Συμπεράσματα από την Ημερίδα Τεχνολογίες Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που διοργάνωσε ο ΠΣΧΜ και το ΕΕΚΧΜ.

0
9
Γενικού Ενδιαφέροντος

Ανακοινώθηκαν τα συμπεράσματα από την Ημερίδα » ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ » που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία στις 14/10/2004 ο Πανελλήνιος Συλλόγος Χημικών Μηχανικών (Π.Σ.Χ.Μ.) και το Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών. Η ημερίδα φιλοξενήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του κτιρίου Διοίκησης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου με την ευγενική υποστήριξη της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Η Ημερίδα, ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος του Π.Σ.Χ.Μ. με στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Δ.Σ.Α.) στην Ελλάδα, την ανάδειξη των καίριων προβλημάτων καθώς και την παρέμβαση των αρμόδιων φορέων προς την κατεύθυνση ορθολογικής επίλυσης αυτών.

Η θεματολογία της ημερίδας αφορούσε τεχνολογίες επεξεργασίας – αξιοποίησης Σ.Α., τεχνολογίες ασφαλούς τελικής διάθεσης, εξέλιξη τεχνολογιών – τάσεις & προοπτικές, αποκατάσταση – εξυγίανση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων, θεσμικό πλαίσιο στον τομέα διαχείρισης Σ.Α., τεχνολογίες Δ.Σ.Α. στον Εθνικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό, Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων, Εναλλακτική Διαχείριση Αποβλήτων, Ανακύκλωση Συσκευασιών, κα.

Οι εργασίες της Ημερίδας ανέδειξαν -μεταξύ άλλων- την πρόοδο και τις νέες εξελίξεις που παρουσιάζει ο τομέας των Τεχνολογιών ΔΣΑ δίνοντας το βήμα στους επιστήμονες που παρουσίασαν εισηγήσεις, τους εκπροσώπους φορέων συμμετείχαν με παρεμβάσεις, αλλά κυρίως τους συμμετέχοντες για την ανάπτυξη γόνιμου διάλογου. Τα συμπεράσματα και πορίσματα που προέκυψαν μπορούν να κωδικοποιηθούν ως ακολούθως:

· Τα τελευταία χρόνια με τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων προσωρινής αποθήκευσης συλλογής – μεταφοράς ΑΣΑ, την παύση λειτουργίας ή αποκατάσταση πολλών ΧΑΔΑ και την κατασκευή πολλών έργων Χ.Υ.Τ.Α. έχουν αμβλυνθεί δραστικά οι Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από τη Διάθεση των ΑΣΑ.

· Παρόλα αυτά, ο αριθμός των ακόμα λειτουργούντων ΧΑΔΑ (Χώροι Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων) (1458) και ο πληθυσμός που συνολικά δεν εξυπηρετείται από Χ.Υ.Τ.Α. (45%), έχει ως αποτέλεσμα σημαντικότατες προκαλούμενες Επιπτώσεις.

· Πολλοί από τους ΧΑΔΑ, αν και έχει παύσει η λειτουργία τους, δεν έχουν αποκατασταθεί, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται οι εξαιτίας τους περιβαλλοντικές οχλήσεις.

· Μεγάλος αριθμός των λειτουργούντων Χ.Υ.Τ.Α., εμφανίζουν σημαντικότατα προβλήματα ως προς τον μη ορθό τρόπο λειτουργίας τους, την πλημμελή περιβαλλοντική παρακολούθηση και έλεγχο, τη μη συμμόρφωση τους με τις πρόσφατες νομοθετικές απαιτήσεις για έργα ΧΥΤΑ Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, την ακύρωση πολλών από τα θετικά σημεία των Χ.Υ.Τ.Α.

· Ως προς τα έργα επεξεργασίας / αξιοποίησης ΑΣΑ εμφανίζεται σημαντικότατη υστέρηση. Η επίτευξη των στόχων που τίθενται από την ΕΕ εμφανίζεται αμφίβολη.

· Ως προς τα έργα επεξεργασίας / αξιοποίησης ΑΣΑ που έχουν προγραμματιστεί, εμφανίζεται σχεδόν μονομερής προτίμηση προς συστήματα Μηχανικής Διαλογής – Αερόβιας Κομποστοποίησης.

· Απουσιάζουν σχεδόν παντελώς συστήματα, με σημαντικότατη διεθνή παρουσία, όπως ενδεικτικά κομποστοποίηση Οργανικών Αποβλήτων προδιαλεγμένου με Διαλογή στην Πηγή, Συστήματα Αναερόβιας Κομποστοποίσης, Τεχνολογίες Θερμικής Επεξεργασίας ενώ η ενεργειακή αξιοποίηση των ΑΣΑ είναι σχεδόν παντελώς ανύπαρκτη.

· Η έλλειψη αξιόπιστων στοιχείων για την ποιοτική σύσταση και για τα ποσοτικά χαρακτηριστικά των ΑΣΑ δημιουργεί προβλήματα σε όλα τα σχέδια ορθολογικής διαχείρισης (προσωρινή αποθήκευση, συλλογή, μεταφορά, διάθεση, επεξεργασία – αξιοποίηση)

· Υπάρχει πλήρης απουσία καταγραφής των έως τώρα δεδομένων και εμπειριών από τη λειτουργία έργων ΔΣΑ στην Ελλάδα. Η καταγραφή σε κεντρική βάση δεδομένων (π.χ. ΥΠΕΧΩΔΕ), θα μπορούσε να συνεισφέρει σημαντικά στο βελτιωμένο σχεδιασμό των μελλοντικών έργων ΔΣΑ.

· Σήμερα αναπτυχθεί πολύ αξιόλογη ελληνική εμπειρία σε όλα τα επίπεδα, με αποτέλεσμα να είναι εφικτό να κατασκευασθούν εγκαταστάσεις ΔΣΑ από Έλληνες Μηχανικούς, οι οποίες να διαθέτουν αυξημένη αξιοπιστία και να ελαχιστοποιούν τις προκαλούμενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

· Η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων με βάση τις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε στοχεύει στην πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων, τον περιορισμό στη χρήση επικινδύνων υλικών, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την ανάκτηση ενέργειας. Στην Ελλάδα- παρόλο που έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες από την Πολιτεία για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με τη κοινοτική καθώς και για την ανάπτυξη των κατάλληλων συστημάτων για την επίτευξη των επιμέρους στόχων των σχετικών οδηγιών- πρέπει να εντατικοποιηθούν οι πρωτοβουλίες της Πολιτείας διότι εμφανίζεται σημαντική υστέρηση στην οργάνωση και λειτουργία των συστημάτων αυτών. Οι ΟΤΑ μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στη λειτουργία των συστημάτων, όχι μόνο παρέχοντας τις υφιστάμενες υποδομές, αλλά γνωρίζοντας το χώρο της διαχείρισης αποβλήτων καλύτερα από κάθε άλλο φορέα.

· Συνολικά ο τομέας ΔΣΑ στην χώρα μας ακόμη και σήμερα αντιμέτωπίζεται με προκαταλήψεις και ιδεοληψίες και δεν γίνεται ουσιαστικότερη προσπάθεια προσέγγισής νέων τεχνολογιών ΔΣΑ.

· Το σύγχρονο νομοθετικό πλαίσιο και οι νέες διεθνείς τάσεις για την ολοκληρωμένη ΔΣΑ μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά όχι μόνο στην άμεση προστασία του περιβάλλοντος αλλά και σε πληθώρα τομέων, όπως στην ολοκληρωμένη περιβαλλοντική προστασία και διαχείριση, στην εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας, στην ανάπτυξη, στην απασχόληση, στην κοινωνική ευαισθητοποίηση, στην παιδεία, κ.λπ.

· Απαιτείται όμως διάλογος και συνεργασία όλων των ενδιαφερομένων μερών (Κυβέρνηση, Πολιτικοί Φορείς, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Τοπικές Κοινωνίες, Επιστημονική Κοινότητα, Τεχνικός Κόσμος) για την την άρση των σημερινών αδιεξόδων.

Τα πρακτικά της Ημερίδας είναι διαθέσιμα από το Επιστημονικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Χημικών Μηχανικών (210 9536775-6 eekxm@hol.gr).

Σχόλια