Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση αδειών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

0
5
Αέριες Εκπομπές

Το ΥΠΕΧΩΔΕ με επιστολή του προς όλες τις ενδιαφερόμενες μονάδες ξεκινά με ταχύτατους ρυθμούς τη σχετική διαδικασία για την χορήγηση των αδειών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι για την χορήγησή της, ο φορέας εκμετάλλευσης κάθε εγκατάστασης, θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση η οποία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία.
α. Τα στοιχεία (όνομα, διεύθυνση κ.α.) του φορέα εκμετάλλευσης.

β. περιγραφή της εγκατάστασης και των δραστηριοτήτων της.

γ. περιγραφή του είδους, της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και των γενικών τεχνικών χαρακτηριστικών της εγκατάστασης.

δ. περιγραφή των πρώτων και των βοηθητικών υλών η χρήση των οποίων ενδέχεται να οδηγήσει σε εκπομπές που αναφέρονται στο παράρτημα Ι.

ε. περιγραφή των πηγών των αερίων των αναφερόμενων στο παράρτημα Ι, τα οποία εκπέμπονται από την εγκατάσταση.

στ. περιγραφή των μέτρων παρακολούθησης των εκπομπών και των σχετικών εκθέσεων σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που καθορίζονται στην Απόφαση 2004/156/ΕΚ/29-1-2004 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Επίσημη Εφημερίδα Ευρωπαϊκής Ένωσης L 59, 26-2-2004).

ζ. μη τεχνική περίληψη των λεπτομερειών που αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις.

Εκτός από τα παραπάνω, θα πρέπει να υποβληθούν και στοιχεία για κάθε άδεια ή έγκριση που έχει εκδοθεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, για την εν λόγω εγκατάσταση. Διευκρινίζεται ότι μία άδεια εκπομπών αερίων θερμοκηπίου μπορεί να καλύπτει μία ή περισσότερες εγκαταστάσεις που λειτουργούν στον ίδιο τόπο και από τον ίδιο φορέα εκμετάλλευσης.

Επίσημαίνεται ότι στις 20/12/2004 δημοσιοποιήθηκε (κείμενο για δημόσια διαβούλευση) μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠΕΧΩΔΕ το Σχέδιο Κατανομών Διακαιωμάτων Εκπομπών για την περίοδο 2005-2007. Εμείς από το Σχέδιο αναδημοσιεύουμε το Παράρτημα Α που αφορά την κατανομή των δικαιωμάτων για την περίοδο 2005-2007 για τις υπόχρεες εγκαταστάσεις.

Αέριες εκπομπές

Σχόλια