Σεμινάριο με θέμα»Οι εξελίξεις του Θεσμικού Πλαισίου για την Αδειοδότηση Εγκατάστασης & Λειτουργίας των Βιομηχανικών Επιχειρήσεων» από το ΕΕΚΧΜ

0
3
Συνέδρια-Ημερίδες-Σεμινάρια

Το ΕΕΚ ΧΜ ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για ολοκληρωμένη γνώση του θεσμικού πλαισίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε τον τελευταίο χρόνο, που διέπει τις βιομηχανικές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας διοργανώνει νέο σεμινάριο με θέμα: «Οι εξελίξεις του Θεσμικού Πλαισίου για την Αδειοδότηση Εγκατάστασης & Λειτουργίας των Βιομηχανικών Επιχειρήσεων»
ΣΚΟΠΟΣ
Σκοπός του σεμιναρίου αυτού είναι η ενημέρωση και πρακτική εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά την εγκατάσταση και λειτουργία επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, περιλαμβανομένης και της Αττικής, τους περιορισμούς στην κατανάλωση ενέργειας που επιβάλει το πρωτόκολλο του Κιότο και τις δυνατότητες εμπορίας διοξειδίου άνθρακα, τις υποχρεώσεις για περιορισμό από το 2007 των χρησιμοποιούμενων διαλυτών στα βερνίκια-χρώματα.
Η προσαρμογή στην νομοθεσία έχει σημαντική επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα τόσο των μεγάλων επιχειρήσεων όσο και των μικρομεσαίων.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε στελέχη της βιομηχανίας και ενέργειας του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ελεύθερους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας βιομηχανικών επιχειρήσεων, προστασίας περιβάλλοντος κα.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
– Ο νέος νόμος του ΥΠΑΝ 3335/2005 για την αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας μεταποιητικών επιχειρήσεων της Αττικής και της υπόλοιπης Ελλάδας (αντικατάσταση των Ν.2965/2001 και 2516/1997.
– Εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, επιπτώσεις από την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου κατανομής εκπομπών και μηχανισμός εμπορίας εκπομπών διοξειδίου άνθρακα. Υποχρεώσεις αναφοράς εκπομπών αέριων και υγρών ρύπων των μονάδων που εμπίπτουν στην οδηγία 96/61 IPPC.
– Εφαρμογή των οδηγιών 99/13/ΕΚ και 04/42/ΕΚ για τον περιορισμό της εκπομπής πτητικών διαλυτών από χρώματα / βερνίκια και άλλα προϊόντα.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Χρόνος διεξαγωγής: 25 – 26 Μαΐου 2005
Διάρκεια: 18 διδακτικές ώρες
Κόστος συμμετοχής: μέλη Π.Σ.Χ.Μ.: 350 ευρώ, Μη μέλη 390 ευρώ.

Το κόστος συμμετοχής για το σεμινάριο δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, ενώ περιλαμβάνει και τις σημειώσεις των εισηγήσεων, ελαφρύ γεύμα, καθώς και κυλικείο.

Όπως είναι γνωστό, οι επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές διατάξεις για την επιστροφή της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% μέσω ΟΑΕΔ.
Τελευταία ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών στον ΟΑΕΔ δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη.

Συντονιστής του σεμιναρίου είναι ο κ. Μπραϊμιώτης Παναγιώτης, Χημικός Μηχανικός, Μελετητής.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΕΕΚ, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2109536775 – 6.

Σχόλια