Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στη Δράση 2.9.4.

0
8
Βιομηχανία και περιβάλλον

Το υπουργείο Ανάπτυξης δημοσίευσε απόφαση του υπουργού Δ.Σιούφα με θέμα την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στη Δράση 2.9.4. «Ενίσχυση της δημιουργίας / επέκτασης μονάδων για τη διαχείριση ή/και αξιοποίηση αποβλήτων» (Β” κύκλος), του ¶ξονα 2 του Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα, του ΚΠΣ 2000-2006. Αναλυτικά όλη η απόφαση αναδημοσιεύεται ακολούθως από το econews.
Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν.1558/85 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»

2. Το Π.Δ. 229/86 «Σύσταση και Οργάνωση της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το Π.Δ. 396/88 (ΦΕΚ 172/Α/89) και το Π.Δ.189/95 (ΦΕΚ 261/Α/95).

3. Το Π.Δ. 27/96 «Συγχώνευση Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης».

4. Την αριθ. 485/31-10-2001 (ΦΕΚ 1484/Β/31-10-2001) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης.

5. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 70/2001 της Επιτροπής της 12 Ιανουαρίου 2001 (L 10/33/13-1-2001) σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

6. Toυ N. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α/2000) περί Διαχείρισης, Παρακολούθησης και Ελέγχου του Γ” Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Γ” ΚΠΣ)

7. Το Π.Δ. 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-97) « Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματα τους του Υπουργείου Ανάπτυξης τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας.

8. Την C (2001) 550/14.3.2001 Απόφαση Επιτροπής της Ε.Ε. για έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, το οποίο εντάσσεται στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για τις Κοινοτικές Διαρθρωτικές Παρεμβάσεις στην Ελλάδα.

9. Την Α.Π.8730/2.9.4/Β/2960 της 7/10/2004 πρόσκληση του Ειδικού Γραμματέα Ανταγωνιστικότητας για την πράξη με τίτλο «Β’κύκλος – Ενίσχυση της δημιουργίας / επέκτασης μονάδων για τη διαχείριση ή/και αξιοποίηση αποβλήτων», δράση 2.9.4, του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα του Γ” Κ.Π.Σ.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για την ένταξη έργων στο Μέτρο 2.9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΠ.ΑΝ), στο Β’κύκλο της Δράσης 2.9.4 που αφορά σε «Ενίσχυση της δημιουργίας / επέκτασης μονάδων για τη διαχείριση ή/και αξιοποίηση αποβλήτων», σύμφωνα με τη παρούσα πρόσκληση και τους αναλυτικούς όρους του συνημμένου Τεύχους Προκήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Στόχος της Δράσης 2.9.4 είναι η τόνωση της επιχειρηματικότητας στον τομέα της διαχείρισης ή/και αξιοποίησης αποβλήτων, η αντιμετώπιση οξυμένων περιβαλλοντικών προβλημάτων σε τοπικό επίπεδο και η κάλυψη σε σημαντικό βαθμό του ελλείμματος της χώρας σε εγκαταστάσεις διαχείρισης βιομηχανικών και άλλων αποβλήτων.

Στο πρόγραμμα μπορούν να υποβάλλουν από μια πρόταση υφιστάμενες ή νέες (υπό σύσταση) μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο στον τομέα διαχείρισης ή εναλλακτικής διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων
Οι ενισχύσεις αφορούν στην δημιουργία/επέκταση μονάδων για την διαχείριση ή την εναλλακτική διαχείριση βιομηχανικών και επικινδύνων αποβλήτων ή άλλων ειδικών ρευμάτων υλικών πλην δημοτικών απορριμμάτων που προέρχονται από εγκαταστάσεις που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια (Οι σχετικοί ορισμοί παρατίθενται στον Οδηγό Προγράμματος). Για το σκοπό αυτό ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης από 140.000 ΕΥΡΩ έως 10.000.000 ΕΥΡΩ που περιλαμβάνουν δαπάνες για:
· Ανέγερση ή αγορά κτιρίων
· Προμήθεια εξοπλισμού
· Μεταφορικά μέσα
· Προμήθεια λογισμικού
· Αγορά δικαιωμάτων χρήσης τεχνογνωσίας
· Δαπάνες πιστοποίησης
· Αμοιβές συμβούλων
Η ανάλυση των ανωτέρω δαπανών περιλαμβάνεται στο σχετικό «Οδηγό Προγράμματος» και δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ ως επιλέξιμη δαπάνη.
O Β’ Κύκλος της Δράσης 2.9.4 έχει συνολικό προϋπολογισμό 55.000.000 ΕΥΡΩ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Β’Κύκλου αναλύεται ενδεικτικά σε 22.000.000 ΕΥΡΩ (40%) Δημόσια Δαπάνη και σε 33.000.000 ΕΥΡΩ (60%) Ιδιωτική Συμμετοχή.
Η Δημόσια Δαπάνη αναλύεται σε 14.300.000 ΕΥΡΩ (65%) Κοινοτική Συμμετοχή από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και σε 7.700.000 ΕΥΡΩ (35%) Εθνική Συμμετοχή.

Αποστολή του ΕΤΠΑ είναι η:

· Συμβολή στην άμβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά την ανάπτυξη και το βιοτικό επίπεδο μεταξύ των διαφόρων περιφερειών, καθώς και τη μείωση της καθυστέρησης των λιγότερο ευνοημένων περιφερειών.

· Συμβολή στην διόρθωση των κυριοτέρων περιφερειακών ανισοτήτων στην Κοινότητα, χάρη στην συμμετοχή, στην ανάπτυξη και στην διαρθρωτική προσαρμογή των αναπτυξιακά καθυστερημένων περιφερειών, καθώς και στην κοινωνικο-οικονομική ανασυγκρότηση των περιφερειών.
Οι ενισχύσεις στο πλαίσιο της Δράσης 2.9.4 θα χορηγηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 70/2001 (L 10/33/13-1-2001), σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ, και τις διατάξεις Π.Δ. 93/97 (ΦΕΚ 92/Α/16-5-97).
Κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως του αριθμού των εγκαταστάσεών της, έχει δικαίωμα υποβολής μιας πρότασης.

Οι προτάσεις υποβάλλονται έως τις 31/03/05 και μέχρι ώρα 14.00 μ.μ. στη Δ/νση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Μεσογείων 119, ΤΘ 10192, Αθήνα. Εμπρόθεσμες θεωρούνται όσες προτάσεις υποβληθούν μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα ή φέρουν σφραγίδα αποστολής ταχυδρομείου μέχρι και 31/03/05. Προτάσεις που θα αποσταλούν μετά την παραπάνω ημερομηνία θεωρούνται εκπρόθεσμες, και δεν αξιολογούνται.

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος υποβολής των προτάσεων, η διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης των προτάσεων, η ένταξή τους για χρηματοδότηση από την παρούσα πρόσκληση και η καταβολή της επιχορήγησης, περιγράφονται στον Οδηγό Προγράμματος.

Ο Οδηγός Προγράμματος, όπως και τα έντυπα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης (Αίτηση, Ειδικό Ερωτηματολόγιο, Περιεχόμενα τεχνοοικονομικής μελέτης), θα μπορούν να αποκτηθούν από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης (www.ypan.gr ή www.antagonistikotita.gr,) καθώς επίσης και από τη Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ

Σχόλια