάταξης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, η Κορώνεια χαρακτηρίζεται ως υπέρτροφη.

Η αναγνώριση και ο καθορισμός των σχετικών ρυπαντικών ουσιών έχει γίνει με βάση τη διαίρεση σε τρεις κατηγορίες :

1. Οργανικές και Τοξικές ενώσεις συμπεριλαμβανομένων και των ζιζανιοκτόνων ( επιλέχθηκαν 32 ουσίες για παρακολούθηση).
2. Βαρέα Μέταλλα ( επιλέχθηκαν 8 μέταλλα )
3. ¶λλες Παράμετροι ( επιλέχθηκαν 11 παράμετροι μεταξύ των οποίων το Διαλυμένο Οξυγόνο, ο Φωσφόρος, η Αμμωνία κ.α)

Το πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας της λίμνης Κορώνειας θα πραγματοποιείται μέσω του διαρκούς προγράμματος παρακολούθησης ποιότητας επιφανειακών νερών υπό το Συντονισμό του ΥΠΕΧΩΔΕ. Θα περιλαμβάνει δύο σταθμούς παρακολούθησης ( θέσεις δειγματοληψίας /ανάλυσης ), ένα στο δυτικό και ένα στο ανατολικό άκρο της λίμνης.

Το Ειδικό Πρόγραμμα, για την επίτευξη των ποιοτικών του στόχων, περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις :

Α. Έργα επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων

Β. Επανέλεγχος των αδειών διάθεσης αποβλήτων των βιομηχανικών μονάδων

Γ. Επανέλεγχος των αδειών γεωτρήσεων, περιορισμός στην άρδευση με καταιονισμό κλπ.

Το Ειδικό Πρόγραμμα μείωσης της ρύπανσης θα εκτελεστεί σύμφωνα με το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα :

– Εντός ενός έτους από την εφαρμογή του θα γίνει επανέλεγχος των ορίων εκπομπής των βιομηχανιών που διαθέτουν τα απόβλητά τους στην λίμνη Κορώνεια. Η μέγιστη περίοδος για τη συμμόρφωση με τα νέα όρια εκπομπής για όσες μονάδες δεν τα πληρούν είναι τέσσερα χρόνια από την έκδοση των νέων ορίων, διάρκεια που εξαρτάται από τον τύπο, τη δυναμικότητα και τα χαρακτηριστικά της εκάστοτε βιομηχανίας.
– Τα έργα επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών αποβλήτων που προτείνονται από το αναθεωρημένο σχέδιο αποκατάστασης της λίμνης Κορώνειας αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός τριών ετών.
– Εντός δύο ετών θα γίνει επανέλεγχος των αδειών γεωτρήσεων.

Σχόλια