Συμπεράσματα από την Ημερίδα: "Νοσοκομειακά Απόβλητα:Κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον"

0
6
Γενικού Ενδιαφέροντος

Η συγκεκριμένη ημερίδα συνδιοργανώθηκε από την Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α., το Τ.Ε.Ε ., τον Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α., και την Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. Υπήρξε μεγάλη συμμετοχή άνω των 300 καλεσμένων από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Το Econews σας παραθέτει τον χαιρετισμό του Προέδρου του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. και τα συμπεράσματα της ημερίδας οπως ανακοινώθηκαν στο site της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΣΔΚΝΑ κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ

(Κύρια σημεία)

Ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. προχώρησε στην κατασκευή της κεντρικής μονάδας αποτέφρωσης των επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων για να δώσει λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Για να συμβάλλει αποφασιστικά στην περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των επικίνδυνων νοσοκομειακών απορριμμάτων , τα οποία έως πρόσφατα αναμειγνύονταν ανεξέλεγκτα με τα δημοτικά απόβλητα ενώ ορισμένες μικρές ποσότητές τους αποτεφρώνονταν σε τοπικές μονάδες που δεν διέθεταν αντιρρυπαντική τεχνολογία.

Διευκρινίζουμε ότι τα επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα εντάσσονται στα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τον ισχύοντα Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλήτων. Ο Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α. σε συμφωνία με την Πολιτεία ανέλαβε την ευθύνη της ασφαλούς εξω-νοσοκομειακής διαχείρισης των αποβλήτων αυτών χωρίς να έχει υποχρέωση από το καταστατικό του και τη νομοθεσία , ακριβώς για να αντιμετωπιστεί μια χρονίζουσα και αυξανόμενη απειλή για τη δημόσια υγεία , για το προσωπικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για το Περιβάλλον.

Η εγκατάσταση σχεδιάστηκε κυρίως για τα επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα της Αττικής, τα οποία σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες , έως το 2015 θα υπερβούν το φορτίο των 25 τόνων ανά μέση ημέρα. Πράγματι για τις περίπου 30.000 κλίνες των υγειονομικών μονάδων της Αττικής ,με μετριοπαθείς υπολογισμούς για το ημερήσιο παραγόμενο φορτίο των επικίνδυνων αποβλήτων προκύπτει απαιτούμενη ημερήσια δυναμικότητα της τάξεως των 30 τόνων. Προς το παρόν η δυναμικότητα μπορεί να καλύψει τις υγειονομικές μονάδες του μεγαλύτερου μέρους της χώρας.

Η κατασκευή του αποτεφρωτή ανατέθηκε μετά από διεθνή διαγωνισμό και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διήρκεσε από τον Οκτώβριο 1998 έως τον Ιούνιο 2002 οπότε και έγινε η προσωρινή παραλαβή ενώ η οριστική παραλαβή ολοκληρώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο. Το κόστος κατασκευής ανήλθε σε περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η αποτέφρωση ενός τμήματος των νοσοκομειακών απορριμμάτων, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τη διεθνή πρακτική είναι μονόδρομος. Δεν μπορεί να υποκατασταθεί με ασφάλεια από άλλη μέθοδο διάθεσης και διαχείρισης.

Το σημερινό κόστος αποτέφρωσης (1,7 euro/κιλό) , το οποίο προκύπτει από τον επιμερισμό του λειτουργικού κόστους στα φορτία που σήμερα παραδίδονται στον αποτεφρωτή, μπορεί να μειωθεί με τη γενναία αύξηση του ποσοστού εκμετάλλευσης του αποτεφρωτή και την εφαρμογή των διατάξεων της πρόσφατης ΚΥΑ 37591/03 .

Η αποτέφρωση τουλάχιστον ενός μεγάλου τμήματος των επικίνδυνων νοσοκομειακών απορριμμάτων είναι υποχρεωτική και αναντικατάστατη ασφαλής μέθοδος για τη διάθεσή τους.

Απαιτείται η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης για να εφαρμοστεί στην πράξη η Κ.Υ.Α. για τα Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα.

Απαιτείται η αρωγή της Πολιτείας για να καθιερωθεί στην πράξη, σε όλες τις υγειονομικές μονάδες ο σωστός διαχωρισμός των αποβλήτων.

Απαιτείται η αρωγή της Πολιτείας και η στήριξη προς το σύστημα υγείας για να γίνει δυνατή ή πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας, η πλήρης αξιοποίηση του κεντρικού αποτεφρωτή του Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.

Συμπεράσματα

1. Εφαρμογή χωρίς άλλες καθυστερήσεις των διατάξεων της Κ.Υ.Α., πλήρως, τόσο εντός Υγειονομικών Μονάδων, όσο και εκτός αυτών, για λόγους προστασίας της Δημόσιας Υγείας, της Υγιεινής και του Περιβάλλοντος.

Ειδικότερα:

Α. Αυστηρή τήρηση των διατάξεων και προδιαγραφών για την αποστείρωση.
Β. Επιμελής διαχωρισμός των Ε.Ι.Α. στις τρεις βασικές κατηγορίες(Ι) Τοξικά – (ΙΙ) Αμιγώς Μολυσματικά – (ΙΙΙ) Μεικτού χαρακτήρα και υποχρεωτική αποτέφρωση των δύο εξ αυτών (Ι και ΙΙΙ).
Γ. Ύπαρξη και τήρηση των εγκεκριμένων από τα αρμόδια ΠΕ.Σ.Υ.Π. Εσωτερικών Κανονισμών Διαχείρισης των Ε.Ι.Α.
Δ. Οποιαδήποτε καθυστέρηση μετάθεση ή αναβολή εφαρμογής της Κ.Υ.Α. αποτελεί ευθεία εχθρική πράξη κατά της Δημόσιας Υγείας, της Υγιεινής της Εργασίας και του Περιβάλλοντος.

2. Ενεργοποίηση των θεσμοθετημένων Οργάνων και Υπηρεσιών για την τήρηση των όρων της Κ.Υ.Α.

3. Αντίστοιχη ενεργοποίηση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

4. Ανάληψη των πολιτικών ευθυνών (Κυβέρνησης και αρμόδιων Υπουργείων) για την συμμόρφωση όλων των παραγογών και κατόχωντων Ε.Ι.Α. με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. κυρίως μέσω των υπαρχόντων μηχανισμών και υπηρεσιών, οι οποίοι σημειωτέον πρέπει να ενισχυθούν.

Επίσης:
– Οικονομική ενίσχυση των Δημόσιων Νοσοκομείων και εν γένει θεραπευτηρίων.
– Διευκόλυνση στην πρόσληψη προσωπικού στις Δημόσιες Υγειονομικές Μονάδες.

5. Δέσμευση των 4 συνδιοργανωτών (Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. – Π.Ο.Ε.Δ.Η.Ν. – Τ.Ε.Ε και Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) για την συστηματική παρακολούθηση, με τη συνδρομή-συμμετοχή και άλλων φορέων που το επιθυμούν, του όλου συστήματος διαχείρισης των Ε.Ι.Α. εντός και εκτός των Υγειονομικών Μονάδων.

6. Αναγνώριση του ρόλου των Συλλόγων των εργαζομένων στις Υγειονομικές Μονάδες και στην διαχείριση των απορριμμάτων, καθώς και των Ομοσπονδιών τους ως φορέων πίεσης και διακδίκησης για την ασφαλή διαχείριση των Ε.Ι.Α., περιλαμβανομένων και των αιτημάτων που συνδέονται μ’αυτήν (Διάθεση πόρων, πρόσληψη προσωπικού, επιμόρφωση).

7. Δημοσιοποίηση των συμπερασμάτων και των πρακτικών της ημερίδας.

Σχόλια