Ελληνικό δίκτυο πράσινης χημείας. Γίνετε και εσείς μέλος.

0
46
Γενικού ενδιαφέροντος

Πράσινη Χημεία είναι ο σχεδιασμός Χημικών Προϊόντων και χημικών διεργασιών που μειώνουν ή εξαλείφουν την χρήση και την δημιουργία επικίνδυνων χημικών ουσιών και αποβλήτων. Η Πράσινη Χημεία αποτελεί μια νέα φιλοσοφία της Χημείας που έχει ως βασική αρχή την πρόληψη στη χρήση και δημιουργία επικίνδυνων χημικών ουσιών, έχει στόχο την υγεία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, την διατήρηση της Ποιότητας Ζωής που έχει πετύχει η κοινωνία μέσω της Χημείας αλλά και την προώθηση περαιτέρω των τεχνολογικών επιτευγμάτων της Χημείας κατά τρόπο Βιώσιμο.
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών, μετά από απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων με πυρήνα τις Ομάδες Πράσινης Χημείας των Τμημάτων Χημείας των Πανεπιστημίων Πατρών, Α.Π.Θ., Ιωαννίνων, Αθηνών που συστάθηκαν με αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων τους, συνέστησε Δίκτυο, με την επωνυμία Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας με έδρα το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, για την προώθηση, σε Πανελλαδικό και Διεθνές επίπεδο, της Πράσινης Χημείας στα πλαίσια της Βιωσιμότητας.

Κύριος στόχος του Δικτύου είναι η προώθηση της Πράσινης Χημείας στην εκπαίδευση όλων των βαθμίδων, στην έρευνα, στην βιομηχανία και στην κοινωνία.

* Η Ακαδημαϊκή Κοινότητα πρέπει να υιοθετήσει την Πράσινη Χημεία και την Πράσινη Χημική Τεχνολογία και η φιλοσοφία τους να περάσει στην εκπαίδευση και την έρευνα.. Με βάση τα νέα δεδομένα οι ερευνητές καλούνται να αναθεωρήσουν τις παραμέτρους που λαμβάνουν υπόψη στο σχεδιασμό και διεξαγωγή της ερευνάς τους και η επόμενη γενεά επιστημόνων πρέπει να συνειδητοποιήσει την φιλοσοφία της Πράσινης Χημείας και να εκπαιδευτεί στις μεθοδολογίες, στις τεχνικές και στις αρχές της.
* Η Βιομηχανία πρέπει να υιοθετήσει την Πράσινη Χημεία διότι εκτός από τα οφέλη της κοινωνίας και του περιβάλλοντος παρέχονται επίσης στην βιομηχανία οικονομικά οφέλη.
* Η Κοινωνία πρέπει να πεισθεί ότι η Πράσινη Χημεία είναι μία αναγκαιότητα για την Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η επίτευξη των στόχων της Πράσινης Χημείας απαιτεί ευαισθητοποίηση των πολιτών και τη διαμόρφωση στάσης κοινωνικής ευθύνης.

Η επίτευξη των στόχων θα γίνει με την:

* Παροχή εκπαιδευτικού υλικού για Πανεπιστήμια και σχολεία
* Οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και εντατικών μαθημάτων
* Δημιουργία βάσης δεδομένων για την Πράσινη Χημεία
* Συνεργασία με άλλα Τμήματα Πανεπιστημίων, κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα που προωθούν την Πράσινη Χημεία, την Πράσινη Χημική Τεχνολογία και την Βιώσιμη Ανάπτυξη.
* Συνεργασία με την Βιομηχανία
* Συνεργασία με άλλα Δίκτυα Πράσινης Χημείας.
* Έκδοση Ενημερωτικού Δελτίου

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΕΔΡΑ: Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών

Συντονιστική Επιτροπή

Κωνσταντίνος Πούλος, Καθηγητής , Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών (Συντονιστής)
Απόστολος Μαρούλης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.
Τριαντάφυλλος Αλμπάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Κωνσταντίνος Μερτής, Καθηγητής, Τμήμα Χημείας Πανεπιστημίου Αθηνών
Μιχάλης Χάλαρης, Δρ. Χημικός, Ένωση Ελλήνων Χημικών

Συνεργάτες: Μέλη των Ομάδων Πράσινης Χημείας και Φυσικά Πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Επιτροπές και στις Ομάδες Εργασίας

Επιστημονικοί / Τεχνικοί Σύμβουλοι: “Aτομα από τον Ακαδημαϊκό χώρο, την βιομηχανία, κυβερνητικούς και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς κ.ά. που παρέχουν συμβουλές και πληροφορίες σε θέματα εξειδικευμένα που αφορούν την Πράσινη Χημεία και την Πράσινη Χημική Τεχνολογία.

Μέλη του Δικτύου

Ως μέλη στο Δίκτυο συμμετέχουν με εκπρόσωπό τους:
* Τμήματα Χημείας Ελληνικών ΑΕΙ
* Τμήματα Ελληνικών ΑΕΙ και ΑΤΕΙ που ασχολούνται με την Πράσινη Χημεία, την Πράσινη Χημική Τεχνολογία και την Βιώσιμη Ανάπτυξη.
* Ερευνητικά Κέντρα
* Περιβαλλοντικές και οι Οικολογικές Οργανώσεις Κυβερνητικοί και μη-Κυβερνητικοί Οργανισμοί και Βιομηχανίες .
* Αντίστοιχοι οργανισμοί με τους παραπάνω της αλλοδαπής που ασχολούνται με την Πράσινη Χημεία, την Πράσινη Χημική Τεχνολογία και την Βιώσιμη Ανάπτυξη.
και
* Φυσικά πρόσωπα.

Πληροφορίες

Καθηγητής Κωνσταντίνος Πούλος
Τμήμα Χημείας Παν/μίου Πατρών, 26500 Πάτρα
Τηλ. 2610996228, 2610997172 Fax 2610997118
Email: C.Poulos@chemistry.upatras.gr

Σχόλια