Δελτίο τύπου της μόνιμης επιτροπής περιβάλλοντος του Π.Σ.Χ.Μ. με αφορμή τη HELECO “ 05.

0
6
Γενικού ενδιαφέροντος

Με αφορμή την 5Η Διεθνή Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία Περιβάλλοντος, η Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (www.psxm.gr) εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:
Η υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος γίνεται ολοένα και πιο εμφανής στην εποχή μας, με αρνητικά αποτελέσματα για την ποιότητα ζωής των πολιτών. Η έντονη τεχνολογική και βιομηχανική ανάπτυξη σε παγκόσμια κλίμακα, έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εδάφους, της ατμόσφαιρας και των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων.

Ζητήματα που αφορούν:
· Την ποιότητα της ατμόσφαιρας όπως: Το φαινόμενο θερμοκηπίου, η όξινη βροχή, η στοιβάδα όζοντος, οι ρύποι της εποχής μας (βενζόλιο, σωματίδια κ.ά.), η ηλεκτρομαγνητική ρύπανση (πυλώνες υψηλής τάσης, κινητή τηλεφωνία, οικιακές συσκευές),

· Tη διαχείριση των υδατικών πόρων όπως: η προστασία Παράκτιων Ζωνών, η Διασυνοριακή Ρύπανση, η Ρύπανση επιφανειακών και υπογείων υδάτων, η Οργάνωση και λειτουργία εγκαταστάσεων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων,

· Τη διαχείριση στερεών αποβλήτων όπως: η Εναλλακτική Διαχείριση (αυτοκίνητο, υλικά κατεδάφισης, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα, μπαταρίες), η Διαχείριση στερεών αποβλήτων, η Οργάνωση και λειτουργία εγκαταστάσεων και Φορέων Διαχείρισης τους, η Διαχείριση Μολυσματικών Νοσοκομειακών Αποβλήτων, η Αποκατάσταση Εδαφών,

· Την ενεργειακή συνιστώσα της προστασίας του περιβάλλοντος όπως: το Υδρογόνο ως εναλλακτική πηγή ενέργειας, τα Αιολικά Πάρκα, τα Μικρά Υδροηλεκτρικά Έργα, τις λοιπές Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας, την Εξοικονόμηση ενέργειας στην παραγωγή και τις κατοικίες, την ενεργειακή αξιοποίηση απορριμμάτων,

· Την ανάπτυξη της απαιτούμενης μεθοδολογίας για την προστασία του Περιβάλλοντος όπως: τα Συστήματα και εργαλεία περιβαλλοντικής διαχείρισης, την Περιβαλλοντική ευθύνη και ασφάλιση, την Ανάλυση κύκλου ζωής (LCA), τις Μεθόδους και Τεχνικές Παρατήρησης και Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος,

· Τις πολιτικές ανάπτυξης και περιβάλλοντος όπως: η Βιώσιμη Παραγωγή και Κατανάλωση, η Διεθνής Συνεργασία στον Τομέα του Περιβάλλοντος, ο Πόλεμος και Περιβάλλον, το Περιβάλλον και η Φτώχεια , το Περιβάλλον και η Ανάπτυξη απο ηθική άποψη, τα Παγκόσμια Προβλήματα Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος , η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση,

απαιτούν μια νέα πολιτική αντιμετώπισης τους, αυτή της πρόληψης και της αντιμετώπισης των δυσμενών συνεπειών από τη συνεχή επιβάρυνση του περιβάλλοντος, τόσο από την Πολιτεία όσο και από τους κοινωνικούς φορείς και την επιστημονική κοινότητα.

Ειδικότερα οι Έλληνες διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί λόγω:

· Του γνωστικού επιστημονικού αντικειμένου τους, που σχετίζεται με τις τεχνολογίες προστασίας περιβάλλοντος και διαμορφώνεται μέσα από τις υψηλού επιπέδου σπουδές τους στα Πολυτεχνεία,

· Της επαγγελματικής του δραστηριοποίησης στους συναφείς τομείς
1. των μελετών και σχεδιασμού
2. επίβλεψης και λειτουργίας εγκαταστάσεων για την προστασία του περιβάλλοντος,

· Της συμμετοχής τους σε Εθνικούς και Διεθνείς Οργανισμούς για την χάραξη ευρωπαικών πολιτικών πρόληψης,
μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά:

– στην επιλογή των απαιτούμενων αντιρρυπαντικών τεχνολογιών για την αποτελεσματική αντιμετώπιση προβλημάτων περιβαλλοντικής όχλησης, που προκύπτουν από τις βιομηχανικές, οικιστικές και εμπορικές δραστηριότητες, καθώς και από την παραγωγή ενέργειας και τις μεταφορές,
– στην ανάπτυξη, εφαρμογή και πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλες τις παραγωγικές διαδικασίες.
με στόχο:

– την προστασία των φυσικών πόρων,
– την ενημέρωση του κοινωνικού συνόλου και της υπόλοιπης επιστημονικής κοινότητας ως προς την υφιστάμενη κατάσταση και τις μελλοντικές τάσεις στον κλάδο των τεχνολογιών προστασίας περιβάλλοντος.

Ο Πρόεδρος του ΠΣΧΜ κος Ηλιόπουλος Γ. με αφορμή τα παραπάνω επισημαίνει ότι Σύλλογος ΧΜ συνεισφέρει καθημερινά μέσω των μελών του, τα οποία απασχολούνται σήμερα σε όλο το φάσμα του κύκλου έρευνα-εξέλιξη-σχεδιασμός-ανάπτυξη-παραγωγή-διάθεση προιόντων, με γνώμονα την τεχνική αρτιότητα, την ανταγωνιστικότητα και τελικά τον σεβασμό στο περιβάλλον. Καλεί όλους του εμπλεκόμενους φορείς (Πανεπιστημιακή Κοινότητα, Βιομηχανία, Πολιτεία, Ενεργούς Πολίτες, Επιστήμονες) να εργαστούν προς την κατεύθυνση αυτή πιστεύοντας ότι, παρά τις δυσκολίες, η προσπάθεια για τη βελτίωση και προστασία του περιβάλλοντος θα οδηγήσει σε αποτελέσματα άμεσα και απτά.

Σχόλια