Δίκτυο Rural ETINET.Ενημέρωση επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά έργα στον τομέα του Περιβάλλοντος.

0
11
Γενικού ενδιαφέροντος

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των επιχειρήσεων σε θέματα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρηματοδοτεί μια σειρά έργων που σκοπεύουν στην ενημέρωση των επιχειρήσεων για ερευνητικές δραστηριότητες στην Ευρώπη που πιθανά εμπίπτουν στο χώρο των ενδιαφερόντων τους και στην υποβοήθησή τους στη συμμετοχή τους σε αυτές. Ένα από αυτά τα υποστηρικτηκά έργα είναι και το δίκτυο Rural ETINET. Το δίκτυο – το οποίο βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης – περιλαμβάνει επιχειρήσεις ή φορείς από 5 κλάδους.
· Νέες καλλιέργειες (novel crops)

· Μεταποίηση μικρής κλίμακας σε αγροκτήματα (on-farm processing)

· Δασοκομία/ επεξεργασία ξύλου (forestry/ wood chain)

· Διαχείριση αποβλήτων (waste management)

· Οικοσυστήματα (eco-systems)

Σχηματικά:

Γενικού ενδιαφέροντος

Οι συμμετέχοντες στο δίκτυο λαμβάνουν πληροφόρηση και υποστήριξη για τις τρέχουσες προκηρύξεις, τις διαδικασίες για τη συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις σε κάποια από τις σχετικές θεματικές περιοχές του 6ου Προγράμματος Πλαισίου καθώς και για σχετικές εκδηλώσεις επιχειρηματικού ή επιστημονικού ενδιαφέροντος. Το έργο Rural ETINET υλοποιείται από έναν πυρήνα 12 φορέων.

Υπενθυμίζουμε ότι το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (ΠΠ) για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη αποτελεί τον κύριο τρέχοντα μηχανισμό για τη χρηματοδότηση της έρευνας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Καλύπτει 7 Θεματικές Προτεραιότητες καθώς και έναν αριθμό περιοχών «οριζοντίου ενδιαφέροντος». Η συμμετοχή μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο 6ο ΠΠ είναι επιθυμητή και ενθαρρύνεται με συγκεκριμένα μέτρα (π.χ. δέσμευση 15% του συνολικού προϋπολογισμού των Θεματικών Προτεραιοτήτων για τη συμμετοχή ΜΜΕ, υποστηρικτικές δράσεις όπως το Rural ETINET, κ.λπ.).

Πληροφορίες για το Rural ETINET μπορείτε να βρείτε στο website του έργου http://www.rural-sme.net/

Σχόλια